Users Online [ Stats ]
ปรับเปลี่ยนตารางการเรียนการสอน หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหารรุ่นที่ 1 และ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์

          ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ได้ประกาศงดการเรียนการสอน “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 1”  ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2554  และจะเริ่มการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 นั้น


         เนื่องจากขณะนี้เกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะและพื้นที่โดยรอบศูนย์ราชการฯ และมีแนวโน้มปริมาณน้ำยังไม่ลดลง ทำให้การเดินทางสัญจรไม่สะดวก  สถาบันฯจึงของดการเรียนการสอนในช่วงเวลานี้  และกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2554  ดังนี้

วัน/เดือน/ปีเนื้อหาหลักสูตร
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554

การแสดงความรู้สึก/ปัจฉิมนิเทศ/สรุปบทท้าย/พิธีขอขมา "หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1" ณ ห้องประชาธิปก (ฝั่งอาคารจอดรถ ชั้น 5)

 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554

การสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ "หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 1" ณ ห้องประชาธิปก (ฝั่งอาคารจอดรถ ชั้น 5)

 กำหนดการสอบข้อเขียน

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2554

ปฐมนิเทศ "หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2" ณ ห้องประชาธิปก (ฝั่งอาคารจอดรถ ชั้น 5)

 กำหนดการปฐมนิเทศหลักสูตร

  

          สำหรับเนื้อหาวิชาส่วนที่เหลือ (สมาธิกับการรักษาโรค/สมาธิกับการรวมคณะ/สมาธิกับการหลงผิด/สมาธิกับการควบคุมอารมณ์/สมาธิกับการงาน/สมาธิกับการเรียน) ขอให้นักศึกษาได้ศึกษาจากตำราด้วยตนเอง และทางสถาบันฯจะได้จัดทำคำบรรยายแจกให้ภายหลัง

          ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ในการเข้าเรียน "หลักสูตรวิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 2" สามารถดาวน์โหลด  แบบแจ้งความประสงค์ “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2” โดยมีเงื่อนไขการสมัครตามเอกสารแนบ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >