Users Online [ Stats ]
ป-ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน1. หลักการและเหตุผล
 
  การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic community-AEC) ในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีมติให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นเป็นภายใน ค.ศ. 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ภายในภูมิภาคที่มีบทบาทโดดเด่นอย่างจีน และอินเดีย ดังนั้น อาเซียนจึงจําเป็นต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มภายในเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในความร่วมมือประชาคมอาเซียนนั้น ประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community –APSC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขด้วยความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community –AEC) เพื่อมุ่งให้เกิดการค้าเสรี ลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม, การสร้างอาเซียน ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในตลาดการเงินและเศรษฐกิจมหภาคและ ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community –ASCC) คือ เน้นความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคม การฝึกอบรม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
อาเซียนกับประเทศไทย
 
  อาเซียนมีความสําคัญต่อประเทศไทยในการเพิ่มอํานาจต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอกาสการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นโดย เฉพาะ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งมีส่วนสําคัญที่ทําให้การค้าระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนเพิ่มจํานวนสูงขึ้น และมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีมาต่อทั้งเศรษฐกิจไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยเหตุนี้เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ค.ศ. 2015 แล้วจะทําให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งหากได้มีการเตรียมตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ได้พัฒนาและจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร “ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่างๆ มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันจะนําไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 
 

 

   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::   

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวงศกร นาคนาวา

นายคมกฤช เพ็ญสุข

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

โทรศัพท์ : 0-2141-9585, 0-2141-9580

โทรสาร  : 0-2143-8176


ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5 4233
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1

 • หลักสูตรอาจาริยาสาสมาธิ  ( 1 ข้อมูลรายการ )
   
 • พนักงานปฏิบัติการระดับสูงของสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 3  ( 2 ข้อมูลรายการ )

   
                    
   
  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับพนักงานปฏิบัติการระดับสูง รุ่นที่ 3
    
   

  1.หลักการและเหตุผล

  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากเป็นผู้ที่จะนำนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ขององค์กรไปดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดไว้  นอกจากนี้ผู้บริหารระดับต้นย่อมจะเป็นปราการสำคัญที่เชื่อมกลางระหว่างประชาชนและองค์กร เพราะเป็นทั้งผู้ที่นำนโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ไปดำเนินการในระดับพื้นที่ปฏิบัติการและเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่สู่การตัดสินใจของผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นไปในองค์กร 

  พนักงานปฏิบัติการระดับสูงจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้การปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้น จะต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ในผลประโยชน์ของประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ  นอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้พนักงานปฏิบัติการระดับสูงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในมิติต่างๆ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เท่าทัน  ความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร

              สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงได้พัฒนาและจัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับพนักงานปฏิบัติการระดับสูงเพื่อให้พนักงานปฏิบัติการระดับสูงเป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนาพนักงานปฏิบัติการระดับสูงไปสู่การเป็นผู้บริหารต่อไป.......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   

  ผู้รับผิดชอบโครงการ

              1) นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ                 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

              2) นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น               นักวิชาการ                                หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9505 

              3) นางสาวนันทวรรณ ประจวบ         เจ้าหน้าที่โครงการ                      หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9517

                                                                                                              หมายเลขโทรสาร 0-143-8171

  สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
  เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210  

   

 • ป.ธรรมาภิบาลทางการแพทย์  ( 2 ข้อมูลรายการ )
   

     ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

  โครงการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์

  สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

  อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น 5 (โซนทิศใต้)  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง 

  เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ  10210   เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

  หรือ      นายชนินทร์  ป้อมบุบผา                 หมายเลขโทรศัพท์            0-2141-9641

  นางสาวยะราพร เฉลยโฉม              หมายเลขโทรศัพท์            0-2141-9621

              นางสาวศุภมาศ  วิริยะสกุลพันธ์        หมายเลขโทรศัพท์            0-2141-9538

    
 • หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร  ( 3 ข้อมูลรายการ )

   


   หลักการและเหตุผล

            สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นว่าเพื่อต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ ปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงาม  ปรับค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน  และเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจตามแนวของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น  จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงาน เจ้าหน้าที่  และผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ  โดยให้มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม  เพื่อให้นำธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส  พร้อมรับการสภาวะสังคมในปัจจุบัน

           สถาบันพระปกเกล้า จึงร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ  วัดธรรมมงคล  โดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)  ได้จัดทำหลักสูตร วิทันตสาสมาธิสำหรับ นักบริหารขึ้น  เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของ สถาบันพระปกเกล้า  โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา   เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา

  ๒. เพื่อการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจของพนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

  ๓. เพื่อเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)  

  ผู้เข้ารับการอบรม

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

           ผู้บริหาร  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่สถาบัน

           นักศึกษาหรือผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ

           พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  ๑.  สถาบันฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา   เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา

  ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจ  และสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการ ดำเนินชีวิตประจำวัน

  ๓. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม

  นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์/นางประภาศรี ศรีไพร

  หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9626/02-141-9629

   

 • ใบรับรอง - ธรรมาภิบาลสำหรับพนักงานระดับสูง  ( 7 ข้อมูลรายการ )

   
            “พนักงานปฏิบัติการระดับสูง” เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากเป็นผู้ที่จะนำนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ขององค์กรไปดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดไว้  นอกจากนี้ผู้บริหารระดับต้นย่อมจะเป็นปราการสำคัญที่เชื่อมกลางระหว่าง ประชาชนและองค์กร เพราะเป็นทั้งผู้ที่นำนโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ไปดำเนินการในระดับพื้นที่ปฏิบัติการและเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่สะท้อนให้เห็น ถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่สู่การตัดสินใจของผู้บริหารระดับที่สูง ขึ้นไปในองค์กร 


            พนักงานปฏิบัติการระดับสูงจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้การปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้น จะต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ในผลประโยชน์ของประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ  นอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิ วัฒน์ ทำให้พนักงานปฏิบัติการระดับสูงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในมิติต่างๆ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เท่าทัน  ความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร

            สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงได้พัฒนาและจัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับพนักงานปฏิบัติ การระดับสูงเพื่อให้พนักงานปฏิบัติการระดับสูงเป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางการ ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนาพนักงานปฏิบัติการระดับสูงไปสู่การเป็นผู้บริหารต่อไป   
   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มติม

  นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น / นางสาวนันทวรรณ ประจวบ

  ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ


  หมายเลขโทรศัพท์    - 02-141-9600 # 19505,19578,19624

  หมายเลขโทรสาร     - 02-143-8175
   
 • ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับต้น กสทช  ( 18 ข้อมูลรายการ )
               “ผู้บริหารระดับต้น” เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติซึ่งในการปฏิบัติจำเป็นต้องประสานและกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนด

            ผู้บริหารระดับต้นจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก การให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

            นอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลภิวัฒน์ทำให้ผู้บริหารระดับต้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในมิติต่าง ๆ และพร้อมสำหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร

           สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้พัฒนาและจัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  รุ่นที่ 2  ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้นเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะทางการบริหารอย่างแท้จริงต่อไปและมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อไป

   

   

   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  นางสาวธีรพรรณ ใจมั่นหมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9505
  นางสาวนันทวรรณ ประจวบหมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9624


 • ว-ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกรัฐสภา  ( 2 ข้อมูลรายการ )            รัฐสภาเป็นองค์กรทางการเมืองที่สำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีบทบาทสำคัญด้านนิติบัญญัติ ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้  โดยสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อกลไกการทำงานในระบบรัฐสภา  ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานในหลายด้าน ไม่เพียงเฉพาะบทบาทหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น  แต่ยังมีบทบาทภารกิจตามความคาดหวังของสังคม อาทิ การลงพื้นที่เพื่อพบประชาชนในการนำเอาปัญหาและความต้องการของประชาชนเข้าสู่รัฐสภา หรือแม้แต่การเข้าร่วมสัมมนา ปาฐกถา การกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ ตลอดจนการเข้าร่วมงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย
   
            ดังนั้นเพื่อให้บทบาทหลักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในการทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐสภาได้มีการแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และ “ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา” โดยมุ่งหวังให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญฯ จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพื่อให้สามารถสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการด้านการเมืองการปกครองในกำกับของประธานรัฐสภา ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภา จึงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวุฒิบัตร “ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกรัฐสภา” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาให้มีความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง กระบวนการนิติบัญญัติตลอดจนกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
  ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์ต่อบทบาทการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภาอย่างแท้จริง

   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  นางสาววริศรา อัมพรศิริธรรม / นางสาวณัฐกานต์ ครองผล
  สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-9558 , 0-2141-9551
  หมายเลขโทรสาร  : 0-2143-8174

 • ว-ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานสมาชิกรัฐสภา  ( 2 ข้อมูลรายการ )            ภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานหลายด้าน ทั้งงานภายในรัฐสภาและบทบาทภายนอกรัฐสภา ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่หนักและต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคลากรสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่  โดยรัฐสภาได้มีการแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่ง “ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และ “ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา” เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานและสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุก ๆ ด้าน ทั้งการประสานงานราชการภายในรัฐสภา การติดต่อหน่วยงานต่างๆ การสนับสนุนข้อมูลการทำงาน รวมถึงเชื่อมประสานการทำงานระหว่างรัฐสภากับประชาชนในพื้นที่ ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภาที่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะถือว่ามีความเป็น “มืออาชีพ” อย่างแท้จริง

            ด้วยเหตุนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวุฒิบัตร “ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานของผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถช่วยงานสมาชิกรัฐสภาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการดำเนินงานอย่างถูกต้องให้กับผู้ช่วยดำเนินงานฯ และผู้ปฏิบัติงานฯ ยังช่วยยกระดับคุณภาพในการสนับสนุนงานให้กับสมาชิกรัฐสภาในเชิงสร้างสรรค์และมีความเป็นมืออาชีพตามนิยามเชิงปฏิบัติการ

   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  นางสาววริศรา อัมพรศิริธรรม / นางสาวณัฐกานต์ ครองผล
  สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-9558 , 0-2141-9551
  หมายเลขโทรสาร  : 0-2143-8174


 • หลักสูตรอื่นๆ  ( 7 ข้อมูลรายการ )

 • ว-พัฒนาความสามารถผู้บริหารอปถ  ( 1 ข้อมูลรายการ )


            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง และเป็นรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง โดยได้กำหนดให้มีการจัดแบ่งและถ่ายโอนภารกิจและทรัพยากรการ
  บริหารจากรัฐบาลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ดังนั้น จึงเป็นที่คาดหวังได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในอนาคต

            ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงนับว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ที่สถาบันพระปกเกล้าจะต้องจัดให้มีขึ้น ดังนั้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจึงจัดให้มีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

   


    ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  :: 


  สอบถามข้อมูลเพิ่มติม

  อภิวรรณ ซักเช็ค , ธนิษฐา สุขะวัฒนะ , สุมามาลย์ ชาวนา
  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

  หมายเลขโทรศัพท์    - 0-2141-9600 # 19576,19578,19569
  หมายเลขโทรสาร     - 0-2143-8175


 • ส_pa  ( 2 ข้อมูลรายการ )            ตามความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม


           เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะมีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในสังคมไทยทุกกลุ่มทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการตัดสินใจ เพื่อผู้ที่กำหนดนโยบายจะได้สนองตอบต่อควาต้องการได้ตรงประเด็น เพื่อให้การบริการสาธารณะที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

             สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการในกำกับของประธานรัฐสภาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) จึงจะจัดทำโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่องการการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ( People’s Audit ) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนมีความพึงพอใจ เพราะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ โดยในการดำเนินโครงการได้มีความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการ สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือสื่อมวลชน
   
            ดำเนินโครงการวิจัยนี้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัตินำไปปฏิบัติโดยหลักสูตรนี้ได้มีการทดสอบแล้วที่ จ.พิษณุโลกเป็นครั้งแรกและมีการปรับปรุงเพื่อทดสอบในอีก 7จังหวัดคือ สกลนคร เพชรบุรี เชียงราย สงขลา มหาสารคาม นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

            ผลการทดสอบปรากฏว่าเหมาะสมที่จะนำไปเผยแพร่ต่อไป สถาบันพระปกเกล้า จึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรนี้อยู่ในสถาบันเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อไปโดยให้ชื่อว่า“หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”

            อนึ่ง หลักสูตรนี้มุ่งหวังที่จะให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการให้บริการของหน่วยงาน ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับบริการสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และเป็นผู้ที่มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะนำเอาแนวคิดการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน People’s Audit ไปใช้พัฒนาหน่วยงานของตนเอง     ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  :: 


  สอบถามข้อมูลเพิ่มติม
  นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  หมายเลขโทรศัพท์   - 0-2141-9583
  หมายเลขโทรสาร    - 0-2143-8147


 • ป-กฎหมายท้องถิ่น  ( 1 ข้อมูลรายการ )            องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองจะดำเนินการที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคลได้ก็เฉพาะที่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น ดังนั้น กฎหมายจึงเป็นทั้งแหล่งที่มาของอำนาจและข้อจำกัดในการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองในขณะเดียวกัน กฎหมายจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครองให้สัมฤทธิ์ผล โดยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจทางพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรส่วนท้องถิ่นโดยตรง ที่ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรส่วนท้องถิ่น ไปใช้บังคับกับบุคคลอื่น และที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรอื่น รวมทั้งกำหนดกลไกการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และชอบด้วยกฎหมาย วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดให้มีหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านกฎหมายท้องถิ่น สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและขอบเขตการใช้อำนาจหน้าที่ของตน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และชอบด้วยกฎหมาย
    ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  :: 


  สอบถามข้อมูลเพิ่มติม
  นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา
  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
  หมายเลขโทรศัพท์      : 0-2141-9569
  หมายเลขโทรสาร       : 0-2143-8175


 • ป-ธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง  ( 1 ข้อมูลรายการ )


            “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นผู้ที่มีความสำ คัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติจำเป็นต้องประสานและกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนด

            ผู้บริหารระดับกลางจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก การให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

            นอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ทำให้ผู้บริหารระดับกลางต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ และพร้อมสำหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กรสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงได้พัฒนาและจัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะทางการบริหารอย่างแท้จริง

    ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

  นางสาวสาริณี เปรมประวัติ 

  นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์

  ศูนย์บริการวิชาการ

  โทรศัพท์ : 0-2141-9618 , 0-2141-9619

  โทรสาร : 0-2143-8178

    • ปศส  ( 1 ข้อมูลรายการ )
            ปัจจุบันสถานการณ์โลกทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาการและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อระบบเศรษฐกิจต่างๆ ของโลกเชื่อมโยงถึงกัน การเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอื่นๆ แล้วยังส่งผลไปถึงระบบการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

            ดังนั้นหน่วยราชการและองค์กรภาคเอกชนซึ่งได้รับผลกระทบนี้โดยตรงจึงได้มีการ ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายามปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องและสามารถรองรับต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีหากการปรับตัวขององค์กรต่างๆ ในประเทศไม่สอดคล้องรองรับกันอย่างลงตัวระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชนก็ อาจจะส่งผลเสียต่อประเทศมากยิ่งขึ้น

            ด้วยเหตุนี้สถาบันพระปกเกล้าในฐานะองค์กรอิสระในสังกัดรัฐสภา อันมีภารกิจรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมชั้นสูงทางด้านความคิด ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแผ่นดินทั้งในด้าน การเมืองและการปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้ตรรกในเชิง เศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  จึงได้มีการจัดหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ  รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรก ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพัฒนานโยบาย  รวมทั้งการบริหารและการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


  การทำเอกสารวิชาการกลุ่มและบุคคล หลักสูตร ปศส.13 

   


   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  นางสาวสุนิศา ชุดทอง / นายอาภากร ภูมิรัตน์
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-9615 , 0-2141-9614
  หมายเลขโทรสาร  : 0-2143-8179
   
 • ปรม  ( 2 ข้อมูลรายการ )

            การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี ทำให้ประเทศไทยต้องปฏิรูประบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารของประเทศขนานใหญ่ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ขึ้นในวงการต่างๆเพื่อที่จะนำพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ตามการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ

            1. ทำให้เกิดนโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานใหม่ๆขึ้นมา เช่น ศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ต้องการการพัฒนารูปแบบ วิธีการในการกำหนดและการบริหารจัดการนโยบายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            2. การมีกลไกการบริหารประเทศใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาดังกล่าว ทำให้หน่วยงานที่มีอยู่เดิมทั้งของรัฐ และเอกชน ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการการกำหนดและบริหารนโยบายด้านต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปด้านต่างๆของประเทศ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในสภาพการณ์ ปัจจุบัน

            3. จากผลกระทบที่กล่าวมาทั้งสองประการข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการกำหนดและบริหารนโยบายด้านต่างๆของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักการที่ประกอบ ด้วย หลักการกำหนดนโยบายสาธารณะหลักการบริหารจัดการแผนใหม่ และหลักการกฎหมายมหาชน เพื่อให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี จะนำไปสู่การพัฒนาประชาสังคมที่ดีต่อไป

            ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรมหาชนอิสระ สังกัดรัฐสภา มีภารกิจรับผิดชอบด้านการให้การศึกษาอบรมขั้นสูงทางด้านแนวคิด และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองแก่ผู้นำในสังคม จึงได้จัด “หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน”ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลัก นิติธรรม หลักเศรษฐศาสตร์ หลักการกำหนดนโยบาย และหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่

             โดยสถาบันพระปกเกล้ามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารที่ผ่านและความ สามารถที่จำเป็นของการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบในวงการต่างๆ ของประเทศสืบไป

  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มติม
  นางสาวสาริณี เปรมประวัติ / นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์
  บริการวิชาการ
  หมายเลขโทรศัพท์    - 0-2141-9619 / 0-2141-9620      หมายเลขโทรสาร : 0-2143-8178

 • ปปร  ( 1 ข้อมูลรายการ )

            แม้ระบอบประชาธิปไตยจะมีพัฒนาการตั้งแต่ปี 2475 แต่การพัฒนาส่วนใหญ่เป็นแต่เพียงในรูปแบบเท่านั้น มีการหยุดชะงักเป็นช่วงๆ จนมีการตั้งข้อสังเกตว่า แม้รูปแบบการปกครองประเทศจะดูเป็นประชาธิปไตย แต่สาระและกระบวนการบริหารบ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะคนไทยยังมีความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อการสร้างประชาธิปไตยในสาระอาทิ ค่านิยมในระบบอุปถัมภ์ และการปฏิเสธความหลากหลายแบบพหุนิยม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้นำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคม จนเกิดการเผชิญหน้ากันอย่างต่อเนื่องระหว่าง “ประชาธิปไตยแบบตะวันตก” และ “ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ”

            โดยที่สถาบันพระปกเกล้า ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 ให้เป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติที่มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อสันติสุข สถาพรในสังคมไทย มีหน้าที่ส่งเสริมประชาธิปไตยให้หยั่งรากลึกในสังคมไทยทั้งในรูปแบบและสาระ เพื่อให้การบริหารสังคมก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงแก่คนไทยทั้งปวง  จึงได้จัดกิจกรรมหลายประการที่มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์หลักดังกล่าว ทั้งการศึกษาวิจัย การให้การศึกษาอบรม การเผยแพร่และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยในวงกว้าง

            ในบรรดากิจกรรมที่หลากหลายนั้น สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้นำทางความคิดในสังคมไทยได้มาร่วมกันกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  แสวงหาแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยเพื่อสันติ สุขสถาพรอย่างแท้จริงแก่คนไทยทั้งชาติ และนำแนวทางดังกล่าวที่เกิดจากความเข้าใจร่วมกัน การมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตยที่แสวงหาร่วมกันนั้น ไปร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยต่อไปในฐานะเครือข่าย “นักพัฒนาประชาธิปไตย”
   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  นายชาคริต อ่อนเมือง /นางสาววริษา ประเสริฐไทย
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-9579 , 0-2141-9584 
  หมายเลขโทรสาร  : 0-2143-8176