Users Online [ Stats ]
ป-ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic community-AEC) ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีมติให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นเป็นภายใน ค.ศ. 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆภายในภูมิภาคที่มีบทบาทโดดเด่นอย่างจีน และอินเดีย ดังนั้น อาเซียนจึงจำเป็นต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มภายในเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในความร่วมมือประชาคมอาเซียนนั้น ประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community –APSC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขด้วยความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community –AEC) เพื่อมุ่งให้เกิดการค้าเสรี ลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม , การสร้างอาเซียน ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในตลาดการเงินและเศรษฐกิจมหภาคและ ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC) คือ เน้นความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคม การฝึกอบรม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
 

 หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4 มีกำหนดการรับสมัครราวเดือนสิงหาคม 2556 ท่านผู้สนใจสามารถติดตามดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครได้ตามเวลาดังกล่าว

   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::   

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวงศกร นาคนาวา

นายคมกฤช เพ็ญสุข

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

โทรศัพท์ : 0-2141-9585, 0-2141-9580

โทรสาร  : 0-2143-8176ประเภท นี้ว่างเปล่า


 • พนักงานปฏิบัติการระดับสูงของสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 3  ( 2 ข้อมูลรายการ )

   
                    
   
  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับพนักงานปฏิบัติการระดับสูง รุ่นที่ 3
    
   

  1.หลักการและเหตุผล

  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากเป็นผู้ที่จะนำนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ขององค์กรไปดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดไว้  นอกจากนี้ผู้บริหารระดับต้นย่อมจะเป็นปราการสำคัญที่เชื่อมกลางระหว่างประชาชนและองค์กร เพราะเป็นทั้งผู้ที่นำนโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ไปดำเนินการในระดับพื้นที่ปฏิบัติการและเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่สู่การตัดสินใจของผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นไปในองค์กร 

  พนักงานปฏิบัติการระดับสูงจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้การปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้น จะต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ในผลประโยชน์ของประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ  นอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้พนักงานปฏิบัติการระดับสูงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในมิติต่างๆ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เท่าทัน  ความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร

              สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงได้พัฒนาและจัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับพนักงานปฏิบัติการระดับสูงเพื่อให้พนักงานปฏิบัติการระดับสูงเป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนาพนักงานปฏิบัติการระดับสูงไปสู่การเป็นผู้บริหารต่อไป.......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   

  ผู้รับผิดชอบโครงการ

              1) นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ                 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

              2) นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น               นักวิชาการ                                หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9505 

              3) นางสาวนันทวรรณ ประจวบ         เจ้าหน้าที่โครงการ                      หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9517

                                                                                                              หมายเลขโทรสาร 0-143-8171

  สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
  เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210  

   

 • ป.ธรรมาภิบาลทางการแพทย์  ( 1 ข้อมูลรายการ )
   

     ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

  โครงการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์

  สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

  อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น 5 (โซนทิศใต้)  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง 

  เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ  10210   เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

  หรือ      นายชนินทร์  ป้อมบุบผา                 หมายเลขโทรศัพท์            0-2141-9641

  นางสาวยะราพร เฉลยโฉม              หมายเลขโทรศัพท์            0-2141-9621

              นางสาวศุภมาศ  วิริยะสกุลพันธ์        หมายเลขโทรศัพท์            0-2141-9538

    
 • หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร  ( 2 ข้อมูลรายการ )

   


   หลักการและเหตุผล

            สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นว่าเพื่อต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ ปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงาม  ปรับค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน  และเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจตามแนวของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น  จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงาน เจ้าหน้าที่  และผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ  โดยให้มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม  เพื่อให้นำธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส  พร้อมรับการสภาวะสังคมในปัจจุบัน

           สถาบันพระปกเกล้า จึงร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ  วัดธรรมมงคล  โดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)  ได้จัดทำหลักสูตร วิทันตสาสมาธิสำหรับ นักบริหารขึ้น  เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของ สถาบันพระปกเกล้า  โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา   เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา

  ๒. เพื่อการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจของพนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

  ๓. เพื่อเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)  

  ผู้เข้ารับการอบรม

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

           ผู้บริหาร  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่สถาบัน

           นักศึกษาหรือผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ

           พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  ๑.  สถาบันฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา   เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา

  ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจ  และสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการ ดำเนินชีวิตประจำวัน

  ๓. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม

  พนักงานบริหารงานบุคคล   สถาบันพระปกเกล้า

  นายชนินทร์ ป้อมบุบผา / นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์

  หมายเลขโทรศัพท์ / 02-141-9541 / 02-141-9626

   

 • ใบรับรอง - ธรรมาภิบาลสำหรับพนักงานระดับสูง  ( 7 ข้อมูลรายการ )

   
            “พนักงานปฏิบัติการระดับสูง” เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากเป็นผู้ที่จะนำนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ขององค์กรไปดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดไว้  นอกจากนี้ผู้บริหารระดับต้นย่อมจะเป็นปราการสำคัญที่เชื่อมกลางระหว่าง ประชาชนและองค์กร เพราะเป็นทั้งผู้ที่นำนโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ไปดำเนินการในระดับพื้นที่ปฏิบัติการและเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่สะท้อนให้เห็น ถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่สู่การตัดสินใจของผู้บริหารระดับที่สูง ขึ้นไปในองค์กร 


            พนักงานปฏิบัติการระดับสูงจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้การปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้น จะต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ในผลประโยชน์ของประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ  นอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิ วัฒน์ ทำให้พนักงานปฏิบัติการระดับสูงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในมิติต่างๆ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เท่าทัน  ความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร

            สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงได้พัฒนาและจัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับพนักงานปฏิบัติ การระดับสูงเพื่อให้พนักงานปฏิบัติการระดับสูงเป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางการ ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนาพนักงานปฏิบัติการระดับสูงไปสู่การเป็นผู้บริหารต่อไป   
   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มติม

  นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น / นางสาวนันทวรรณ ประจวบ

  ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ


  หมายเลขโทรศัพท์    - 02-141-9600 # 19505,19578,19624

  หมายเลขโทรสาร     - 02-143-8175
   
 • ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับต้น กสทช  ( 18 ข้อมูลรายการ )
               “ผู้บริหารระดับต้น” เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติซึ่งในการปฏิบัติจำเป็นต้องประสานและกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนด

            ผู้บริหารระดับต้นจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก การให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

            นอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลภิวัฒน์ทำให้ผู้บริหารระดับต้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในมิติต่าง ๆ และพร้อมสำหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร

           สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้พัฒนาและจัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  รุ่นที่ 2  ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้นเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะทางการบริหารอย่างแท้จริงต่อไปและมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อไป

   

   

   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  นางสาวธีรพรรณ ใจมั่นหมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9505
  นางสาวนันทวรรณ ประจวบหมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9624


 • ว-ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานสมาชิกรัฐสภา  ( 1 ข้อมูลรายการ )            ภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานหลายด้าน ทั้งงานภายในรัฐสภาและบทบาทภายนอกรัฐสภา ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่หนักและต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคลากรสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่  โดยรัฐสภาได้มีการแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่ง “ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และ “ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา” เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานและสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุก ๆ ด้าน ทั้งการประสานงานราชการภายในรัฐสภา การติดต่อหน่วยงานต่างๆ การสนับสนุนข้อมูลการทำงาน รวมถึงเชื่อมประสานการทำงานระหว่างรัฐสภากับประชาชนในพื้นที่ ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภาที่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะถือว่ามีความเป็น “มืออาชีพ” อย่างแท้จริง

            ด้วยเหตุนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวุฒิบัตร “ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานของผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถช่วยงานสมาชิกรัฐสภาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการดำเนินงานอย่างถูกต้องให้กับผู้ช่วยดำเนินงานฯ และผู้ปฏิบัติงานฯ ยังช่วยยกระดับคุณภาพในการสนับสนุนงานให้กับสมาชิกรัฐสภาในเชิงสร้างสรรค์และมีความเป็นมืออาชีพตามนิยามเชิงปฏิบัติการ

   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  นางสาววริศรา อัมพรศิริธรรม / นางสาวณัฐกานต์ ครองผล
  สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-9558 , 0-2141-9551
  หมายเลขโทรสาร  : 0-2143-8174


 • หลักสูตรอื่นๆ  ( 7 ข้อมูลรายการ )

 • ส_pa  ( 1 ข้อมูลรายการ )            ตามความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม


           เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะมีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในสังคมไทยทุกกลุ่มทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการตัดสินใจ เพื่อผู้ที่กำหนดนโยบายจะได้สนองตอบต่อควาต้องการได้ตรงประเด็น เพื่อให้การบริการสาธารณะที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

             สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการในกำกับของประธานรัฐสภาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) จึงจะจัดทำโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่องการการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ( People’s Audit ) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนมีความพึงพอใจ เพราะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ โดยในการดำเนินโครงการได้มีความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการ สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือสื่อมวลชน
   
            ดำเนินโครงการวิจัยนี้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัตินำไปปฏิบัติโดยหลักสูตรนี้ได้มีการทดสอบแล้วที่ จ.พิษณุโลกเป็นครั้งแรกและมีการปรับปรุงเพื่อทดสอบในอีก 7จังหวัดคือ สกลนคร เพชรบุรี เชียงราย สงขลา มหาสารคาม นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

            ผลการทดสอบปรากฏว่าเหมาะสมที่จะนำไปเผยแพร่ต่อไป สถาบันพระปกเกล้า จึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรนี้อยู่ในสถาบันเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อไปโดยให้ชื่อว่า“หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”

            อนึ่ง หลักสูตรนี้มุ่งหวังที่จะให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการให้บริการของหน่วยงาน ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับบริการสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และเป็นผู้ที่มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะนำเอาแนวคิดการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน People’s Audit ไปใช้พัฒนาหน่วยงานของตนเอง     ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  :: 


  สอบถามข้อมูลเพิ่มติม
  นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  หมายเลขโทรศัพท์   - 0-2141-9583
  หมายเลขโทรสาร    - 0-2143-8147


 • ปนป  ( 2 ข้อมูลรายการ )


            ในช่วงเวลาปัจจุบัน กล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกกำลังพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด หรือที่กล่าวกันว่าเป็น ยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นยุคที่การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ในด้านสังคม วัฒนธรรมมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้น ทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆมีแนวโน้มผูกติดกับตลาดโลกมากขึ้นและการแข่งขันสูงขึ้น ทางด้านการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน คือ การเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

            ระบบการเมืองไทยก็ปรากฏแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยตลอดมาเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสการเมืองโลก นอกจากนั้นการปรับตัวให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่เกิดควบคู่กันไปด้วยเพื่อรองรับการแข่งขันในด้านต่างๆกับประเทศอื่นๆ ผู้นำหรือผู้บริหารรุ่นใหม่เป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้แสดงหรือสนับสนุนบทบาททางการเมือง ขณะที่สภาพสังคมปัจจุบันที่มีขนาดใหญ่ หลากหลาย ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก “ผู้นำ” แบบเดิมของไทยไม่สามารถแสดงบทบาททางการเมืองให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การเมืองไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ย่อมต้องการ “ผู้นำรุ่นใหม่” เพื่อเข้ามามีบทบาททางการเมืองให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ดังจะเห็นได้จากกรณีการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมยังขาดประสิทธิภาพ สภาวะกรณีเศรษฐกิจตกต่ำในปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งสะท้อนอย่างหนึ่งถึงความสามารถของผู้นำไทยที่มีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้แล้ว นโยบายในระยะยาวสำหรับการพัฒนาสังคมที่สำคัญหลายๆประการก็ไม่ได้รับการวางแผนและเอาใจใส่อย่างจริงจัง

            ดังนั้นในปัจจุบัน สังคมไทยมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนกว่าเดิม จึงมีความจำเป็นต้องสร้าง “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างถูกต้องเพื่อทำหน้าที่และแสดงบทบาททางการเมืองให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป และตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างเต็มที่สถาบันพระปกเกล้า จึงได้พิจารณาจัดการศึกษาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้นำการเมืองยุคใหม่ เพื่อให้ผู้นำจากภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคเอกชนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาร่วมคิดหาแนวทางกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดแนวคิด สร้างทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติหน้าที่ในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ที่การเมืองไทยมีการปรับทิศทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น (Democratization)

    ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  :: 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มติม

  นฤมล อินทรลักษณ์
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  หมายเลขโทรศัพท์    - 0-2141-9583
  หมายเลขโทรสาร     - 0-2143-8176

   

 • 4ส  ( 2 ข้อมูลรายการ )          ความขัดแย้งและความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะทวีความ รุนแรงมากขึ้นในสังคมไทย เริ่มตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ จนถึงระดับประเทศ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ระบบคิด และภาษา เป็นต้น  แม้ว่าทุกฝ่ายจะพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในอดีตที่ผ่านมา ด้วยวิธีการที่คิดว่าดีที่สุด แต่หลายต่อหลายครั้งก็พบว่าปัญหายังเกิดขึ้นอีก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งนั้น   ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่ได้คำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ละเลยอัตลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชนในพื้นที่  รวมทั้งสังคมไทย ยังขาดการเรียนรู้ในการป้องกัน แก้ไข จัดการ และเยียวยาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การแก้ปัญหานั้นขาดประสิทธิภาพ และไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

    ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์ 
  สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
  หมายเลขโทรศัพท์  : 0-2141-9538 / 0-2141-9537
  หมายเลขโทรสาร   : 0-2173-8173


 • ปศส  ( 8 ข้อมูลรายการ )            ปัจจุบันสถานการณ์โลกทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาการและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อระบบเศรษฐกิจต่างๆ ของโลกเชื่อมโยงถึงกัน การเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอื่นๆ แล้วยังส่งผลไปถึงระบบการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

            ดังนั้นหน่วยราชการและองค์กรภาคเอกชนซึ่งได้รับผลกระทบนี้โดยตรงจึงได้มีการ ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายามปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องและสามารถรองรับต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีหากการปรับตัวขององค์กรต่างๆ ในประเทศไม่สอดคล้องรองรับกันอย่างลงตัวระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชนก็ อาจจะส่งผลเสียต่อประเทศมากยิ่งขึ้น

            ด้วยเหตุนี้สถาบันพระปกเกล้าในฐานะองค์กรอิสระในสังกัดรัฐสภา อันมีภารกิจรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมชั้นสูงทางด้านความคิด ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแผ่นดินทั้งในด้าน การเมืองและการปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้ตรรกในเชิง เศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  จึงได้มีการจัดหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ  รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรก ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพัฒนานโยบาย  รวมทั้งการบริหารและการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  นางสาวสุนิศา ชุดทอง / นายอาภากร ภูมิรัตน์
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-9615 , 0-2141-9614
  หมายเลขโทรสาร  : 0-2143-8179
   
 • ปรม  ( 1 ข้อมูลรายการ )

            การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี ทำให้ประเทศไทยต้องปฏิรูประบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารของประเทศขนานใหญ่ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ขึ้นในวงการต่างๆเพื่อที่จะนำพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ตามการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ

            1. ทำให้เกิดนโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานใหม่ๆขึ้นมา เช่น ศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ต้องการการพัฒนารูปแบบ วิธีการในการกำหนดและการบริหารจัดการนโยบายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            2. การมีกลไกการบริหารประเทศใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาดังกล่าว ทำให้หน่วยงานที่มีอยู่เดิมทั้งของรัฐ และเอกชน ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการการกำหนดและบริหารนโยบายด้านต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปด้านต่างๆของประเทศ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในสภาพการณ์ ปัจจุบัน

            3. จากผลกระทบที่กล่าวมาทั้งสองประการข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการกำหนดและบริหารนโยบายด้านต่างๆของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักการที่ประกอบ ด้วย หลักการกำหนดนโยบายสาธารณะหลักการบริหารจัดการแผนใหม่ และหลักการกฎหมายมหาชน เพื่อให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี จะนำไปสู่การพัฒนาประชาสังคมที่ดีต่อไป

            ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรมหาชนอิสระ สังกัดรัฐสภา มีภารกิจรับผิดชอบด้านการให้การศึกษาอบรมขั้นสูงทางด้านแนวคิด และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองแก่ผู้นำในสังคม จึงได้จัด “หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน”ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลัก นิติธรรม หลักเศรษฐศาสตร์ หลักการกำหนดนโยบาย และหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่

             โดยสถาบันพระปกเกล้ามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารที่ผ่านและความ สามารถที่จำเป็นของการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบในวงการต่างๆ ของประเทศสืบไป

  สอบถามข้อมูลเพิ่มติม
  นางสาวสาริณี เปรมประวัติ / นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  หมายเลขโทรศัพท์    - 0-2141-9618 / 0-2141-9619
  หมายเลขโทรสาร     - 0-2143-8178

 • ปปร  ( 1 ข้อมูลรายการ )

            แม้ระบอบประชาธิปไตยจะมีพัฒนาการตั้งแต่ปี 2475 แต่การพัฒนาส่วนใหญ่เป็นแต่เพียงในรูปแบบเท่านั้น มีการหยุดชะงักเป็นช่วงๆ จนมีการตั้งข้อสังเกตว่า แม้รูปแบบการปกครองประเทศจะดูเป็นประชาธิปไตย แต่สาระและกระบวนการบริหารบ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะคนไทยยังมีความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อการสร้างประชาธิปไตยในสาระอาทิ ค่านิยมในระบบอุปถัมภ์ และการปฏิเสธความหลากหลายแบบพหุนิยม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้นำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคม จนเกิดการเผชิญหน้ากันอย่างต่อเนื่องระหว่าง “ประชาธิปไตยแบบตะวันตก” และ “ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ”

            โดยที่สถาบันพระปกเกล้า ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 ให้เป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติที่มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อสันติสุข สถาพรในสังคมไทย มีหน้าที่ส่งเสริมประชาธิปไตยให้หยั่งรากลึกในสังคมไทยทั้งในรูปแบบและสาระ เพื่อให้การบริหารสังคมก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงแก่คนไทยทั้งปวง  จึงได้จัดกิจกรรมหลายประการที่มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์หลักดังกล่าว ทั้งการศึกษาวิจัย การให้การศึกษาอบรม การเผยแพร่และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยในวงกว้าง

            ในบรรดากิจกรรมที่หลากหลายนั้น สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้นำทางความคิดในสังคมไทยได้มาร่วมกันกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  แสวงหาแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยเพื่อสันติ สุขสถาพรอย่างแท้จริงแก่คนไทยทั้งชาติ และนำแนวทางดังกล่าวที่เกิดจากความเข้าใจร่วมกัน การมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตยที่แสวงหาร่วมกันนั้น ไปร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยต่อไปในฐานะเครือข่าย “นักพัฒนาประชาธิปไตย”
   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  นายชาคริต อ่อนเมือง /นางสาววริษา ประเสริฐไทย
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-9579 , 0-2141-9584 
  หมายเลขโทรสาร  : 0-2143-8176