Users Online [ Stats ]
ป-ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน1. หลักการและเหตุผล
 
  การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic community-AEC) ในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีมติให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นเป็นภายใน ค.ศ. 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ภายในภูมิภาคที่มีบทบาทโดดเด่นอย่างจีน และอินเดีย ดังนั้น อาเซียนจึงจําเป็นต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มภายในเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในความร่วมมือประชาคมอาเซียนนั้น ประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community –APSC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขด้วยความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community –AEC) เพื่อมุ่งให้เกิดการค้าเสรี ลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม, การสร้างอาเซียน ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในตลาดการเงินและเศรษฐกิจมหภาคและ ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community –ASCC) คือ เน้นความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคม การฝึกอบรม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
อาเซียนกับประเทศไทย
 
  อาเซียนมีความสําคัญต่อประเทศไทยในการเพิ่มอํานาจต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอกาสการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นโดย เฉพาะ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งมีส่วนสําคัญที่ทําให้การค้าระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนเพิ่มจํานวนสูงขึ้น และมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีมาต่อทั้งเศรษฐกิจไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยเหตุนี้เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ค.ศ. 2015 แล้วจะทําให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งหากได้มีการเตรียมตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ได้พัฒนาและจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร “ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่างๆ มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันจะนําไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 
 

 

   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::   

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวงศกร นาคนาวา

นายคมกฤช เพ็ญสุข

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

โทรศัพท์ : 0-2141-9585, 0-2141-9580

โทรสาร  : 0-2143-8176ประเภท นี้ว่างเปล่า


 • พนักงานปฏิบัติการระดับสูงของสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 3  ( 2 ข้อมูลรายการ )

   
                    
   
  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับพนักงานปฏิบัติการระดับสูง รุ่นที่ 3
    
   

  1.หลักการและเหตุผล

  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากเป็นผู้ที่จะนำนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ขององค์กรไปดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดไว้  นอกจากนี้ผู้บริหารระดับต้นย่อมจะเป็นปราการสำคัญที่เชื่อมกลางระหว่างประชาชนและองค์กร เพราะเป็นทั้งผู้ที่นำนโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ไปดำเนินการในระดับพื้นที่ปฏิบัติการและเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่สู่การตัดสินใจของผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นไปในองค์กร 

  พนักงานปฏิบัติการระดับสูงจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้การปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้น จะต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ในผลประโยชน์ของประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ  นอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้พนักงานปฏิบัติการระดับสูงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในมิติต่างๆ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เท่าทัน  ความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร

              สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงได้พัฒนาและจัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับพนักงานปฏิบัติการระดับสูงเพื่อให้พนักงานปฏิบัติการระดับสูงเป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนาพนักงานปฏิบัติการระดับสูงไปสู่การเป็นผู้บริหารต่อไป.......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   

  ผู้รับผิดชอบโครงการ

              1) นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ                 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

              2) นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น               นักวิชาการ                                หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9505 

              3) นางสาวนันทวรรณ ประจวบ         เจ้าหน้าที่โครงการ                      หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9517

                                                                                                              หมายเลขโทรสาร 0-143-8171

  สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
  เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210  

   

 • ป.ธรรมาภิบาลทางการแพทย์  ( 1 ข้อมูลรายการ )
   

     ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

  โครงการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์

  สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

  อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น 5 (โซนทิศใต้)  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง 

  เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ  10210   เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

  หรือ      นายชนินทร์  ป้อมบุบผา                 หมายเลขโทรศัพท์            0-2141-9641

  นางสาวยะราพร เฉลยโฉม              หมายเลขโทรศัพท์            0-2141-9621

              นางสาวศุภมาศ  วิริยะสกุลพันธ์        หมายเลขโทรศัพท์            0-2141-9538

    
 • หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร  ( 2 ข้อมูลรายการ )

   


   หลักการและเหตุผล

            สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นว่าเพื่อต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ ปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงาม  ปรับค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน  และเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจตามแนวของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น  จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงาน เจ้าหน้าที่  และผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ  โดยให้มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม  เพื่อให้นำธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส  พร้อมรับการสภาวะสังคมในปัจจุบัน

           สถาบันพระปกเกล้า จึงร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ  วัดธรรมมงคล  โดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)  ได้จัดทำหลักสูตร วิทันตสาสมาธิสำหรับ นักบริหารขึ้น  เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของ สถาบันพระปกเกล้า  โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา   เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา

  ๒. เพื่อการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจของพนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

  ๓. เพื่อเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)  

  ผู้เข้ารับการอบรม

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

           ผู้บริหาร  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่สถาบัน

           นักศึกษาหรือผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ

           พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  ๑.  สถาบันฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา   เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา

  ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจ  และสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการ ดำเนินชีวิตประจำวัน

  ๓. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม

  พนักงานบริหารงานบุคคล   สถาบันพระปกเกล้า

  นายชนินทร์ ป้อมบุบผา / นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์

  หมายเลขโทรศัพท์ / 02-141-9541 / 02-141-9626

   

 • ใบรับรอง - ธรรมาภิบาลสำหรับพนักงานระดับสูง  ( 7 ข้อมูลรายการ )

   
            “พนักงานปฏิบัติการระดับสูง” เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากเป็นผู้ที่จะนำนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ขององค์กรไปดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดไว้  นอกจากนี้ผู้บริหารระดับต้นย่อมจะเป็นปราการสำคัญที่เชื่อมกลางระหว่าง ประชาชนและองค์กร เพราะเป็นทั้งผู้ที่นำนโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ไปดำเนินการในระดับพื้นที่ปฏิบัติการและเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่สะท้อนให้เห็น ถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่สู่การตัดสินใจของผู้บริหารระดับที่สูง ขึ้นไปในองค์กร 


            พนักงานปฏิบัติการระดับสูงจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้การปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้น จะต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ในผลประโยชน์ของประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ  นอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิ วัฒน์ ทำให้พนักงานปฏิบัติการระดับสูงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในมิติต่างๆ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เท่าทัน  ความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร

            สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงได้พัฒนาและจัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับพนักงานปฏิบัติ การระดับสูงเพื่อให้พนักงานปฏิบัติการระดับสูงเป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางการ ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนาพนักงานปฏิบัติการระดับสูงไปสู่การเป็นผู้บริหารต่อไป   
   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มติม

  นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น / นางสาวนันทวรรณ ประจวบ

  ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ


  หมายเลขโทรศัพท์    - 02-141-9600 # 19505,19578,19624

  หมายเลขโทรสาร     - 02-143-8175
   
 • ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับต้น กสทช  ( 18 ข้อมูลรายการ )
               “ผู้บริหารระดับต้น” เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติซึ่งในการปฏิบัติจำเป็นต้องประสานและกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนด

            ผู้บริหารระดับต้นจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก การให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

            นอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลภิวัฒน์ทำให้ผู้บริหารระดับต้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในมิติต่าง ๆ และพร้อมสำหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร

           สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้พัฒนาและจัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  รุ่นที่ 2  ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้นเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะทางการบริหารอย่างแท้จริงต่อไปและมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อไป

   

   

   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  นางสาวธีรพรรณ ใจมั่นหมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9505
  นางสาวนันทวรรณ ประจวบหมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9624


 • ว-ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานสมาชิกรัฐสภา  ( 1 ข้อมูลรายการ )            ภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานหลายด้าน ทั้งงานภายในรัฐสภาและบทบาทภายนอกรัฐสภา ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่หนักและต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคลากรสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่  โดยรัฐสภาได้มีการแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่ง “ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และ “ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา” เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานและสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุก ๆ ด้าน ทั้งการประสานงานราชการภายในรัฐสภา การติดต่อหน่วยงานต่างๆ การสนับสนุนข้อมูลการทำงาน รวมถึงเชื่อมประสานการทำงานระหว่างรัฐสภากับประชาชนในพื้นที่ ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภาที่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะถือว่ามีความเป็น “มืออาชีพ” อย่างแท้จริง

            ด้วยเหตุนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวุฒิบัตร “ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานของผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถช่วยงานสมาชิกรัฐสภาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการดำเนินงานอย่างถูกต้องให้กับผู้ช่วยดำเนินงานฯ และผู้ปฏิบัติงานฯ ยังช่วยยกระดับคุณภาพในการสนับสนุนงานให้กับสมาชิกรัฐสภาในเชิงสร้างสรรค์และมีความเป็นมืออาชีพตามนิยามเชิงปฏิบัติการ

   ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  ::


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  นางสาววริศรา อัมพรศิริธรรม / นางสาวณัฐกานต์ ครองผล
  สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-9558 , 0-2141-9551
  หมายเลขโทรสาร  : 0-2143-8174


 • หลักสูตรอื่นๆ  ( 7 ข้อมูลรายการ )

 • ว-พัฒนาความสามารถผู้บริหารอปถ  ( 1 ข้อมูลรายการ )


            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง และเป็นรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง โดยได้กำหนดให้มีการจัดแบ่งและถ่ายโอนภารกิจและทรัพยากรการ
  บริหารจากรัฐบาลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ดังนั้น จึงเป็นที่คาดหวังได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในอนาคต

            ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงนับว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ที่สถาบันพระปกเกล้าจะต้องจัดให้มีขึ้น ดังนั้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจึงจัดให้มีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

   


    ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร - PDF  :: 


  สอบถามข้อมูลเพิ่มติม

  อภิวรรณ ซักเช็ค , ธนิษฐา สุขะวัฒนะ , สุมามาลย์ ชาวนา
  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

  หมายเลขโทรศัพท์    - 0-2141-9600 # 19576,19578,19569
  หมายเลขโทรสาร     - 0-2143-8175


 • 4ส  ( 2 ข้อมูลรายการ )          ความขัดแย้งและความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะทวีความ รุนแรงมากขึ้นในสังคมไทย เริ่มตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ จนถึงระดับประเทศ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ระบบคิด และภาษา เป็นต้น  แม้ว่าทุกฝ่ายจะพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในอดีตที่ผ่านมา ด้วยวิธีการที่คิดว่าดีที่สุด แต่หลายต่อหลายครั้งก็พบว่าปัญหายังเกิดขึ้นอีก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งนั้น   ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่ได้คำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ละเลยอัตลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชนในพื้นที่  รวมทั้งสังคมไทย ยังขาดการเรียนรู้ในการป้องกัน แก้ไข จัดการ และเยียวยาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การแก้ปัญหานั้นขาดประสิทธิภาพ และไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

    ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์ 
  สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
  หมายเลขโทรศัพท์  : 0-2141-9538 / 0-2141-9537
  หมายเลขโทรสาร   : 0-2173-8173