Users Online [ Stats ]
Press Room
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5
 ________________________________ 

 
ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 มีขั้นตอนดังนี้
 
1) การรายงานตัว  
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.
เวลา  09.00 – 12.00 น. ผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับที่      1 – 70     รายงานตัว
เวลา  13.00 – 16.00 น. ผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับที่      71 – 140 รายงานตัว
 
2) การชําระค่าธรรมเนียม
  ผู้ผ่านการคัดเลือกนําแบบฟอร์มการชําระค่าลงทะเบียนไปชําระที่ธนาคารภายในวันที่  10 กันยายน 2557 และส่งแฟกซ์ใบ Pay In มาที่หมายเลขโทรสาร 02-143-8183

3) กิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ
วันที่ 12 – 14 กันยายน 2557
 
กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามกำหนดได้ กรุณามารายงานตัวภายในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 โดยโทรนัดเวลาที่หมายเลข 02-141-9585 และ 02-141-9587 และกรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ทางโทรสาร หมายเลข 02-143-8176 
ภายในวันที่ 2 กันยายน 2557
หากท่านไม่มารายงานตัวในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในหลักสูตร
______________________________________ 
 
แผนที่ห้องฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้า 
 
 
 
 ติดต่อสอบถาม
สถาบันพระปกเกล้า อาคารที่จอดรถ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210  (เดินทางตามลูกศรสีน้ำเงินในแผนที่)
หมายเลขโทรศัพท์  02-141-9585, 02-141-9587
หมายเลขโทรสาร    02-143-8176
 
 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง จังหวัดกาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชุมชมพลเมืองเข้มแข็ง” ให้กับโรงเรียนพลเมืองตำบลยอดแกง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีอาจารย์สุขี  ซองศิริ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนพลเมืองปรือใหญ่ และเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและกระบวนการสร้างสำนึกพลเมือง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและทัศนคติของพลเมือง และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เข้าร่วมเปิดโรงเรียนพลเมือง จังหวัดขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง โดย นายวัชรา  ธิตินันทน์, นายประยูร  โพธิ์ไชยรัตน์ และ นางสาวจินห์จุฑา  ลิ้มสวัสดิ์ พนักงานฝึกอบรมฯ เข้าร่วมเปิดโรงเรียนพลเมืองจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วย การกล่าววัตถุประสงค์ความเป็นมาโรงเรียนพลเมืองขอนแก่น และกล่าวรายงาน โดย นายฉัตรนพวัฒน์  วีระศักดิ์ ครูใหญ่โรงเรียนพลเมืองขอนแก่น จากนั้นเป็นการกล่าวเปิดโรงเรียน โดย นายสมพงษ์  ประทุมทอง ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่นที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นางกรรณิการ์  แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา กล่าวรายงานโดย นางเบญจมาศ  วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า แนะนำภาพรวมหลักสูตร ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดี ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก นายพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 และนายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ โดย นายโดม  สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร และได้รับเกียรติจาก รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมงานปาฐกถา 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต จัดให้มีหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครภูเก็ตในบริบทต่างๆ และสามารถเตรียมการรองรับกับความท้าทายใหม่ๆ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยให้มีความตระหนักถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบกับพื้นที่เป็นสำคัญ 
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลตำบลพนา จ.อำนาจเจริญ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายนฤตย์ เสกธีระ และนางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า โดยในพิธีเปิดการศึกษาได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาและแนะนำภาพรวมหลักสูตร จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจเพื่อความเป็นผู้นำที่ดี” ทั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 16 เข้าร่วมในพิธีเปิดการศึกษาและรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 135 คน


พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาพรวมหลักสูตร และนายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการศึกษา จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจเพื่อความเป็นผู้นำที่ดี” ทั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 เข้าร่วมในพิธีเปิดหลักสูตรและรับฟังการบรรยายพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 140 คน
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ.นครราชสีมา PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม, พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ, นายวีระชัย ชมสาคร, นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค และนายสุเชาว์ ชยมชัย ได้เดินทางไปเทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลตำบลหนองล่อง จ.ลำพูน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย, ดร.ไพบูลย์ โพธิสุวรรณ, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และนางสาววิลาวัณย์ หงส์นคร ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล,  ดร.วิชัย รูปขำดี, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และนางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด    เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.วิชัย รูปขำดี, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และ นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  รุ่นที่ 14
 ________________________________ 

 
หลักการและเหตุผล  
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี  ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบ การเมือง  เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารของประเทศอย่าง ขนานใหญ่ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าว ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด “ธรรมาภิบาล”(Good Governance)  ขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นผู้บริหารของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ผู้บริหารภาคเอกชนผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในแบบสหสาขาวิชาทั้งทางด้านนโยบายสาธารณะ  กฎหมายมหาชน เศรษฐศาสตร์ การบริหารและการจัดองค์กรสมัยใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปของประเทศที่เกิดขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันทางวิชาการในกำกับรัฐสภาจึงได้จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ผ่านหลักสูตรนี้ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นของการเป็นผู้นำในด้านการเสนอแนะนโยบายการนำนโยบายไปปฏิบัติและการเป็นแบบอย่างที่ดีในวงการต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นำพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าสืบไป
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการ กฎหมายมหาชน และเศรษฐศาสตร์ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์สภาพการณ์ของประเทศ และองค์การให้กว้างขวาง ละเอียด และชัดเจนขึ้น
2.   เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ โดยเฉพาะด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายให้เกิดผลปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เสริมสร้างทัศนคติและมุมมอง เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สอดรับกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. เสริมสร้างเครือข่าย เสริมสร้างเครือข่ายในการปฏิรูปกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาแบบยั่งยืน
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

_______________________________________________________________ 
 
ติดต่อสอบถาม 
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารบี ชั้น 5  เลขที่ 120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (02) 1419600 ต่อ 19619-20 
โทรสาร  (02) 1438178 


 

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาดูงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนของผู้นำไทยที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการนำ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และนิทรรศการถาวรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ทั้งนี้ กิจกรรมศึกษาดูงานดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 


สำนักวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี จัดทำแผนกิจกรรม พร้อมติดตามการดำเนินงานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อประชุมจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ณ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Strengthening Local Authorities and Communities in the Southern Border Provinces of Thailand through Public Participation and Planning Process ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าเข้าชมงานนิทรรศการกองบัญชาการกองทัพไทย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เข้าร่วมชมงาน “นิทรรศการจัดการความรู้กองบัญชาการกองทัพไทย” ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย การจัดนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในแต่ละหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กำลังพล
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น  รุ่นที่ 5
 ________________________________ 

 
ตามที่ สถาบันพระปกเกล้าได้กำหนดให้มีการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น  รุ่นที่ 5 และได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวแล้วนั้น  เห็นควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น  รุ่นที่ 5 จำนวน 97 คน ดังต่อไปนี้
 
ดาวน์โหลดรายชื่อและเอกสารเพิ่มเติม
 
________________________________ 
 
ติดต่อสอบถาม 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ :  0-2-141-9600 ต่อ 19569, 19566, 19576 
โทรสาร :    0-2-143-8175 
 
 
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและบริการดูแลทำความสะอาดภายในสถาบันพระปกเกล้าและพิพิธภัณฑ์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล์
 
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสถาบันพระปกเกล้าและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสถาบันพระปกเกล้าและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
______________________________________________________________________
 
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดภายในสถาบันพระปกเกล้าและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด
ภายในสถาบันพระปกเกล้า และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
______________________________________________________________________
 
ขอเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
  
 
สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
 
“8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” 
(Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing)
 
_______________________________ 
 
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 เรื่อง “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” เปิดรับบทความวิชาการ (Review Articles) หรือ บทความวิจัย (Research Articles) ที่มีเนื้อหาด้านสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนผู้ซึ่งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้มีเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย  รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสถาบันนั้น จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับคุณภาพและเป็นมาตรฐานตามหลักสากล โดยบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการ จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3,000 บาท ตลอดจน จะได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ และอาจจะได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความในเวทีการอภิปรายกลุ่มย่อยด้วย  ฃ
 
ขอบเขตเนื้อหาของผลงานวิชาการ 
 
ขอบเขตเนื้อหาของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสถาบันครั้งนี้ จะต้องมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับหัวข้อและประเด็นต่างๆของการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 
กลุ่มย่อยที่ 1: การสร้างดุลยภาพในระบบโครงสร้างอำนาจรัฐ
กลุ่มย่อยที่ 2:   การสร้างดุลอำนาจภายในรัฐสภา
กลุ่มย่อยที่ 3: ฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำ: อำนาจในการควบคุมนโยบายสาธารณะ  ควรอยู่ในมือใคร ?
กลุ่มย่อยที่ 4: แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างดุลอำนาจอย่างแท้จริง 
กลุ่มย่อยที่ 5: การสร้างดุลอำนาจทางการเมืองของภาคประชาชน
กลุ่มย่อยที่ 6: ดุลอำนาจรัฐ ท้องถิ่นและประชาชน: การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
 
บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการฯ จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3,000 บาท ตลอดจน จะได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้และอาจจะได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความในการประชุมกลุ่มย่อยด้วย 
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
  • รายละเอียดการประชุมวิชาการฯและการเสนอบทความ  ( Word   / PDF  )
 
___________________________________________ 
 
ขอเชิญนำเสนอบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
      
 
สถาบันพระปกเกล้า
ขอเชิญร่วมงานประชุมและส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
 
“8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” 
(Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing)
 
วันที่ 6-8  พฤศจิกายน 2557  
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
________________________________ 
 
สถาบันพระปกเกล้าจัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ( KPI Congress XVI) ภายใต้หัวข้อ  “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” (Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลวัตแห่งดุลอำนาจที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในมิติต่างๆอย่างรอบด้าน นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการปฏิรูปประเทศไทยในด้านการเมืองการปกครองต่อไป
 
กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมของการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหหลัก 4 ส่วน ได้แก่
 
1)  การแสดงปาฐกถา
จัดให้มีการแสดงปาฐกถา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์  มุมมอง และทัศนคติ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยจัดให้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
 
1.1)    การแสดงปาฐกถานำ โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศในประเด็นพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2) การแสดงปาฐกถาปิด โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยในประเด็นพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  
 2) การสัมมนาทางวิชาการ
การสัมมนาทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นในประเด็นพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างผู้บริหารภาครัฐ และภาคเอกชน  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนของรัฐบาล  องค์กรอิสระ ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน  องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเวทีการสัมมนาทางวิชาการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 
2.1)   การประชุมอภิปรายร่วม (Panel Discussion) เป็นการนำเสนอมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามประเด็นหัวข้อการสัมมนา ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   2.2)   การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) เป็นการเสนอบทความเอกสารทางวิชาการ หรือผลการวิจัย และการนำเสนอผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย จำนวน 6 กลุ่ม
 
3) การจัดนิทรรศการ
การจัดนิทรรศการมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ข้อมูล  ความรู้ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองการปกครองไทย โดยนำข้อมูลมาจากบทความวิชาการและงานวิจัยที่นักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าได้ทำการศึกษา รวมทั้งผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย  ตลอดจนผลงานของนักศึกษาสถาบันพระเกล้าและภาคส่วนต่างๆ 
 
4) การนำเสนอบทความวิชาการและการประชุมกลุ่มย่อย
- กลุ่มย่อยที่ 1:  การสร้างดุลยภาพในระบบโครงสร้างอำนาจรัฐ
- กลุ่มย่อยที่ 2:  การสร้างดุลอำนาจภายในรัฐสภา
- กลุ่มย่อยที่ 3:  ฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำ : อำนาจในการควบคุมนโยบายสาธารณะ  ควรอยู่ในมือใคร ?
- กลุ่มย่อยที่ 4:  แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างดุลอำนาจอย่างแท้จริง 
- กลุ่มย่อยที่ 5:  การสร้างดุลอำนาจทางการเมืองของภาคประชาชน
- กลุ่มย่อยที่ 6:  ดุลอำนาจรัฐ ท้องถิ่นและประชาชน: การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
 
 
 วัน เวลา สถานที่จัดงาน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  เวลา  08.00 - 17.00  นาฬิกา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  เวลา  08.00 - 17.00  นาฬิกา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557  เวลา  12.00 - 17.00  นาฬิกา
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 
 
 ** รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ เร็วๆ นี้** 
___________________________________________ 

สถาบันพระปกเกล้า จับมือ GRIPS ประเทศญี่ปุ่นจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น  ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษผ่านระบบ VDO Conferenceโดย ศาสตราจารย์ ดร.มาซาฮิโระ โฮริ (Prof.Dr.Masahiro Horie) Director of Executive Development Center for Global Leadership of GRIPS ในหัวข้อ “Administative Reform, Good Governance, and New Public Management : Lessons for Developed and Developing Countries.” 

เปิดรับสมัคร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
ประกาศของสถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เปิดรับสมัคร “สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557”
________________________________ 
 
ขอเชิญนิติบุคคล (ที่ไม่แสวงหากำไร) เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2557 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
ติดต่อสอบถาม 
สำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ (02) 141-8888 หรือ 1171  
และติดตามรายละเอียดได้ทาง www.ect.go.th

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมปี 2558 ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

_________________________ 

1. ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     ดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้ 

  ________________________  

2. สนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     ดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้  

  ติดต่อสอบถาม

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 ถนน  แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02 -141-9697 ,  02-141-9727 , 02-141-9717 , 02-141-9718  ในวันเวลาราชการ หรือดูทางเว็บไซต์  www.pdc.go.th

 ________________________ 


รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.วุฒิสาร ตันไชย , ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายนฤตย์ เสกธีระ และ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลตำบลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง จ.สุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า


รางวัลพระปกเกล้าทองคำตำบลส้าน จ.น่าน 2557 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม , ดร.ไพบูลย์ โพธิสุวรรณ, นายนฤตย์ เสกธีระ และ นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน จ.น่าน  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดอบรมโครงการพลเมืองยุคใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดอบรมโครงการพลเมืองยุคใหม่ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้ข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 300 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้แทนพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณะผู้แทนพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2557 เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ พระรูปหน้าอาคารศาลยุติธรรม ถ.ราชดำเนินใน 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน จำนวน 20 คน PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน "เวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 "
โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน จำนวน 20 คน
_______________________________________ 
 
                                    

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

ที่อยู่

1.นายกมล  เรืองสุขศรีวงศ์

สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

9 ถนนรมย์บุรี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

2.นายกิตติภัทร์  รุ่งธนเกียรติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ถนนหลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

3.นายทวีศักดิ์  มัสเยาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง

หมู่ 5 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา 2400

4.นางนงลักษณ์  ปัญญเบกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ถนนประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

5.สิบเอกหญิงผกาพรรณ  ต้นสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน

145/410 หมู่ 9 ต.ดอนตะโก

อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

6.นายพิชาญ  อินสุข

สำนักงานเทศบาลเมืองเลขางค์นคร

424 หมู่ 5 ต.ปงแสนทอง

อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

7.นายมนตรี  ภูดินดง

สำนักงานเทศบาลตำบลด่านซ้าย

193/7 หมู่ 14 ต.ด่านซ้าย

อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

8.นายมนัส  นาคประสิทธิ์

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา

ต.ท่าศาลา อ.เมือง

จ.ลพบุรี 15000

9.นายมาโนช  ไวว่อง

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนยายหอม

999 หมู่ 1 ต.ดอนยายหอม

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

10.ดร.วิระศักดิ์  ฮาดดา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม

38/9 หมู่ 8 ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

11.นายศราวุธ  แป้นขำ

สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด

อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

12.นายศุภกร  แพฎิษฐ์

สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

129/2 หมู่ 4 ต.อรัญญิก

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

13.นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี

สำนักงานเทศบาลนครสงขลา

ถนนราชดำเนิน ต.บ่อยาง

อ.เมือง จ.สงขลา 90000

14.นายสมศักดิ์  เอี่ยมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

999 หมู่ 9 ต.เทพารักษ์

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

15.นายสมหมาย  บุญเฮง

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี

9/9 หมู่ 3 ต.นครชัยศรี

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  73120

16.นายสมหมาย  มณีน่วม

สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก

122/22 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง

อ.เมือง จ.นครนายก 26000

17.นางสาวภัทรฤทัย  รอดเฉย

สำนักงานเทศบาลตำบลทับยา

12 หมู่ 5 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี 16110

18.นายสุรชัย  สุริแสง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

900 หมู่ 2 ต.พะวง

อ.เมือง จ.สงขลา 90000

19.นายอภิวัฒน์  อ่อนศรีอุบล

สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี

2/61 ถนนมณฑา ต.ตาคลี

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

20.นายอาคม  ตรีเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

 
 
ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน  
ส่งแบบตอบรับกลับมาทางโทรสารหมายเลข 02-143-8175  
ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 นี้เท่านั้น    มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 
 ** หมายเหตุ   สิทธิ์นี้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อ 20 คนเท่านั้นไม่สามารถแทนกันได้
______________________________________
 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
 


 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 3 หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : การต่อต้านการทุจริต” PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย ครั้งที่ 3
หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : การต่อต้านการทุจริต
 
ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557  ระหว่างเวลา 8.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   
ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ 02-141-9606 ,02-141-9605 
ภายในวันที่  25 สิงหาคม 2557  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
_______________________________________ 
 
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับในประเทศไทยนั้น สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนการกระทำทุจริตนั้นมีลักษณะที่เกิดเป็นกระบวนการ เกิดโครงสร้างของการกระทำที่เป็นระบบ มีความเกี่ยวข้องโยงใยกับบุคคลจำนวนมากจนกระทั่งมีความซับซ้อนและยากที่จะตรวจสอบเส้นทางของการกระทำเพื่อสกัดกั้นกระบวนการทุจริตได้เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพราะนักการเมืองทุจริตและจัดการยาก ในปี พ.ศ. 2556 คดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงผลการดำเนินงานของ ป.ป.ช. ว่าขณะนี้มียอดคดีทั้งสิ้น 9,447 เรื่อง  และระบุว่า การจัดซื้อจัดจ้างโครงการภาครัฐมีตัวเลขการทุจริตกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี2 ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ที่ระบุว่าผลจากขบวนการโกงบ้านกินเมืองทำให้ประเทศไทยติดอันดับต้น ๆ ของประเทศที่มีการคอรัปชั่นสูงสุด องค์กรความโปร่งใสสากให้คะแนนประเทศไทยเพียง 3.8 จากคะแนนเต็ม 10 และไทยติดอันดับ 2 ของกลุ่มอาเซียนที่มีการคอรัปชั่นสูงสุด ซึ่งมีการคำนวณมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวงเงินสูงถึง 169,100 – 202,920 ล้านบาทต่อปี หรือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25-30 ของงบประมาณแผ่นดิน หรือตกประมาณร้อยละ 1.6-2 ของ GDP สภาพการณ์ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดธรรมาภิบาลของนักการเมืองและผู้มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างชัดเจน
 
การทุจริตกลายเป็นปัญหาสำคัญที่กัดกินสังคมไทยจนกัดกร่อนจนอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงทุกภาคส่วนได้ให้ความสนใจในการพยายามค้นหาแนวทางแก้ไข เพื่อต่อต้าน ป้องกัน และขจัดการทุจริตให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย   ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยจากเวทีประชาเสวนาหาทางออกอนาคตประเทศไทย 8 จังหวัด  พบว่าภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาของประชาชนในลำดับต้นๆ คือ อยากเห็นสังคมไทยมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยอมรับการตรวจสอบไร้คอรัปชั่น การคดโกง และลดการอุปถัมภ์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ  พบว่า มีประชาชนบางส่วนเห็นด้วยกับการที่บางครั้งการคอรัปชั่นในรัฐบาลก็มีความจำเป็นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า ปี 2556  ในประเด็น “การยอมรับการทุจริต” โดยศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งพบว่า ประชาชนบางส่วนยอมรับการทุจริตได้ (ร้อยละ 4.0)  และมีความรู้สึกเฉยๆ กับ  การทุจริต (ร้อยละ 9.5) แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการทุจริต  (ร้อยละ 86.5) ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะมีความเห็นตรงกันที่จะไม่ยอมรับการทุจริตและต้องการสร้างสังคมที่ปลอดการโกงกิน แต่ก็มีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งเริ่มที่จะยอมรับได้กับการกระทำทุจริต ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดี แต่เพื่อผลประโยชน์ก็ยอมให้มีการทุจริตได้ หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ การแพร่ระบาดของวงจรการทุจริตอาจแทรกซึมและลุกลามต่อไป จนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภายหน้า
 
สถาบันพระปกเกล้าในฐานะหน่วยงานของรัฐและเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนา ครั้งที่ 3 เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย: การต่อต้านการทุจริต” ภายใต้โครงการสัมมนา สู่ทศวรรษที่ 9: ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย  เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการอภิปรายในประเด็นปัญหาการทุจริต ตลอดจนมีการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำเสนอแนวทางการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตต่อไป
 
 
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน สัมมนา สู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย ครั้งที่ 3  
หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : การต่อต้านการทุจริต
 
ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557  ระหว่างเวลา 8.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   
ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ 02-141-9606 ,02-141-9605 
ภายในวันที่  25 สิงหาคม 2557  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
___________________________________________________________________ 
 
***ชมถ่ายทอดสดออนไลน์ ***
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม  
ศูนย์สื่อสารองค์กร  สถาบันพระปกเกล้า 
คุณวรรัตน์  ชัยชนะ / คุณเกวลี  ศรีตลาลัย 
โทรศัพท์: (02) 141-9752 , (02) 141-9755
อีเมล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
 


 
 
 
        
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาวิจัย “นักวิจัยท้องถิ่นรุ่นใหม่” PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาวิจัย
“นักวิจัยท้องถิ่นรุ่นใหม่”
 
ภายใต้โครงการวิจัยองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
________________________________ 

 
  1. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง  “การทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี”
โดย   นางสาวณัชชานุช พิชิตธนารัตน์
 
  2. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง  “รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐ กรณีศึกษา องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์”  
โดย ผศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม
 
  3. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การกระจายความเป็นธรรมด้านการคลังท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลในเขตปริมณฑล”  
โดย นางสาวธิดารัตน์ สืบญาติ

 
ทั้งนี้ แต่ละโครงการจะได้รับทุนการศึกษาวิจัยจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 100,000 บาท ต่อโครงการ โดยที่ผู้รับทุนการศึกษาวิจัยจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของสถาบันพระปกเกล้าให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
  
________________________________ 
  
ติดต่อสอบถาม  
นางสาวอติพร  แก้วเปีย 
โทรศัพท์ :  02-141-9567
ในวันและเวลาราชการ

 
 
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสกรรมการสภาสถาบันได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageพลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ำ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ  เศรษฐบุตร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการสภาสถาบัน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 


เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันอังคารที่  29 กรกฎาคม 2557  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ หัวข้อ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557” โดยมีนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า
โครงการฝึกอบรม “การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า” รุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปางโดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเป็นวิทยากร และมีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงานป้องกันและรักษาป่า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 60 คน
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดสัมมนาหัวข้อ “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 คน
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดสัมมนาหัวข้อ “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จ.เชียงราย  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 คน
สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา“การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภา” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดโครงการสัมมนา “สู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย” หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภา” ณ ห้องพินิตประชานาถ  ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ  งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนศักดิ์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ  “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภา” โดย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 สาระและประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว 


วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจัดพิธีเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที2 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจัดพิธีเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา และ ผศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงานและแนะนำภาพรวมหลักสูตร โดยมีผู้เข้าศึกษาอบรมจำนวน 80 คน ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก
สำนักวิจัยและพัฒนานำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา ณ ประเทศญี่ปุ่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ดร.สติธร ธนานิธิโชติ และนางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอบทความเรื่อง “Social Policy for Improvement of Standard of Living in Thailand” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (XVIII ISA World Congress of Sociology) ภายใต้หัวข้อ “Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology” ณ  ปาซิฟิโก เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น 


ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง  
 “ โครงการ เยาวชนไทยหัวใจพลเมือง ประจำปี 2557 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 
 
 
1. โครงการพลเมืองอาสาปลูกต้นกล้าประชาธิปไตย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. โครงการพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ นำไทย สู่ประชาธิปไตยแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. โครงการเยาวชนไทยหัวใจประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4. โครงการหัวใจรักษ์ โหนด นา เล โรงเรียนสทิงพระวิทยา จ.สงขลา
 
แต่ละโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมจากสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 10,000 บาท ต่อโครงการ โดยที่ผู้รับทุนต้องดำเนินการจัดโครงการตามเงื่อนไขของสถาบันพระปกเกล้าให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 1 กันยายน 2557
_______________________________________ 

 
ติดต่อสอบถาม  
นางสาวอรอุมา  ภูมิบูรณ์ 
โทรศัพท์: 02-141-9527-30 
ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
        
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการแสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 7 ปี วันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 7 ปี วันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนย์สื่อสารองค์กรร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ศูนย์สื่อสารองค์กรโดยนางสาวศิริกมล จันทรปัญญา พนักงานวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวเกวลี ศรีตลาลัย พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยในงานนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดสร้างพระพุทธรูปพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ที่จะสร้างขึ้นที่วัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา


ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการแสดงความยินดี โอกาสครบรอบ 13 ปี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยได้รับเกียรติจาก นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ 
KPI Connect อีกหนึ่งช่องทางการรับข่าวสารของทางสถาบันพระปกเกล้า ในรูปแบบของ Mobile Application PDF พิมพ์ อีเมล์
 
การศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 ประกอบด้วย ประธานและรองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 75 คน ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อมุ่งหวังให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 70 จาก 692