Users Online [ Stats ]
Press Room
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 15 ปี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ครบรอบ 15 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ มะลิทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยในงานนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ และมูลนิธิบ้านราชาวดี 
เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ ICMA : Legislative Process and Governance Fellowship PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ ICMA : Legislative Process and Governance Fellowship
 ________________________________ 
 
สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองถิ่น ร่วมกับ Local Government Managers Australia (LGMA) และ The International City/County Management Association (ICMA) ร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือ ICMA : Legislative Process and Governance Fellowship เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านนิติบัญญัติ การมีส่วนร่วม และการเมืองการปกครอง รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความสัมพันธ์กับผู้แทนจากประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเดินทางไปเข้ารับศึกษาอบรม และดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ โดย ICMA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทั้งหมด 
 
เป้าหมายโครงการ
 
1. เพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจ จำนวน 4 ท่าน จะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการเมืองและวัฒนธรรม 
2. ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกับเครือข่าย รวมทั้งการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน/พื้นที่ของตน
3.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่สำคัญในองค์กร/หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา/สมาคมวิชาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกาจากหลายๆ กรณีศึกษาในชุมชนของเครือข่าย
4.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันองค์ความรู้ในกรณีศึกษาของแต่ละเครือข่าย
 
เวลาในการเข้าร่วมโครงการ
  4-6 สัปดาห์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมการศึกษาดูงานในพื้นที่เครือข่ายชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 2 สัปดาห์)
 
ระยะเวลาการรับสมัคร :  วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่  1  ธันวาคม 2557
การรับสมัคร : สมัครโดยตรงด้วยตนเองไปยัง ICMA ตามเว็บไซต์  (เท่านั้น)   สมัครที่นี่
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ติดต่อรายละเอียด/สอบถาม 
1. นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการฯ
    โทรศัพท์ : 02-141-9576  
    Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  
 
2. Ms. Nancy Wang เจ้าหน้าที่โครงการ LGMA (Australia)
   โทรศัพท์ : + 61 3 9682 9222     
   Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  
           Facebook :   https://www.facebook.com/profile.php?id=100004064112896

 
ประกาศให้ทุนภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล์
 
             
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง ให้ทุนสนับสนุน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
____________________________________________ 
 
หลักการและเหตุผล
 
การเมืองการปกครอง การบริหารประเทศ และระบบกฎหมายของประเทศไทย ขาดการบูรณาการขององคาพยพที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับภาคประชาชน ทั้งๆ ที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มิใช่ถูกผูกขาดและดำเนินไปเพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลใดเท่านั้น  ปัจจุบันมีประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (Disadvantaged Groups) และกลุ่มประชากรที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Vulnerable Groups) หลากหลายกลุ่มที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม ถูกเลือกปฏิบัติและถูกกีดกันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงกลไกทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มประชากรที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษที่มีความจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายในประเด็นที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิ มีดังนี้
 
1.  กลุ่มคนไทยต่างวัฒนธรรม
2.  กลุ่มคนยากจน 
3.  กลุ่มเด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก  
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายและกำหนดประเด็นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมให้มีความสอดคล้องกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
2. สร้างต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถขยายการเสริมสร้างความเข้มแข็งไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตการดำเนินงาน 
ผู้รับทุนต้องดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้
 
1. กำหนดวิธีการและกระบวนการในการเก็บข้อมูล
2. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีดำเนินกระบวนการ และกิจกรรมในโครงการ
3. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการเป็นระยะ
4. จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ประมาณ 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม 2558)
        
งบประมาณ
เรื่องละ 100,000 บาท (จำนวน 2 เรื่อง)
 
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
***หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2557*** 
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกอบการรับสมัคร
  •  ทุนสนับสนุน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน   ( MS Word  / PDF  )
 
ประสานงาน / สอบถามรายละเอียด
 
1. นางสาว ดวงจันทร์  ศิริรักษ์โสภณ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ 
    สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
    โทรศัพท์  02-141-9597
    อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
2. นางสาว นิตยา  โพธิ์นอก  นักวิชาการ  
    สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
    โทรศัพท์  02-141-9604
    อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
 
 

 
 

ประกาศชี้แจงบทความของ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ในงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
  
 
     
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เวียงสา จ.น่าน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และ นางสาวธนิษฐา สุขะวัฒนะ ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า


รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร และ ภควัต อัจฉริยะปัญญา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.กระบี่ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์, ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ,นายเอกวัฒน์ สุวรรณ,นายภควัต อัจฉริยปัญญาได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อบต.หนองแปน จ.ขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ และ นางสาวธนิษฐา สุขะวัฒนะ ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ และ นางสาวธนิษฐา สุขะวัฒนะ ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์, รศ.ตระกูล มีชัย ,รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.ภูเก็ต PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ และ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง อบจ.ภูเก็ต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา และนายชลิต ถาวรกิจกุล ได้เดินทางไป เทศบาลเมือง หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.ขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ และ นางสาวธนิษฐา สุขะวัฒนะ ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, นางประภา วงศ์วิภูษณะ, นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา และนายชลิต ถาวรกิจกุล ได้เดินทางไป องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
การจัดจ้างวิจัย เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯประพาสยุโรป พ.ศ. 2476 - 2477 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
การจัดจ้างวิจัย
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477

 ________________________________ 
 
หลักการและเหตุผล
 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  สังกัด สถาบันพระปกเกล้า  มีพันธกิจสำคัญในด้านการส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยองค์ความรู้ใหม่ด้านพระปกเกล้าศึกษา  อนึ่ง งานวิจัยเรื่องรัชกาลที่7 เสด็จฯยุโรประหว่าง พ.ศ. 2476-2477 เป็นประเด็นที่ยังไม่ได้รับการวิเคราะห์ขยายความมาก่อน จดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่๗ ระบุถึงพระราชกรณียกิจในการเสด็จฯยุโรปถึง 9 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส  อิตาลี  วาติกัน  อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมนี  เบลเยียม เชคโกสโลวาเกีย  ฮังการี และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจในการศึกษาสาเหตุ แรงผลักดันทางการเมืองและผลกระทบของการเสด็จฯในครั้งนั้น นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีสำเนาเอกสารชั้นต้นภาษาต่างประเทศที่รวบรวมอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง  ดังนั้น จึงต้องมีการสืบค้นทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสยุโรปดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อศึกษาวิจัยสาเหตุและบริบททั้งของในประเทศสยาม ประเทศในยุโรป และระหว่างประเทศในแต่ละประเทศว่าอะไรคือสาเหตุ และหรือเหตุผลของการเสด็จพระราชดำเนินเพื่ออะไรและอย่างไร
2. เพื่อศึกษาผลสืบเนื่องจากการเสด็จประพาสในแต่ละประเทศในด้านต่างๆได้แก่ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ วิเคราะห์ลักษณะของพระราชกรณียกิจระหว่างเสด็จพระราชดำเนินว่าเป็นเช่นใด และมีนัยยะสำคัญอย่างไร ทั้งในช่วงเวลานั้นตลอดจนผลสืบเนื่อง
3. เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการในเรื่องดังกล่าวต่อไป
 
รายละเอียดการเสนอโครงการ
 
ผู้เสนอโครงการ นำเสนอโครงการโดยละเอียดพร้อมประวัติและเอกสารแบบเสนอโครงการมาที่
 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่อยู่ เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงโสมนัส  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  จำนวน  6 ชุด
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557  (ส่งทางไปรษณีย์ หรือมายื่นด้วยตนเอง)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
นางฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร นักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โทรศัพท์ติดต่อ 02-280-3413 ต่อ 111  มือถือ 081-659-4922  
อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
ดาวน์โหลดรายละเอียด 
 

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ (เพิ่มเติม) 1 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล์
 
             
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำเพิ่มเติม
____________________________________________ 
 
ตามประกาศสถาบันพระปกเกล้า ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันพระปกเกล้า นั้น 
เนื่องจากสถาบันฯ มีความประสงค์รับสมัครตำแหน่งเพิ่มเติม รายละเอียดดังต่อไปนี้  
     
     ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 
1.   พนักงานบริหารงานทั่วไป    1  อัตรา  (รับสมัครเพิ่ม)
 _______________________________

สำหรับผู้สนใจ กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์“สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210”
 
พร้อมค่าสมัคร 200 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า” (ปณ.นนทบุรี 11000) 
ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)  
 
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0-2141-9639 - 42     

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า คร้งที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 เรื่อง “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ”(Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Balancing Power) และพิธีเปิดนิทรรศการ 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
สถาบันพระปกเกล้า
 
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาส 120 ปี แห่งการพระราชสมภพ 
 
"ปกเกล้าธรรมราชา"
 ________________________________ 
 
 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย  ประจำปีงบประมาณ 2558
 ________________________________ 
 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดตั้งโครงการวิจัยนวัตกรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและเพื่อสนับสนุนงานวิจัยจากชุมชน โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้
 
ประเด็นงานวิจัยที่เปิดรับ
 
1. แนวทางปฏิรูปประเทศไทยในมิติของชุมชน 
2. ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลต่อชุมชนและประชาชน เช่น ผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  เป็นต้น
3. ผลกระทบของการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น และความสามารถในการปรับตัวของชุมชนท่ามกลางสภาวะความเปลี่ยนแปลง เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม  เรื่องพลังงาน การเมือง การต่างประเทศ เป็นต้น   
4. ชุมชนกับการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น เรื่องผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ที่ไม่สามารถพึ่งพิงตนเองได้ ชุมชนมีกลไกใดในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้หรือไม่ มีใครบ้างที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือ ทำอย่างไร
5. สถาบันศาสนา/สถาบันการศึกษากับการแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น บทบาทของผู้นำศาสนา หรือบทบาทของสถานศึกษาต่อการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  อันประกอบด้วย ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ เด็ก คนชรา เด็กที่ไม่เรียนหนังสือ กลุ่มผู้ติดยา เป็นต้น
 
*** ศึกษารวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์เหตุแห่งปัญหา  เสนอแนะทางออกในการแก้ไขปัญหา (แบบเฉพาะชุมชนและในภาพรวม)
 และนำเสนอเป็นตัวแบบ *** 
 
เงื่อนไขในการสนับสนุน 

1. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งมาขอรับทุนต้องเป็นโครงการระยะสั้นที่ใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน และมีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท  (คณะกรรมการจะพิจารณาวงเงินสนับสนุนตามความเหมาะสม) 
2. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเป็นไปตามรูปแบบที่สถาบันฯ กำหนด

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ
 
  ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน  จำนวน 1 ชุด  มาตามที่ติดต่อนี้ค่ะ  
นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  (กรุณาเขียนมุมซองว่า “งานวิจัยชุมชน”)
 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2557   
ระยะเวลาการพิจารณา ระหว่างวันที่ 5 – 30 มกราคม 2558
การประกาศผลการพิจารณา วันจันทร์ที่    2 กุมภาพันธ์ 2558  
 
ช่องทางการติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
 
นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์
โทรศัพท์ 02-1419598 / 087-0303452
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  
 
ดาวน์โหลดรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการตัดสินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
    
  
  
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า  ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.วิชัย รูปขำดี, รศ.ตระกูล มีชัย, นายนฤตย์ เสกธีระ และนางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา ได้เดินทางไป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.เชียงราย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.วิชัย รูปขำดี, นางประภา วงศ์วิภูษณะ, นายนฤตย์ เสกธีระ และนางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา ได้เดินทางไป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า  
สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา ปฏิรูปประเทศไทย : ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 2557  รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา ครั้งที่ 5 การปฏิรูปประเทศไทย : ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย  ซึ่งถือเป็นเวทีสารธารณะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น และข้อเสนอแนะ ต่อทิศทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ สื่อมวลชน  และประชาชนผู้สนใจมากมาย   ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557  ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.วุฒิสาร ตันไชย และนายวิสวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า ได้เดินทางไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  ซึ่งถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีปฏิบัติอันดีงามที่ทางสถาบันฯ ปฏิบัติสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี 
ขอเชิญชมบันทึกเทปการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี รัชกาลที่ 7 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
สถาบันพระปกเกล้า
 
ขอเชิญชมบันทึกเทปการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
โดย สถาบันพระปกเกล้า ในนาม คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และภาพยนตร์  
ณ โรงละครแห่งชาติ (รอบปฐมทัศน์) วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)  เวลา 20.30 – 22.00 นาฬิกา 
 ________________________________  
 
  
 
 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ติดต่อสอบถาม
0-2280-3413 - 4 ต่อ 104-106  

 
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.พิษณุโลก PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ, นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.สุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.วุฒิสาร ตันไชย, ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.นนทบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล,นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นายชลิต ถาวรนุกิจกุล และนางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า 
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ไพบูรณ์ โพธิ์สุวรรณ ,นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นางประภา วงศ์วิภูษณะ และนางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
 

รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.สุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ไพบูรณ์ โพธิ์สุวรรณ ,นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นางประภา วงศ์วิภูษณะ และนางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.สุรินทร์ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า  ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร และนางสาวอติพร แก้วเปีย ได้เดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า


วิดีโอบันทึกปาฐกถาพิเศษและการประชุมห้องย่อย งานเวทีท้องถิ่นไทย 2557 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
สถาบันพระปกเกล้า
 
วิดีโอบันทึกปาฐกถาพิเศษและการประชุมห้องย่อย
งานเวทีท้องถิ่นไทย 2557 ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน วันที่ 11-12 กันยายน 2557 
 ________________________________ 
 
 
พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภา จัดพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 3 โดยมีศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ศ.นพ.สมศักดิ์  โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา  กล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษา ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า


สถาบันพระปกเกล้าจัดเวทีอภิปรายนานาชาติ “สถานการณ์ปัจจุบันของไทย” รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าจัดเวทีอภิปรายนานาชาติ  “สถานการณ์ปัจจุบันของไทย” (The KPI International Forum on Thailand’s Current Situation –KPIIC) ลำดับที่ 1 ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยในปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับ  ณ โรงแรมอัสสราวิลล่า แอนด์ สวีท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 19 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่  19
 ________________________________ 

 
ความเป็นมาของโครงการ
 
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดผู้ที่ให้คำตอบได้ดีที่สุด คือ ประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้น การวัดระดับของการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) อย่างเป็นระบบ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ เพื่อให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
 
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา รูปแบบการให้บริการของภาครัฐมักเป็นแบบรวมศูนย์กลางไว้ที่หน่วยงานแม้ในปัจจุบันภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาประเทศและชุมชนและให้ความคิดเห็นต่อบริการสาธารณะ แต่ก็ยังไม่มีการพัฒนาระบบการวัดประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร ช่องว่างของระบบและข้อมูลดังกล่าวนำมาซึ่งการให้บริการสาธารณะที่ยังไม่ทั่วถึงในทุกกลุ่มของประชาชน คุณภาพของการให้บริการที่รัฐให้แก่กลุ่มคนยากจนและคนที่มีฐานะดียังมีความเหลื่อมล้ำ และในหลายส่วนรัฐยังเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจในเรื่องการจัดบริการสาธารณะ
 
เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะมีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในสังคมไทยทุกกลุ่มทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการตัดสินใจ เพื่อผู้ที่กำหนดนโยบายจะได้สนองตอบต่อความต้องการได้ตรงประเด็น เพื่อให้การบริการสาธารณะที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการ โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) จึงจัดทำโครงการวัดระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ( People’s Audit ) เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนมีความพึงพอใจ เพราะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ โดยในการดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการ สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือสื่อมวลชน ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายและการวางแผน การมีส่วนร่วม People’s Audit เป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันพระปกเกล้า ในอันที่จะขยายผลองค์ความรู้ที่สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ทำการศึกษาวิจัยไว้ไปสู่ผู้สนใจที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคมและประชาชน ให้เกิดความตระหนัก และเข้าใจความสำคัญของการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริการสาธารณะ และยกระดับการบริการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ตลอดจนสามารถวางแผน และออกแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
1.   เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการให้บริการสาธารณะโดยกระบวนมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) อันนำไปสู่การส่งเสริมจิตสำนึกเรื่องความเป็นประชาธิปไตย และเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นในประเทศไทยอันเหมาะสมกับบริบทของฝ่ายต่างๆ
2.   เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริการสาธารณะ และการยกระดับการบริการ
3.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) ผ่านการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินโครงการ
4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการมีส่วนร่วมและประยุกต์ใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
  
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. ใบสมัคร
  PDF
MS Word :  ลำดับที่ 1: ปก
       ลำดับที่ 2: เอกสารประกอบการสมัคร
       ลำดับที่ 3: คุณสมบัติ
       ลำดับที่ 4: ใบนำใบสมัคร
       ลำดับที่ 5: ใบสมัคร
       ลำดับที่ 6: หนังสือยินยอม
4. Pay in 
  
______________________________________________________________ 
  
ติดต่อสอบถาม 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารบี ชั้น 5  เลขที่ 120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ คุณนฤมล 02-141-9583, คุณวริษา 02-141-9584


ผลการพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
        
สถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง  ผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความวิชาการ
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
_____________________________________________________
 
  ตามที่ สถาบันพระปกเกล้ากำหนดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 เรื่อง “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 โดยเปิดรับบทความวิชาการ (Review Articles) หรือ บทความวิจัย (Research Articles) ที่มีเนื้อหาด้านสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์จากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกนำมาเป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ จนถึงวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 นั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาระดับคุณภาพบทความวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความวิชาการ   เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ดังนี้
 
 ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ รวม 6 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล์
 
             
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ
____________________________________________ 
 
ตามประกาศสถาบันพระปกเกล้า ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันพระปกเกล้า นั้น 
เนื่องจากสถาบันฯ มีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
     
   1.   พนักงานประเมินผล             1  อัตรา  
  2.   พนักงานบริหารงานบุคคล      1  อัตรา
  3.   พนักงานบัญชี  1  อัตรา
  4.   พนักงานภัณฑารักษ์  2  อัตรา
 5.   พนักงานบริหารงานทั่วไป    1  อัตรา  (รับสมัครเพิ่ม)
 _______________________________

สำหรับผู้สนใจ กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์“สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210”
 
พร้อมค่าสมัคร 200 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า” (ปณ.นนทบุรี 11000) 
ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)  
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0-2141-9639 - 42     

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร” บรรยาย “การเลือกตั้งในบริบทท้องถิ่น” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง  บรรยาย เรื่อง “การเลือกตั้งในบริบทท้องถิ่น” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้่องถิ่น รุ่น 5 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เกี่ยวกับเนื้อหาการปฏิรูปภาพรวมของประเทศ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามประกาศ คสช.,แนวคิดในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
อุปทูตนิวซีแลนด์ เข้าพบ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 Miss Shannon Austin อุปทูต ประเทศนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย (Duputy Head of Misson) เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและรองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน และบทบาทของสถาบันพระปกเกล้าฐานะเป็นองค์กรสำคัญในการนำเสนอการปฏิรูปประเทศ
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.ลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย, นายนฤตย์ เสกธีระ, นางคณิตา ราษฏร์นุ้ย และนางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.ลพบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า  ซึ่งประกอบไปด้วยรศ.นิยม รัฐอมฤต,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม,นางสาวอติพร แก้วเปีย และนายชลิต ถาวรนุกิจกุล ได้เดินทางไปยัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า


รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.สตูล PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ และนางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ.สตูล จ.สตูล เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รองเลขาธิการแสดงความยินดี กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 124 ปี และร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่าง ๆ โดยมี นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล และ นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติรับมอบ ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
นักศึกษาหลักสูตร สสสส. รุ่นที่ 5 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภาคอีสาน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 18-21 กันยายน 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดศึกษาดูงานหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสำหรับนักบริหารระดับสูง (สสสส.) รุ่นที่ 5 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายประเด็น และร่วมถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานโดยพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยไทย รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 17-22 กันยายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดศึกษาดูงานให้นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยไทย รุ่นที่ 4  ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ “Good Governance for Social Contribution” ณ บริษัท พาโซนา กรุ๊ป และหัวข้อ “Social Innovation (SI) : the Movement and Dynamics for Social Change and Impact” ณ มหาวิทยาลัยโซเฟีย จากนั้นทัศนศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในย่านชินจูกุ และโอไดบะ
เลขาธิการร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 12 ปี กรมสอบสวนคดีพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี วันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พลตำรวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เกียรติรับมอบ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2 รุ่นที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2 รุ่นที่ 4
 ________________________________ 

ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2 รุ่นที่ 4 ขึ้น และกำหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่ผ่านเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 1 สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 2 ได้นั้น บัดนี้ สถาบันฯได้พิจารณารายชื่อผู้ผ่านการศึกษาอบรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 2 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2 รุ่นที่ 4 จำนวน 107 ดังนี้
 
ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม
  
ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
โทรศัพท์ : คุณ ประภาศรี 02-141-9629 / คุณเอกพงษ์ 02-141-9626 
โทรสาร   : 02-1438181
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ปรม. รุ่นที่ 14 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14
 ________________________________ 

ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้กำหนดให้มีการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 โดยได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว และได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันฯ กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 และสภาสถาบันพระปกเกล้า ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ให้ความเห็นชอบ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 จำนวน 150 คน และรายชื่อสำรองจำนวน 8 คน ดังนี้

 
ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
โทรศัพท์ : คุณ สาริณี 02-141-9619 / สุภาพร 02-141-9620
โทรสาร   : 02-1438178 
 
 
**หมายเหตุ** : ( การแต่งกาย ชาย-หญิง กรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา )
1.   ลำดับที่ของนักศึกษาดูจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
2.   ตัดสูทตามระเบียบที่สถาบันกำหนด โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม อยู่ในค่าลงทะเบียนเรียน (ราคาประมาณ 3,000 บาท)
3.   กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัว หรือไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียน ตาม วัน เวลา ที่กำหนดไว้ได้  กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือติดต่อกลับเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 
 
 พิธีเปิดหลักสูตรและกิจกรรมปฐมนิเทศ  ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2557
   ( ถ้านักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้ถือว่า "สละสิทธิ์")
___________________________________________________________________________________________
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ในปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
" ให้ทุนสนับสนุน การทำวิทยานิพนธ์ ในปีงบประมาณ 2558 "

 
ที่มาของโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย
 
ประเด็นที่เปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์
 
ในปีงบประมาณ2558 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2557) ทางสำนักวิจัยฯ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 
1)  การพัฒนาการเมืองไทย / วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมือง / การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและเยาวชน
2)  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน
3)  ทิศทาง/ความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศไทย
4)  นโยบายของรัฐทีส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การจัดการน้ำ มลพิษ ผังเมืองแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
5)  อาเซียนศึกษา และประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน
6)  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของชาติ เช่น คุณธรรมจริยธรรม การทุจริตคอรัปชัน คุณภาพชีวิต เป็นต้น
7)  การสร้างค่านิยมประชาธิปไตย / การศึกษาความเป็นพลเมือง / สถาบันการเมือง /ดุลอำนาจทางการเมือง / องค์กรอิสระ
8)  สวัสดิการสังคม / ความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น เกษตรกร
9)  การวัดหรือประเมินคุณภาพสังคม คุณภาพชีวิต
      10)  ความเสมอภาคทางเพศ / สตรีศึกษา
      11)  ชุมชนศึกษา เช่น วิสาหกิจชุมชน สิทธิชุมชน เป็นต้น
     12)   การกระจายอำนาจ
 
งบประมาณที่สนับสนุน
 
  •  สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท 
  •  สนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท 
 
ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
  การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ คือ
 
ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 1  กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม  2558 
ครั้งที่ 3    ระหว่างวันที่ 1  มิถุนายน - 15 กรกฎาคม  2558  
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-141- 9598/ 087-030-3452 (ทวิติยา)  หมายเลขโทรสาร : 02-141-8177
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
 
_______________________________________________________
 
**หมายเหตุ** 
การพิจารณาข้อเสนอวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แต่ละรอบ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2เดือนนับจากวันที่ปิดรับ เมื่อคณะกรรมการทุนฯ พิจารณาและมีมติเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทุนทราบทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ ที่ผู้ขอรับทุนแจ้งไว้ในเอกสารแบบเสนอโครงการ 
 
ฉะนั้น อย่าลืมระบุที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์นะคะ 
หากผู้ขอรับทุนมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการได้ทาง อีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ค่ะ 
 
 
รับสมัครนักวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัคร นักวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558
 
 
ด้วยสถาบันพระปกเกล้า โดยสานักวิจัยและพัฒนา ได้จัดทา โครงการสารวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อศึกษาเรื่องนักการเมืองถิ่นในประเด็นเครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีส่วนให้การสนับสนุนทางการเมืองในพื้นที่ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ข้อกาหนดโครงการ)
ในการนี้ โครงการฯ มีความประสงค์จะจ้างนักวิจัยเพื่อทาวิจัยในจังหวัดต่างๆ ดังนี้ (ในปีงบประมาณ 2558 มีงบดาเนินการจานวน 4 จังหวัด ) 
 
ภาคเหนือ : จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร มุกดาหาร อานาจเจริญ
ภาคกลาง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี 
ระยะเวลาในการวิจัย 8 เดือน (นับแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาจ้าง) และได้รับค่าตอบแทน 100,000 บาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก การส่งรายงานวิจัยและการจ่ายเงินค่าจ้าง
 
ผู้สนใจกรุณาส่ง
      1. ประวัติส่วนตัว (โปรดพิมพ์ แบบประวัตินักวิจัยภายนอก)
      2. ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยที่ระบุจังหวัดที่ท่านประสงค์จะทาวิจัย (โดยให้มีโครงสร้างตาม แบบเสนอโครงร่างการวิจัย)
      3. สาเนาบัตรประชาชน  
 
มายัง “โครงการนักการเมืองถิ่น” สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือทาง Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ (ใช้ subject “สมัครทาวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น”) เพื่อดาเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อไป 
 
หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
 
 
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 70 จาก 762