Users Online [ Stats ]
Press Room
ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม 
คุณสมบัติ หวังเกษม
โทรศัพท์ 02-141-9656  
 
ประกาศ จัดหาผู้ให้บริการเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 
 
สอบถามเพิ่มเติม 
คุณสมบัติ หวังเกษม
โทรศัพท์ 02-141-9656 
 
สถาบันพระปกเกล้าจัดเสวนานานาชาติ ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมเวทีเสวนานานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd KPI International Club Activity) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ในหัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย จากหลักการสู่การปฏิบัติจริง” พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการนำข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ นำไปสู่การปฏิบัติจริง ณ ห้องแกลเลอรี่ อี โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์ค นายเลิศ ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. 
รับสมัครผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายฯ PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
รับสมัครผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติม
ขอบเขตของงานวิจัยที่ให้ทุนสนับสนุน (Terms of Reference : TOR)
 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
 ________________________________ 
 
   การเมืองการปกครอง การบริหารประเทศ และระบบกฎหมายของประเทศไทย ขาดการบูรณาการขององคาพยพที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับภาคประชาชน ทั้งๆ ที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มิใช่ถูกผูกขาดและดำเนินไปเพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลใดเท่านั้น  ปัจจุบันมีประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (Disadvantaged Groups) และกลุ่มประชากรที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Vulnerable Groups) หลากหลายกลุ่มที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม ถูกเลือกปฏิบัติและถูกกีดกันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงกลไกทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มประชากรที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษที่มีความจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายในประเด็นที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิ มีดังนี้
 
1. กลุ่มคนไทยต่างวัฒนธรรม
2.กลุ่มคนยากจน 
3.กลุ่มเด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
 
ดาวน์โหลดรายละเอียด 
 
  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2558
  • ประกาศผลภายใน 30 เมษายน 2558 (ทางเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า)
 
 ประสานงาน / สอบถามรายละเอียด
1.นางสาว ดวงจันทร์  ศิริรักษ์โสภณ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
    โทรศัพท์  02-141-9597
    อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
2.นางสาว นิตยา  โพธิ์นอก  นักวิชาการ  สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
    โทรศัพท์  02-141-9604
    อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
 
ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายฯ PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
สถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
 ________________________________ 
 
โครงการที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า มีจำนวน 1 โครงการ คือ 
 
"โครงการศึกษาปัญหาและรูปแบบการเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีส่วนร่วมของคนพิการ นักวิจัย พันตำรวจโท กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ และคณะ"
 
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2558 

ประสานงาน / สอบถามรายละเอียด
1.นางสาว ดวงจันทร์  ศิริรักษ์โสภณ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
    โทรศัพท์  02-141-9597
    อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
2.นางสาว นิตยา  โพธิ์นอก  นักวิชาการ  สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
    โทรศัพท์  02-141-9604
    อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

  

ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบรอบ 85 ปี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageคณะพนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า เป็นตัวแทนของสถาบันฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงไทย ครบรอบ 85 ปี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี อีกทั้งสถาบันฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนางปราณี ศรีสุกใส ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศ เป็นผู้รับมอบ


ประกาศผลโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
สถาบันพระปกเกล้า
 
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก
โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจาปี 2558

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
 ________________________________ 
 
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2558 มีทีมที่ผ่านการคัดเลือก 25 ทีม และรายชื่อสำรอง 5 ทีม (กรณีทีมที่ผ่านการคัดเลือกไม่่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการการฝึกอบรมที่สถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 23-27 มี.ค.58 สถาบัน จะทำการเรียกทีมสำรองตามลำดับ 1-5

DOWNLOAD 
 
ติดต่อสอบถาม
คุณธนิษฐา สุขะวัฒนะ
โทรศัพท์ : 02-141-9568
โครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในวันสุดท้ายของการอบรม ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เยาวชนกับบทบาทความเป็นพลเมือง" พร้อมมอบใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 67 คน ณ สถาบันวิชาการทีโอที
ของเก่าเล่าเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัชกาลที่ 7 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น.  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดงานสัมมนาวิชาการด้านพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “ของเก่าเล่าเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก หรือวันฉัตรมงคลในสมัยรัชกาลที่ 7   โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า และ หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทายาทราชสกุลจิตรพงศ์ผู้สืบเชื้อสายของเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ออกแบบวัตถุสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมบรรยายพิเศษถึงประเด็นสำคัญของงานดังกล่าว โดยมีประชาชนทั่วไปและผู้สนใจกว่า 100 คน ดำเนินรายการโดยนายอดิศักดิ์ ศรีสม ณ ห้องประชุม ชั้น 6  อาคารรำไพพรรณี   พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ถนนหลานหลวง
รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
ติดต่อสอบถาม 
นางสาว มาณา คำมั่น
พนักงานฝ่ายบุคคล  สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ : 02-141-9642 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ศึกษาดูงานสถาบันพระปกเกล้า PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต จำนวน 48 รูป/คน  ณ สถาบันพระปกเกล้า
“สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสภาปฏิรูปแห่งชาติจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน อ.เมือง จังหวัดสงขลา  เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและการยกร่างรัฐธรรมนูญจากประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล มีประชาชนเข้าร่วมประชาเสวนากว่า 200 คน
รายละเอียดและกำหนดการ ประชาเสวนา ครั้งที่ 6 จ. สงขลา PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
สถาบันพระปกเกล้า
_________________________ 
  
 
DOWNLOAD: กำหนดการและรายละเอียด
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
คุณทวิติยา สินธุพงศ์ 
โทรศัพท์ : 02-141-9598  
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 


 
   
 
สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558  ซึ่งเป็นการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก (ครั้งที่ 5) ณ โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชาเสวนากว่า 200 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ)
เวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อส่งมอบให้ลูกหลานของเรา PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง นำโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองและคณะวิทยากรกระบวนการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ "จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อส่งมอบให้ลูกหลานของเรา" โดยตัวแทนกว่า 100 คนจาก 16 จังหวัด ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและหาฉันทมติในประเด็น "อยากเห็นอนาคตประเทศไทยด้านระบบสุขภาพเป็นเช่นใดและจะทำอย่างไร"  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม เอบิน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดโครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” รับฟังความคิดเห็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และมหาสารคาม)  ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์   จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2558 โดยครั้งนี้เป็นการจัดเวทีครั้งที่ 2 จากทั้งหมดที่จะจัดขึ้น 10 เวที 


หลักสูตรวิทยากรตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าจัดศึกษาดูงานให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในวันแรก พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นำคณะศึกษาดูงานเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ “บทบาทการดำเนินงานของสถานพินิจฯ และศูนย์ยุติธรรมชุมชน” ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นแบ่งกลุ่มเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ยุติธรรมตำบลบ้านป้อม อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ยุติธรรมบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อบรม "รู้เร็ว รู้ชัด ไปกับเทคนิคการเตรียมใบสมัครและเอกสารรางวัลพระปกเกล้า PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "รู้เร็ว รู้ชัด ไปกับเทคนิคการเตรียมใบสมัครและเอกสารรางวัลพระปกเกล้า ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558   ณ ห้องวายุภักษ์ 5-6 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ิกล่าวเปิดงาน จากนั้น รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ได้บรรยายถึงการเตรียมความพร้อมและเทคนิคการเขียนนำเสนอรางวัลพระปกเกล้า  โดยงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง
เลื่อนการประกาศผล การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
             

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 

 เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศผล การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ประจำปี 2558

____________________________________________ 

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเปิดรับตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2557

   ขอเลื่อนการประกาศผลออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2558  

ที่ติดต่อ

สำนักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกล้า  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)  ชั้น 5  ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120  หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210
หมายเลขโทรศัพท์     :     02-1419598 (ทวิติยา)
e-mail                         :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  
 
งานสานพลังประชาชนในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูปด้านแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการการปฏิรูปด้านแรงงาน จัดประชาเสวนา "สานพลังประชาชนในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูปด้านแรงงาน"  เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติกล่าวเปิดงาน โดยพลโท เดชา ปุญญบาล ประธานกรรมธิการการปฏิรูปด้านแรงงานกล่าวรายงาน
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้าโดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดหลักสูตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยนางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้กล่าวรายงาน


พิธีเปิดและอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 19 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดและอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s  Audit) รุ่นที่ 19 เมื่อวันที่ 15-24 มกราคม 2558 โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เวทีประชาเสวนา สานพลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เวทีที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเวทีประชาเสวนาทางออก สานพลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เวทีที่ 4  ณ โรงแรมร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 2558 ได้จบลงอย่างน่าประทับใจ โดยผลสรุปประชาชนในเวทีนี้ ต้องการเห็นการทุจริตคอรัปชั่นหมดไปจากสังคม ต้องการผู้นำทางการเมืองที่ดีในการพัฒนาประเทศ ปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 2  กล่าวปิดกิจกรรม มอบเกียรติบัตร พร้อมทั้งจับมือร่วมร้องเพลง " คำสัญญา" กับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคณะทำงานจากสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสภาผู้แทนราษฎร
เลขาธิการต้อนรับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลีย บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 18 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageรองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับProfessor Gareth Evans อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมาบรรยายพิเศษให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 ในหัวข้อ “Democratic Governance” รวมถึงบอกเล่าประสบการณ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลีย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาอย่างมาก
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชน ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลกล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษาและแนะนำภาพรวมหลักสูตร 
งานสัมมนา "สภาพัฒนาการเมือง สร้างพลเมือง สู่สภาพลเมือง" PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในงานสัมมนา "สภาพัฒนาการเมือง สร้างพลเมือง สู่สภาพลเมือง" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 7 ปี ในวันที่ 30 ม.ค.58 กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ
สสม. นำทีมลุยทบทวน ธน.สุขภาพฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า พร้อมทั้งตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำทีม ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี/จังหวัดศรีสะเกษ และเครือข่าย จ.ยโสธร/จ.อำนาจเจริญ จัดเวทีทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ด้วยการประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน จาก 4 จังหวัดในภาคอีสาน (อุบลราชธานี/ศรีสะเกษ/ยโสธร/อำนาจเจริญ) เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ระหว่าง 22-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี


รศ.วุฒิสาร ตันไชย เดินทางไปพม่าร่วมกับ สสม. ในโครงการ “Project Citizen Myanmar Showcase 2015” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageรศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติร่วมเดินทางนำทัพสมาชิกสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจัดกิจกรรมการประกวดผังนิทรรศการและแฟ้มผลงานนักเรียน ( Project Citizen Myanmar Showcase 2015) ที่เข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ( Project Citizen Myanmar) ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 พร้อมกล่าวเปิดกิจกรรม แสดงความชื่นชมพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนทุกคน จาก 14 โรงเรียน 22 โครงการ จากนั้นได้มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวด ทั้งนี้ รศ.วุฒิสาร ตันไชย ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดการเดินทาง
สถาบันพระปกเกล้า และ GRIPS ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันทดสอบการใช้งานระบบการเรียนการสอนทางไกล PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า และ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น แสดงการใช้งานระบบการเรียนการสอนทางไกลให้คณะสภาสถาบันพระปกเกล้า อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์,พลเอกศิรินทร์ ธูปกล่ำ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน รวมทั้ง รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ และ ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงานของสถาบันฯ ในการที่ช่วยให้การสื่อสารทั้งภาพที่คมชัดและเสียงที่ชัดเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อนหน้านี้สถาบันพระปกเกล้า และ GRIPS ได้ใช้งานระบบดังกล่าวในการเรียนการสอนทางไกลในหลักสูตรของสถาบัน ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา  
สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดโครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” 10 เวทีทั่วประเทศ โดยเวทีแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมประชาเสวนากว่า 300 คน 
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา หารือแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageนายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติประชุมร่วมกับ นางโสมอุษา บูรณะเหตุ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และนางสุพรรณี ชีวะไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ,เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุรัฐสภา พร้อมด้วยพนักงานศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมหารือแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์ของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ณ ห้องประชุม 3 สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นอกจากนี้  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสวันปีใหม่ให้กับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและคณะด้วย
ปาฐกถาพิเศษ "สานพลังเกษตรกรในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 15 ม.ค.58 รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา "สานพลังเกษตรกรในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ" ณ อาคารรัฐสภา 2
สถาบันพระปกเกล้านำเสนองานวิจัยพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 คณะผู้วิจัยสถาบันพระปกเกล้านำเสนอร่างข้อเสนอแนะโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยรัฐ” ณ ห้องประชุม 3-4 สถาบันพะปกเกล้า
เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
“รางวัลพระปกเกล้า 2558”
 
ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 15 ไปกับ “รางวัลพระปกเกล้า” 
รางวัลอันทรงเกียรติ ที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย ที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศและโดดเด่น
 ________________________________ 
 
สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558 ซึ่งแบ่งรางวัลพระปกเกล้าเป็น 3 ประเภท คือ  
 
•  ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน
•  ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ สมานฉันท์
•  ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
 
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 2 ระดับ คือ
 
 โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
    มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ
 ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
    มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้นๆ
 
ทั้งนี้ สถาบันฯ จะจัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2558 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ในงานประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) ในเดือนพฤศจิกายน 2558
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-72 โทรสาร 02-143-8175 
 
 ** กำหนดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 **
 
ดาวน์โหลด
2. ใบสมัคร 3 ประเภทรางวัล - องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. ใบสมัคร 3 ประเภทรางวัล - เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อนึ่ง สถาบันฯ จัดให้มีการอบรมฯ หัวข้อ รู้เร็ว รู้ชัด ไปกับเทคนิคการเตรียมใบสมัครและเอกสารรางวัลพระปกเกล้า’58  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.ต่างๆ ในการกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารเข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ สามารถฟังเทปบันทึกเสียงและเอกสารประกอบการอบรมฯ ได้ดังนี้
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจำของสถาบันพระปกเกล้า PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 ________________________________ 
 
ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งต่างๆ โดยจัดให้มีการทดสอบทางวิชาการ การสอบคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น 
 
บัดนี้ ผลการสอบเสร็จสิ้น และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาบุคลากรแล้ว สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 
ดาวน์โหลดรายชื่อ


** ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารายงานตัวต่อ พนักงานบริหารงานบุคคล **
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 3
สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) 
____________________________________
 
 แผนที่สถาบันพระปกเกล้า
 

ติดต่อสอบถาม
นางสาว มาณา คำมั่น
พนักงานบริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์: 02-141-9642  มือถือ 086- 893-5516
 
 
 
 

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลานหลวง กิจกรรมในงาน ได้แก่ เกมตอบคำถามชิงรางวัล เกมเปิดแผ่นป้ายทายชื่อบุคคลสำคัญ เกมจับคู่ เกมโบว์ลิ่งมหาสนุก ระบายสี และจับสลากชิงของรางวัล 


สถาบันพระปกเกล้า ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 7 มกราคม 2558  สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 นิมนต์พระราชพิพัฒนาภรณ์ (นิพนธ์ เขมโก ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ และพระสงฆ์จากวัดหลักสี่ จำนวน 9 รูป โดยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รักษาการรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ ห้องปฏิบัติธรรม สถาบันพระปกเกล้า


TDRI มอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง  ,คุณพัชรี บำรุงธรรม ที่ปรึกษาด้านการจัดการฐานข้อมูล ตัวแทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)พร้อมด้วย รศ.ดร. ศาสตรา  สุดสวาทดิ์ อาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะทำงาน หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินและระบบการคลังประจำรัฐสภา (Thai PBO) เข้าพบ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เพื่อมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่ 


รศ.วุฒิสาร ตันไชย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพนักงานฯ พร้อมมอบนโยบาย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 6 มกราคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมพนักงานและลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2558  โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รักษาการรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ รศ.วุฒิสาร ตันไชย ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกและแสดงพลังความสามัคคี ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวนัย
ศูนย์สื่อสารองค์กรฯแสดงความยินดี ครบรอบ 38 ปี หนังสือพิมพ์มติชน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี หนังสือพิมพ์มติชน ในวันที่ 9 มกราคม 2558  โดยมี นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ  และนายปิยะชาติ มงคลชัยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักพิมพ์มติชน 


มอบรางวัลบุคลากรผู้กระทำความดีภายใต้โครงการ D-Diary in KPI PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageในการประชุมพนักงานและลูกจ้างสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558  ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมจริยธรรมในสถาบันพระปกเกล้า มอบรางวัลแสดงความยินดีแก่ นายสกล สิทธิกัน และนางสาวสุนิศา แก้วทอง เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักวิจัยและพัฒนา 
พิธีปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีพิธีปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับ เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งประกอบได้ด้วยการนำเสนอผลงานกลุ่ม ที่เป็นการประมวลการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานในหลักสูตร ไปพัฒนาเป็นโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่เมืองภูเก็ต จำนวน 4กลุ่ม4โครงการด้วยกัน ได้แก่ 1) Phuket Rainproof: การบริหารจัดการน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 2) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเขตย่านเมืองเก่าภูเก็ต 3) เส้นทางจักรยานสวน Bike for all และ 4) โครงการสุขใจวัยเก๋าภูเก็ตนครที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของสถาบันพระปกเกล้า PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์

ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ได้ประกาศรับสมัครบุคลากร เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งต่างๆ และจัดให้มีการทดสอบทางวิชาการไปแล้วนั้น 
 
บัดนี้ ผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาบุคลากร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางวิชาการ และมีสิทธิสอบคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
 ________________________________ 
 
ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
  ** ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ณ สถาบันพระปกเกล้า ** 
 
  
ติดต่อสอบถาม
นางสาวมาณา คำมั่น 
โทรศัพท์:  02-141-9642  มือถือ: 086-893-5516

 
 
เสริมสร้างสำนึกพลเมืองในสถานศึกษาด้าน “ความซื่อตรง” ครั้งที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า โดยการสนับสนุนจากมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม (ส.ป.ส. หรือ KPISE) และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสำนึกพลเมืองในสถานศึกษาด้าน “ความซื่อตรง” ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ “การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน” ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ อาคารวิชชนนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) จังหวัดนนทบุรี  
คณะผู้บริหารสถาบัน เข้าพบพร้อมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประธาน กมธ ประธานและรองประธาน สนช PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รักษาการรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน  เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในฐานะ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คนที่ 1  ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีรนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า และนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ณ อาคารรัฐสภา


คณะกรรมการสถาบัน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) PDF พิมพ์ อีเมล์
 
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปาฐกถา เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 19  ธันวาคม 2557  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานปาฐกถา “เสาหลักของแผ่นดิน”  ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 122 เรื่อง  “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี”
สัมมนา เรื่อง "สานพลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ" PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 26 ธ.ค.57 ที่อาคารรัฐสภา 2  จัดสัมมนาคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สานพลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ"
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” 
 ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ  โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)  
 
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสถาบันพระปกเกล้า 
 ________________________________ 
 
หลักการและเหตุผล
 
  ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปกครอง เพื่อปฏิรูปให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนา โอกาส อุปสรรค และภัยคุกคาม ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร กายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยรัฐบาลได้กำหนดให้มีกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยจำแนกเป็น ๑๑ ด้าน หนึ่งในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยตรง ก็คือ ประเด็นด้านการปกครองท้องถิ่น  
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตามหลักการของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยู่บ้าง แต่ก็เป็นที่ยอมรับจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงประเทศในปัจจุบัน ประเด็นสำคัญประการหนึ่งก็คือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง โดยการปฏิรูปท้องถิ่นมีความท้าทายหลายอย่าง อาทิการหารายได้ให้ท้องถิ่น เพราะถ้าท้องถิ่นไม่มีรายได้การพัฒนาก็เกิดขึ้นได้ยาก กลายเป็นปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น ปัญหาด้านโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องกำหนดให้ชัดเจน ซึ่งทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกมาเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่ยังไม่ทราบได้แน่ชัด แต่การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจะต้องมีการเดินหน้าต่อไป ในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุน การจัดการตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างแท้จริง ควรจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ความเห็นร่วมในการกำหนดข้อเสนอแนวทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยที่ชัดเจน
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในการประสานและสนับสนุนการพัฒนากับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการจัดบริการสาธารณะด้วยดีเสมอมา จึงมีจุดมุ่งหมายร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งการปฏิบัติงานให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวังของประชาชนและสังคม เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคการปฏิรูป ขณะเดียวกันการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันก็ประสบปัญหาและข้อบกพร่องอยู่หลายประการทั้งด้านโครงสร้างระบบการบริหารและกระบวนการบริหารงานบุคคล อันส่งต่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น เพราะบุคลากรคือกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร และเป็นเครื่องมือแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการเปลี่ยนแปลงเป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้ระบบคุณธรรม แก้ไขระบบอุปถัมภ์ พร้อมรับการปฏิรูปประเทศไทย
 
ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานและความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านวิชาการในการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การสัมมนาในครั้งนี้จัดทำขึ้นภายใต้บรรยากาศของการปฏิรูปประเทศไทย  ที่ทุกภาคส่วนในสังคมย่อมมีหน้าที่ในการช่วยคิด ช่วยทำ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการทบทวน  วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิรูปบทบาทขององค์กรของตนให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันของคนในประเทศ นั้นคือการสร้างสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนให้สำเร็จได้ในที่สุด 

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเมืองการปกครอง ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและเรียนรู้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการปรับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน

๓.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต

๔.  เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและความเข้มแข็งขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
 
  ๑.  ระยะเวลาการสัมมนา จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
๒.  สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
  • รายละเอียดและกำหนดการ สัมมนาฯ (MS Word  / PDF )

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า : นายชลิต ถาวรนุกิจกุล 02-141-9565

“จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์” เข้าพบสัมภาษณ์ กับหลายบทบาทสำคัญ ของ “รศ.วุฒิสาร ตันไชย” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 18 ธันวาคม 2557 จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ จากช่อง Nation Channel  (บริษัท เนชั่น บอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC รายการ “คมชัดลึก”  เข้าพบสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ถึงบทบาทหน้าที่สำคัญหลายด้าน ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และโฆษกคณะกรรมาธิการ  รวมถึงแนวนโยบายการบริหารงานในการเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 70 จาก 824