Users Online [ Stats ]
Press Room
สรุปงานสัมมนา ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : ดุลแห่งอานาจ” PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
สรุปงานสัมมนา หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : ดุลแห่งอานาจ”
 
ภายใต้โครงการสัมมนา “สู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย”
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์
________________________________ 

 
วิกฤตการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทยที่ยืดเยื้อยาวนานตลอดทศวรรษที่ผ่านมาทาให้ระบบการเมืองโดยภาพรวมของไทยมีเสถียรภาพต่ำ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเมืองหลักๆของประเทศ ในขณะที่แนวทางการสร้างความปรองดองเพื่อนาสังคมไทยกลับสู่สภาวะสงบสุขสันติที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันยังไม่เกิดขึ้น การศึกษาทบทวนและจัดทาข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกลไกและสถาบันทางทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่สาคัญและเร่งด่วนต่อการปฏิรูปการเมืองไทย และจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่รอบด้านและครบถ้วนสาหรับการปฏิรูปประเทศไทยและการเมืองไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 
สถาบันพระปกเกล้าในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง “สู่ทศวรรษที่เก้า: ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรอิสระ ศาล องค์กรภาคประชาชน องค์กรสื่อสารมวลชน ประชาชนผู้สนใจ และสมาชิกรัฐสภา ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และมุมมองต่อแนวทางปฏิรูปที่นักวิชาการของสถาบันฯ ทาการประมวลรวบรวมจากข้อเสนอที่ปรากฏในสื่อสาธารณะต่างๆ ด้วยหวังว่า การจัดโครงการสัมมนาฯ นี้ จะมีช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแก่ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมสาหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในอนาคต
  
________________________________ 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันอังคารที่  29 กรกฎาคม 2557  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ หัวข้อ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557” โดยมีนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า
โครงการฝึกอบรม “การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า” รุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปางโดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเป็นวิทยากร และมีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงานป้องกันและรักษาป่า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 60 คน
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดสัมมนาหัวข้อ “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 คน
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดสัมมนาหัวข้อ “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จ.เชียงราย  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 คน
สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา“การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภา” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดโครงการสัมมนา “สู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย” หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภา” ณ ห้องพินิตประชานาถ  ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ  งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนศักดิ์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ  “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภา” โดย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 สาระและประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว 


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น16 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16

________________________________ 
 
 
ตามที่สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16  จำนวน 135 คน และรายชื่อสำรองจำนวน 10 คน ดังนี้

 
ดาวน์โหลด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่   
โครงการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ  10210 
 
หรือติดต่อ   นางสาวสุภาพร  ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9620
     นางสาวยะราพร เฉลยโฉม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9621
  
 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจัดพิธีเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที2 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจัดพิธีเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา และ ผศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงานและแนะนำภาพรวมหลักสูตร โดยมีผู้เข้าศึกษาอบรมจำนวน 80 คน ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก
สำนักวิจัยและพัฒนานำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา ณ ประเทศญี่ปุ่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ดร.สติธร ธนานิธิโชติ และนางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอบทความเรื่อง “Social Policy for Improvement of Standard of Living in Thailand” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (XVIII ISA World Congress of Sociology) ภายใต้หัวข้อ “Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology” ณ  ปาซิฟิโก เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น 


ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง  
 “ โครงการ เยาวชนไทยหัวใจพลเมือง ประจำปี 2557 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 
 
 
1. โครงการพลเมืองอาสาปลูกต้นกล้าประชาธิปไตย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. โครงการพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ นำไทย สู่ประชาธิปไตยแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. โครงการเยาวชนไทยหัวใจประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4. โครงการหัวใจรักษ์ โหนด นา เล โรงเรียนสทิงพระวิทยา จ.สงขลา
 
แต่ละโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมจากสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 10,000 บาท ต่อโครงการ โดยที่ผู้รับทุนต้องดำเนินการจัดโครงการตามเงื่อนไขของสถาบันพระปกเกล้าให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 1 กันยายน 2557
_______________________________________ 

 
ติดต่อสอบถาม  
นางสาวอรอุมา  ภูมิบูรณ์ 
โทรศัพท์: 02-141-9527-30 
ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
        
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการแสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 7 ปี วันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 7 ปี วันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนย์สื่อสารองค์กรร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ศูนย์สื่อสารองค์กรโดยนางสาวศิริกมล จันทรปัญญา พนักงานวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวเกวลี ศรีตลาลัย พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยในงานนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดสร้างพระพุทธรูปพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ที่จะสร้างขึ้นที่วัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา


ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการแสดงความยินดี โอกาสครบรอบ 13 ปี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยได้รับเกียรติจาก นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ 
KPI Connect อีกหนึ่งช่องทางการรับข่าวสารของทางสถาบันพระปกเกล้า ในรูปแบบของ Mobile Application PDF พิมพ์ อีเมล์
 
การศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 ประกอบด้วย ประธานและรองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 75 คน ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อมุ่งหวังให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นในบริบทโลก รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นในบริบทโลก รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร กล่าวรายงานโดย ผศ.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น และได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรโดยมีผู้ได้รับมอบวุฒิบัตรจำนวน 45 คน ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน 2557 นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 เดินทางศึกษาดูงานในหัวข้อ “รากเหง้าความรุนแรงและการแสวงหาทางออกด้วยกระบวนการสันติภาพ” ณ จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยในวันแรกของการศึกษาดูงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 2 ประเด็น คือ “ทำไมมีการตายที่ภาคใต้และจะมีทางออกอย่างไร” ณ ห้องสะบารัง 2 โรงแรมซีเอส ปัตตานี และประเด็น “วิถีปอเนาะ: กำเนิดและการสืบต่ออัตลักษณ์ชายแดนใต้” ณ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่ง อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี
อภิปรายระดมความคิดเห็น รัฐธรรมนูญกลางแปลงกับแนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557  สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิเอเชีย จัดอภิปรายระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญกลางแปลงกับแนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย” ณ ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ,ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา และคุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้ประสานงานอาวุโสมูลนิธิเอเชีย ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว โดยมีคุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา เป็นผู้ดำเนินรายการอภิปราย
โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า รุ่นที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ดำเนินโครงการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า  ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้ มีความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมฉลอง 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
 ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมฉลอง 120 ปี
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในหัวข้อ  “ธรรมราชา : ผู้ทรงทำให้ประชาชนเป็นสุขโดยธรรม”
 
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานจิตรกรรมที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้
_______________________________________ 
 
ดาวน์โหลด
 
ติดต่อสอบถาม  
ศูนย์สื่อสารองค์กร  สถาบันพระปกเกล้า 
คุณวรรัตน์  ชัยชนะ / คุณเกวลี  ศรีตลาลัย 
โทรศัพท์: (02) 141-9752 , (02) 141-9755
อีเมล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 
 
 
        
สัมมนาปฏิรูปประเทศไทย (ครั้งที่ 3) “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 โดยมีกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงานกว่า 800 คน  ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถ.สนามไชย กรุงเทพฯ การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ กระทรวงกลาโหมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ” โดยมีทีมนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าร่วมอภิปรายในประเด็นดังกล่าว
สัมมนาปฏิรูปประเทศไทย (ครั้งที่ 2) “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ” ครั้งที่ 2 โดยมีประชาชนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน  ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถ.สนามไชย กรุงเทพฯ  การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ กระทรวงกลาโหมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ”  โดยมีทีมนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าร่วมอภิปรายในประเด็นดังกล่าว


บทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้รับเกียรติจากนางสุมาลี ทั่งพิทยกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ผลการพิจารณาคัดเลือก การประกวดราคาการผลิตสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก การประกวดราคาการผลิตสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
เฉลิมฉลองการประกาศยกย่องบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในโอกาส 100 ปี 
การเสด็จนิวัติพระนครเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทยและครบรอบ 120 ปี 
(10 รอบปีนักษัตร) พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
_______________________________________ 
 
ตามที่สถาบันพระปกเกล้า ได้มีประกาศประกวดราคาลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ประกวดราคาการผลิตสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศยกย่องบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในโอกาส 100 ปี การเสด็จนิวัติพระนครเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทยและครบรอบ 120 ปี (10 รอบปีนักษัตร) พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นั้น บัดนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ชนะการประกวดราคาดังกล่าวได้แก่
 
ดาวน์โหลดผลการคัดเลือก 
ติดต่อสอบถาม  
สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 
สมบัติ หวังเกษม 
โทรศัพท์: 0-2141-9656
โทรสาร: 0-2143-8181

 
 
 
        
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชุมชมพลเมืองเข้มแข็ง” ให้กับโรงเรียนพลเมืองตำบลปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กนก  โตสุรัตน์ ประธานศูนย์การเมืองภาคพลเมืองฯ และประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนพลเมืองปรือใหญ่ และเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและกระบวนการสร้างสำนึกพลเมือง ประกอบด้วย นักเรียนพลเมืองปรือใหญ่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 65 คน 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) จัดทำโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น และ ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นในการสร้างนวัตกรรมการพัฒนารายได้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต 
พิธีเปิดหลักสูตรการบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 27และ 28 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดหลักสูตรการบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 27 และรุ่นที่ 28 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด มอบนโยบายและวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพ กล่าวรายงาน โดย นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า และได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า แนะนำภาพรวมหลักสูตร ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 67 คน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13
 
ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 ไปแล้วนั้น เห็นควรประกาศรายชื่อ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 จำนวน 140 คน และรายชื่อลำดับสำรองจำนวน 10 คน ดังต่อไปนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
ติดต่อสอบถาม 
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ฯ สถาบันพระปกเกล้า  
โทรศัพท์: 0-2141-9614-5
โทรสาร: 0-2143-8179

 
        
วิทยาลัยการเมืองการปกครองร่วมงาน สัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ไทย...สู่อนาคต มั่นคงยั่งยืน” โดยเป็นผู้แทนสถาบันฯ รับมอบโล่ที่ระลึกจากนายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา  ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การสัมมนาครั้งนี้เป็นการนำเสนอความคิดโดยผู้แทนจาก 6 หลักสูตร
ศูนย์สื่อสารองค์กรร่วมแสดงความยินดี วันก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 64 ปี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ศูนย์สื่อสารองค์กร โดยนางสาววรรัตน์ ชัยชนะ และนางสาวเกวลี ศรีตลาลัย พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี วันก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยมี นางสาวอุทุมพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา บรรณาธิการข่าวการเมือง ให้เกียรติรับมอบ ณ บริษัทสยามรัฐ จำกัด
ปาฐกถาธรรม “สมดุลงาน = สมการชีวิต” โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ถาวรบรรจบ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดงานปาฐกถาธรรม ในหัวข้อ “สมดุลงาน = สมการชีวิต” โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ถาวรบรรจบ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า โดย พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท  ถาวรบรรจบ แสดงปาฐกถาธรรมและตอบปัญหาธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้า


ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี เรื่อง ระเบียบระหว่างประเทศกับปัญหาอธิปไตยในการจัดการปกครองของสยาม PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน ปาฐกถาชุด เสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ระเบียบระหว่างประเทศกับปัญหาอธิปไตยในการจัดการปกครองของสยาม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร  ปิติพัฒน์ และ รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล  กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนสถาบันพระปกเกล้า จัดงานกีฬา ปรม.สัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา ปรม.สัมพันธ์ พร้อมด้วยนายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน(ปรม.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกีฬา ปรม.สัมพันธ์ และนักศึกษาหลักสูตร ปรม.1-13 ร่วมใจจัดงานกีฬาและแข่งขันกีฬาด้วยความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในหลักสูตรฯ ณ อาคารกีฬาในร่ม บริษัท ทีโอที(TOT) จำกัด(มหาชน)
สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ “เส้นทางประชาธิปไตย” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ศาสตราจารย์(พิเศษ)นรนิติ  เศรษฐบุตร กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าในฐานะวิทยากรพิเศษบรรยายเส้นทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทย ผู้เแต่งหนังสือเรื่อง “เหตุบ้านการเมือง” วิทยากรได้บอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของแต่ละสถานที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ด้วยสายตาและการสัมผัสผ่านการทัศนะศึกษาในโครงการ “เส้นทางประชาธิปไตย” 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จับมือ 25 องค์กรภาคี ขับเคลื่อนสังคมแห่งความซื่อตรง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าเป็นหนึ่งใน 25 องค์กรภาคีที่จับมือกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความซื่อตรง  โดยจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (ฉบับทบทวน พ.ศ.2557-2559) และร่วมรณรงค์  ตลอดจนดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนงานดังกล่าว ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557  ที่ผ่านมา  สถาบันฯและองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความซื่อตรง ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนแห่งความซื่อตรง ทั้งในมุมของการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น   การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน  ตลอดจนการดำเนินชีวิตของสมาชิกชุมชนโดยใช้วิถีแห่งความซื่อตรงเป็นแนวทางโดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมาภิบาล อบต.สะอาดสมบูรณ์ จ.ร้อยเอ็ด

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งความซื่อตรง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสำนักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในหัวข้อ “ชุมชนแห่งความซื่อตรง”  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์  ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557  เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกชุมชนร่วมกันสร้างชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านความซื่อตรง  โดยใช้กระบวนการระดมความคิดเห็นวิเคราะห์สิ่งดีที่มีในชุมชนแล้วนำมาใช้ในการวางแผนกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายมีผู้เข้าร่วมหลากหลายทั้งเยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ อบต. รวมทั้งสิ้น 89 คน
เก็บข้อมูล “การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำมิติหญิงชาย มาพิจารณาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่อง “การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำมิติหญิงชายมาพิจารณาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า นางสาวรัชวดี  แสงมหะหมัด นักวิชาการ และนางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมหารือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้สืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำของผู้หญิงและการวางแผนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงสถานภาพหญิงชาย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิทธิมาตรฐานและแนวทางความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
วิทยาลัยการเมืองการปกครองร่วมแถลงข่าว งานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า  ร่วมแถลงข่าว เรื่อง การจัดงานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน หัวข้อ “ไทย...สู่อนาคต มั่นคงยั่งยืน”  ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

รองเลขาธิการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม”  ณ ห้องประชุม 1-2 สถาบันพระปกเกล้า โดยได้รับเกียรติจากนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวต้อนรับ แนะนำสถาบันและบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงท้าย ท่านรองเลขาธิการได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะศึกษาดูงาน โดยมีนางปทุมรัตน์ พงศ์ภัสสร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นตัวแทนรับมอบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 6- 7 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมลองบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในวันแรกของพิธีปัจฉิมนิเทศเป็นการนำเสนอรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของนักศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่มตามสายการเดินทาง  คือ 1.กลุ่มจีน-ลาว 2.กลุ่มมาเลเซีย-สิงคโปร์ 3.กลุ่มพม่า และ 4.กลุ่มกัมพูชา-เวียดนาม ส่วนในวันที่สองเป็นการรายงานการประเมินผลการศึกษาในหลักสูตรโดยอาจารย์ประเมินผลหลักสูตร  


โครงการฝึกอบรม “การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2557 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่าจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสร้างเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและการควบคุมไฟป่า โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรม เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง

เชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : ดุลแห่งอำนาจ” วันที่ 26 มิ.ย.57 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 โครงการสัมมนา
เรื่อง สู่ทศวรรษที่เก้า: ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย ครั้งที่ 1
 
 หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : ดุลแห่งอำนาจ” 
 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

 
วิกฤตการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทยที่ยืดเยื้อยาวนานตลอดทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ระบบการเมืองโดยภาพรวมของไทยมีเสถียรภาพต่ำ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเมืองหลักๆ ของประเทศ ในขณะที่แนวทางการสร้างความปรองดองเพื่อนำสังคมไทยกลับสู่สภาวะสงบสุขสันติที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันยังไม่เกิดขึ้น การศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกลไกและสถาบันทางทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนต่อการปฏิรูปการเมืองไทย และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่รอบด้านและครบถ้วนสำหรับการปฏิรูปประเทศไทยและการเมืองไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
สถาบันพระปกเกล้าในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง “สู่ทศวรรษที่เก้า: ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรอิสระ ศาล องค์กรภาคประชาชน องค์กรสื่อสารมวลชน ประชาชนผู้สนใจ และสมาชิกรัฐสภา ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และมุมมองต่อแนวทางปฏิรูปที่นักวิชาการของสถาบันฯ ทำการประมวลรวบรวมจากข้อเสนอที่ปรากฏในสื่อสาธารณะต่างๆ ด้วยหวังว่า การจัดโครงการสัมมนาฯ นี้ จะมีช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแก่ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในอนาคต
 
 
สัมมนาเกี่ยวกับข้อเสนอ
เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ดุลแห่งอำนาจ”
 
ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐสภาหรือระบบประธานาธิบดี ก็ล้วนแล้วแต่บัญญัติเรื่องหลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจ (Separation of Powers) ไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น เพื่อไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งผูกขาดการใช้อำนาจอธิปไตยแต่เพียงองค์กรเดียว อันจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ โดยหลายประเทศก็จะกำหนดให้แบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็นสามอำนาจ ได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ 
อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศก็ไม่ได้กำหนดให้อำนาจทั้งสามมีความสำคัญเท่าๆกัน หากแต่จะกำหนดความสำคัญของอำนาจทั้งสามแตกต่างกันไปตามบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมในแต่ละประเทศ อย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (รัฐธรรมนูญฉบับปี 1958 สมัยสาธารณรัฐที่ 5) ก็ให้ความสำคัญแก่ฝ่ายบริหารมาก เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสเคยประสบปัญหารัฐบาลไร้เสถียรภาพมาก่อน และแม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 2008 ซึ่งเพิ่มอำนาจให้แก่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแล้ว แต่ก็ยังให้ความสำคัญแก่ฝ่ายบริหารมากอยู่ดี หรืออย่างในประเทศเยอรมนี ก็ให้ความสำคัญแก่การตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการมาก เนื่องจากเคยประสบปัญหาเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติใช้อำนาจตามอำเภอใจมาก่อน เป็นต้น
 
ในประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี 2556 เป็นต้นมา ได้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็มีนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย เช่น นักวิชาการบางฝ่ายได้แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน) ออกแบบมาให้พรรคที่ถือเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภามีอำนาจเด็ดขาด และการตรวจสอบทำได้ยาก เช่น  การกำหนดให้การให้ความเห็นชอบแก่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและกำหนดกติกาอันเป็นเสาหลักของประเทศ เป็นอำนาจของรัฐสภาแต่เพียงองค์กรเดียว ทำให้สมาชิกรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่สามารถให้ความเห็นชอบแก่การแก้ไขเพิ่มเติมกติกาการปกครองของประเทศอย่างไรก็ได้ หรือแม้แต่การกำหนดให้เฉพาะคณะรัฐมนตรี (ซึ่งมีที่มาที่ยึดโยงกับเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภา)เท่านั้น ที่สามารถตัดสินใจได้ว่าเรื่องใดควรให้ประชาชนตัดสินใจโดยการลงประชามติ ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การลงประชามติในกรณีเช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติก็ได้ เนื่องจาก ถ้าหากรัฐบาลเห็นว่าเรื่องใดที่เป็นที่ถกเถียงกันมาก และเสี่ยงที่ประชาชนจะปฏิเสธ รัฐบาลก็อาจไม่เลือกที่จะขอประชามติก็ได้ และนักวิชาการอีกฝ่ายก็ได้แสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจมากเกินไปและก้าวล่วงอำนาจขององค์กรอื่น
 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะถือเอาตามความเห็นนักวิชาการฝ่ายใด สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการทุกฝ่ายได้สะท้อนให้เห็นเหมือนกันก็คือ ปัญหาเรื่อง “ดุลอำนาจ” ขององค์กรต่างๆที่กำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อันเป็นเหตุให้มีการจัดเวทีเพื่ออภิปรายและแสดงความเห็นเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา และมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศไทยในประเด็นเรื่อง “ดุลอำนาจ” ตามมาเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ หรือจำกัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ หรือ การเพิ่มอำนาจให้วุฒิสภา หรือการลดบทบาทของวุฒิสภา เป็นต้น 
 
ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าจึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อเสนอที่ปรากฏในสื่อสาธารณะต่างๆ และนำข้อเสนอเหล่านั้นมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของข้อเสนอต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ว่าข้อเสนอต่างๆนั้น จะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร และมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร และนำเสนอเพื่อให้เกิดการอภิปรายในวงกว้าง ด้วยหวังว่าจะเป็นแนวทางอันจะนำไปสู่ทางการปัญหาที่เหมาะสมต่อไป 
 
 
 **ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ 02-141-9582 ,02-141-9591**
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.kpi.ac.th
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
ติดต่อสอบถาม
 
ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า :
คุณวรรัตน์  ชัยชนะ / คุณเกวลี  ศรีตลาลัย 
 
โทรศัพท์: (02) 141-9752 , (02) 141-9755
มือถือ (089) 783-8833 / (087) 002-2383
อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
 
 
 
        
 
 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบซ่อม หลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกร (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) รุ่นที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบซ่อม (ข้อเขียน)
หลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกร (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) รุ่นที่ 2
 
ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกร (ด้านบการริหารทรัพยากรบุคคล) ประจำปี ๒๕๕๗ และดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรม โดยการสอบซ่อมในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น
บัดนี้ การสอบซ่อมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบซ่อม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี เรื่อง กฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “กฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม และได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร พร้อมด้วยนักวิชาการ พนักงานของสถาบันพระปกเกล้าร่วมงาน และมีการจัดจำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดชลบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โดย นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และ นายวัชรา ธิตินันทน์ พนักงานฝึกอบรมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดชลบุรี ภายใต้การดำเนินงานของประธานศูนย์ฯ คนใหม่ ได้แก่ ดร.อนุรักษ์  เรืองรอบ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้มีการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน และแผนขับเคลื่อนงานในอนาคต รับรู้ความแตกต่างทางความคิดที่ยังต้องอาศัยเวลาผสาน ร่วมไปถึงรูปธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดเวทีถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนพลเมืองเข้มแข็ง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โดย นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการ และนายประยูร โพธิไชยรัตน์ พนักงานฝึกอบรมฯ จัดเวทีถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนพลเมืองเข้มแข็งในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยพัฒนาโครงการเยาวชนต้นแบบ ณ โรงแรมนางแลเม้าเท่นวิวรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกลียวเชือก กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มบ้านสคูล และกลุ่ม ค. คนคิดดี มาร่วมกันถอดบทเรียนในประเด็นของแรงบันดาลใจและแรงจูงใจที่ทำให้เข้าร่วมกลุ่มเยาวชน รวมไปถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและข้อท้าทาย เพื่อจะได้นำไปประมวลและพัฒนาขึ้นเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาโครงการต่างสำหรับเยาวชนที่มีประสิทธิภาพและโดนใจเยาวชนอย่างแท้จริง 
สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน เรื่อง “ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนยุครัตนโกสินทร์” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง “ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนยุครัตนโกสินทร์” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย พนักงาน และพนักงานใหม่ ร่วมทั้งนักศึกษาฝึกงาน สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนในยุครัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 


พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2557” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 4-8 มิถุนายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2557” โดย นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเกียรติเข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดจำหน่ายของที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : กับการอ่าน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน ปาฐกถาชุด เสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระราชสมภพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : กับการอ่าน” โดย อาจารย์ศิริน โรจนสโรช หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักบรรณาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้รับเกรียติจาก นางกาญจนา ศรีปัตถา  รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร รวมทั้งพนักงานพิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมจำหน่ายของที่ระลึก เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ "เที่ยวให้รู้ ดูให้คุ้ม" บัตรเดียว 199 บาท เที่ยวฟรี 20 พิพิธภัณฑ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 70 จาก 661