Users Online [ Stats ]
Press Room
สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา ปฏิรูปประเทศไทย : ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 2557  รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา ครั้งที่ 5 การปฏิรูปประเทศไทย : ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย  ซึ่งถือเป็นเวทีสารธารณะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น และข้อเสนอแนะ ต่อทิศทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ สื่อมวลชน  และประชาชนผู้สนใจมากมาย   ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557  ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.วุฒิสาร ตันไชย และนายวิสวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า ได้เดินทางไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  ซึ่งถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีปฏิบัติอันดีงามที่ทางสถาบันฯ ปฏิบัติสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี 
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี รัชกาลที่ 7 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
สถาบันพระปกเกล้า
 
เชิญร่วมกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
โดย สถาบันพระปกเกล้า ในนาม คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และภาพยนตร์  
ณ โรงละครแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557
สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2280-3413-4 ต่อ 104-106 
 ________________________________  
  
 
 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ติดต่อสอบถาม
0-2280-3413 - 4 ต่อ 104-106  

 
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.พิษณุโลก PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ, นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.สุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.วุฒิสาร ตันไชย, ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.นนทบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล,นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นายชลิต ถาวรนุกิจกุล และนางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า 
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ไพบูรณ์ โพธิ์สุวรรณ ,นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นางประภา วงศ์วิภูษณะ และนางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
 

รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.สุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ไพบูรณ์ โพธิ์สุวรรณ ,นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นางประภา วงศ์วิภูษณะ และนางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.สุรินทร์ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า  ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร และนางสาวอติพร แก้วเปีย ได้เดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า


วิดีโอบันทึกปาฐกถาพิเศษและการประชุมห้องย่อย งานเวทีท้องถิ่นไทย 2557 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
สถาบันพระปกเกล้า
 
วิดีโอบันทึกปาฐกถาพิเศษและการประชุมห้องย่อย
งานเวทีท้องถิ่นไทย 2557 ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน วันที่ 11-12 กันยายน 2557 
 ________________________________ 
 
 
พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภา จัดพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 3 โดยมีศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ศ.นพ.สมศักดิ์  โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา  กล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษา ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า


สถาบันพระปกเกล้าจัดเวทีอภิปรายนานาชาติ “สถานการณ์ปัจจุบันของไทย” รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าจัดเวทีอภิปรายนานาชาติ  “สถานการณ์ปัจจุบันของไทย” (The KPI International Forum on Thailand’s Current Situation –KPIIC) ลำดับที่ 1 ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยในปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับ  ณ โรงแรมอัสสราวิลล่า แอนด์ สวีท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 19 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่  19
 ________________________________ 

 
ความเป็นมาของโครงการ
 
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดผู้ที่ให้คำตอบได้ดีที่สุด คือ ประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้น การวัดระดับของการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) อย่างเป็นระบบ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ เพื่อให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
 
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา รูปแบบการให้บริการของภาครัฐมักเป็นแบบรวมศูนย์กลางไว้ที่หน่วยงานแม้ในปัจจุบันภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาประเทศและชุมชนและให้ความคิดเห็นต่อบริการสาธารณะ แต่ก็ยังไม่มีการพัฒนาระบบการวัดประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร ช่องว่างของระบบและข้อมูลดังกล่าวนำมาซึ่งการให้บริการสาธารณะที่ยังไม่ทั่วถึงในทุกกลุ่มของประชาชน คุณภาพของการให้บริการที่รัฐให้แก่กลุ่มคนยากจนและคนที่มีฐานะดียังมีความเหลื่อมล้ำ และในหลายส่วนรัฐยังเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจในเรื่องการจัดบริการสาธารณะ
 
เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะมีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในสังคมไทยทุกกลุ่มทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการตัดสินใจ เพื่อผู้ที่กำหนดนโยบายจะได้สนองตอบต่อความต้องการได้ตรงประเด็น เพื่อให้การบริการสาธารณะที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการ โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) จึงจัดทำโครงการวัดระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ( People’s Audit ) เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนมีความพึงพอใจ เพราะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ โดยในการดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการ สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือสื่อมวลชน ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายและการวางแผน การมีส่วนร่วม People’s Audit เป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันพระปกเกล้า ในอันที่จะขยายผลองค์ความรู้ที่สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ทำการศึกษาวิจัยไว้ไปสู่ผู้สนใจที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคมและประชาชน ให้เกิดความตระหนัก และเข้าใจความสำคัญของการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริการสาธารณะ และยกระดับการบริการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ตลอดจนสามารถวางแผน และออกแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
1.   เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการให้บริการสาธารณะโดยกระบวนมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) อันนำไปสู่การส่งเสริมจิตสำนึกเรื่องความเป็นประชาธิปไตย และเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นในประเทศไทยอันเหมาะสมกับบริบทของฝ่ายต่างๆ
2.   เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริการสาธารณะ และการยกระดับการบริการ
3.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) ผ่านการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินโครงการ
4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการมีส่วนร่วมและประยุกต์ใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
  
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. ใบสมัคร
  PDF
MS Word :  ลำดับที่ 1: ปก
       ลำดับที่ 2: เอกสารประกอบการสมัคร
       ลำดับที่ 3: คุณสมบัติ
       ลำดับที่ 4: ใบนำใบสมัคร
       ลำดับที่ 5: ใบสมัคร
       ลำดับที่ 6: หนังสือยินยอม
4. Pay in 
  
______________________________________________________________ 
  
ติดต่อสอบถาม 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารบี ชั้น 5  เลขที่ 120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ คุณนฤมล 02-141-9583, คุณวริษา 02-141-9584


ผลการพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
        
สถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง  ผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความวิชาการ
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
_____________________________________________________
 
  ตามที่ สถาบันพระปกเกล้ากำหนดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 เรื่อง “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 โดยเปิดรับบทความวิชาการ (Review Articles) หรือ บทความวิจัย (Research Articles) ที่มีเนื้อหาด้านสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์จากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกนำมาเป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ จนถึงวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 นั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาระดับคุณภาพบทความวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความวิชาการ   เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ดังนี้
 
 ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ รวม 5 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
สถาบันพระปกเกล้า
มีความประสงค์รับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ รวม 5 อัตรา ดังนี้
 
   1.   พนักงานประเมินผล             1  อัตรา  
  2.   พนักงานบริหารงานบุคคล      1  อัตรา
  3.   พนักงานบัญชี  1  อัตรา
  4.   พนักงานภัณฑารักษ์  2  อัตรา
 _______________________________

สำหรับผู้สนใจ กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์“สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210”
 
ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม –  3 พฤศจิกายน 2557
พร้อมค่าสมัคร 200 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า” (ปณ.นนทบุรี 11000) 
ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)  
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0-2141-9639 - 42     

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร” บรรยาย “การเลือกตั้งในบริบทท้องถิ่น” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง  บรรยาย เรื่อง “การเลือกตั้งในบริบทท้องถิ่น” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้่องถิ่น รุ่น 5 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เกี่ยวกับเนื้อหาการปฏิรูปภาพรวมของประเทศ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามประกาศ คสช.,แนวคิดในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
อุปทูตนิวซีแลนด์ เข้าพบ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 Miss Shannon Austin อุปทูต ประเทศนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย (Duputy Head of Misson) เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและรองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน และบทบาทของสถาบันพระปกเกล้าฐานะเป็นองค์กรสำคัญในการนำเสนอการปฏิรูปประเทศ
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.ลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย, นายนฤตย์ เสกธีระ, นางคณิตา ราษฏร์นุ้ย และนางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.ลพบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า  ซึ่งประกอบไปด้วยรศ.นิยม รัฐอมฤต,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม,นางสาวอติพร แก้วเปีย และนายชลิต ถาวรนุกิจกุล ได้เดินทางไปยัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า


รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.สตูล PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ และนางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ.สตูล จ.สตูล เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รองเลขาธิการแสดงความยินดี กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 124 ปี และร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่าง ๆ โดยมี นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล และ นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติรับมอบ ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
นักศึกษาหลักสูตร สสสส. รุ่นที่ 5 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภาคอีสาน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 18-21 กันยายน 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดศึกษาดูงานหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสำหรับนักบริหารระดับสูง (สสสส.) รุ่นที่ 5 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายประเด็น และร่วมถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานโดยพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยไทย รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 17-22 กันยายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดศึกษาดูงานให้นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยไทย รุ่นที่ 4  ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ “Good Governance for Social Contribution” ณ บริษัท พาโซนา กรุ๊ป และหัวข้อ “Social Innovation (SI) : the Movement and Dynamics for Social Change and Impact” ณ มหาวิทยาลัยโซเฟีย จากนั้นทัศนศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในย่านชินจูกุ และโอไดบะ
เลขาธิการร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 12 ปี กรมสอบสวนคดีพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี วันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พลตำรวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เกียรติรับมอบ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2 รุ่นที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2 รุ่นที่ 4
 ________________________________ 

ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2 รุ่นที่ 4 ขึ้น และกำหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่ผ่านเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 1 สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 2 ได้นั้น บัดนี้ สถาบันฯได้พิจารณารายชื่อผู้ผ่านการศึกษาอบรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 2 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2 รุ่นที่ 4 จำนวน 107 ดังนี้
 
ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม
  
ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
โทรศัพท์ : คุณ ประภาศรี 02-141-9629 / คุณเอกพงษ์ 02-141-9626 
โทรสาร   : 02-1438181
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ปรม. รุ่นที่ 14 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14
 ________________________________ 

ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้กำหนดให้มีการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 โดยได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว และได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันฯ กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 และสภาสถาบันพระปกเกล้า ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ให้ความเห็นชอบ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 จำนวน 150 คน และรายชื่อสำรองจำนวน 8 คน ดังนี้

 
ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
โทรศัพท์ : คุณ สาริณี 02-141-9619 / สุภาพร 02-141-9620
โทรสาร   : 02-1438178 
 
 
**หมายเหตุ** : ( การแต่งกาย ชาย-หญิง กรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา )
1.   ลำดับที่ของนักศึกษาดูจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
2.   ตัดสูทตามระเบียบที่สถาบันกำหนด โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม อยู่ในค่าลงทะเบียนเรียน (ราคาประมาณ 3,000 บาท)
3.   กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัว หรือไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียน ตาม วัน เวลา ที่กำหนดไว้ได้  กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือติดต่อกลับเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 
 
 พิธีเปิดหลักสูตรและกิจกรรมปฐมนิเทศ  ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2557
   ( ถ้านักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้ถือว่า "สละสิทธิ์")
___________________________________________________________________________________________
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ในปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
" ให้ทุนสนับสนุน การทำวิทยานิพนธ์ ในปีงบประมาณ 2558 "

 
ที่มาของโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย
 
ประเด็นที่เปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์
 
ในปีงบประมาณ2558 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2557) ทางสำนักวิจัยฯ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 
1)  การพัฒนาการเมืองไทย / วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมือง / การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและเยาวชน
2)  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน
3)  ทิศทาง/ความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศไทย
4)  นโยบายของรัฐทีส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การจัดการน้ำ มลพิษ ผังเมืองแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
5)  อาเซียนศึกษา และประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน
6)  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของชาติ เช่น คุณธรรมจริยธรรม การทุจริตคอรัปชัน คุณภาพชีวิต เป็นต้น
7)  การสร้างค่านิยมประชาธิปไตย / การศึกษาความเป็นพลเมือง / สถาบันการเมือง /ดุลอำนาจทางการเมือง / องค์กรอิสระ
8)  สวัสดิการสังคม / ความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น เกษตรกร
9)  การวัดหรือประเมินคุณภาพสังคม คุณภาพชีวิต
      10)  ความเสมอภาคทางเพศ / สตรีศึกษา
      11)  ชุมชนศึกษา เช่น วิสาหกิจชุมชน สิทธิชุมชน เป็นต้น
     12)   การกระจายอำนาจ
 
งบประมาณที่สนับสนุน
 
  •  สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท 
  •  สนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท 
 
ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
  การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ คือ
 
ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 1  กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม  2558 
ครั้งที่ 3    ระหว่างวันที่ 1  มิถุนายน - 15 กรกฎาคม  2558  
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-141- 9598/ 087-030-3452 (ทวิติยา)  หมายเลขโทรสาร : 02-141-8177
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
 
_______________________________________________________
 
**หมายเหตุ** 
การพิจารณาข้อเสนอวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แต่ละรอบ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2เดือนนับจากวันที่ปิดรับ เมื่อคณะกรรมการทุนฯ พิจารณาและมีมติเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทุนทราบทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ ที่ผู้ขอรับทุนแจ้งไว้ในเอกสารแบบเสนอโครงการ 
 
ฉะนั้น อย่าลืมระบุที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์นะคะ 
หากผู้ขอรับทุนมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการได้ทาง อีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ค่ะ 
 
 
รับสมัครนักวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัคร นักวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558
 
 
ด้วยสถาบันพระปกเกล้า โดยสานักวิจัยและพัฒนา ได้จัดทา โครงการสารวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อศึกษาเรื่องนักการเมืองถิ่นในประเด็นเครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีส่วนให้การสนับสนุนทางการเมืองในพื้นที่ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ข้อกาหนดโครงการ)
ในการนี้ โครงการฯ มีความประสงค์จะจ้างนักวิจัยเพื่อทาวิจัยในจังหวัดต่างๆ ดังนี้ (ในปีงบประมาณ 2558 มีงบดาเนินการจานวน 4 จังหวัด ) 
 
ภาคเหนือ : จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร มุกดาหาร อานาจเจริญ
ภาคกลาง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี 
ระยะเวลาในการวิจัย 8 เดือน (นับแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาจ้าง) และได้รับค่าตอบแทน 100,000 บาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก การส่งรายงานวิจัยและการจ่ายเงินค่าจ้าง
 
ผู้สนใจกรุณาส่ง
      1. ประวัติส่วนตัว (โปรดพิมพ์ แบบประวัตินักวิจัยภายนอก)
      2. ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยที่ระบุจังหวัดที่ท่านประสงค์จะทาวิจัย (โดยให้มีโครงสร้างตาม แบบเสนอโครงร่างการวิจัย)
      3. สาเนาบัตรประชาชน  
 
มายัง “โครงการนักการเมืองถิ่น” สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือทาง Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ (ใช้ subject “สมัครทาวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น”) เพื่อดาเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อไป 
 
หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
 
 
 
รายละเอียดงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
      
 
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
เรื่อง งานประชุมงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 
 
“8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” 
(Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing) 
 
วันที่ 6-8  พฤศจิกายน 2557  
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  
________________________________ 
 
สถาบันพระปกเกล้าจัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ( KPI Congress XVI) ภายใต้หัวข้อ  “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” (Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลวัตแห่งดุลอำนาจที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในมิติต่างๆอย่างรอบด้าน นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการปฏิรูปประเทศไทยในด้านการเมืองการปกครองต่อไป
 
กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมของการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหหลัก 4 ส่วน ได้แก่
 
1)  การแสดงปาฐกถา
จัดให้มีการแสดงปาฐกถา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์  มุมมอง และทัศนคติ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยจัดให้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
 
1.1)    การแสดงปาฐกถานำ โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศในประเด็นพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2) การแสดงปาฐกถาปิด โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยในประเด็นพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  
 2) การสัมมนาทางวิชาการ
การสัมมนาทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นในประเด็นพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างผู้บริหารภาครัฐ และภาคเอกชน  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนของรัฐบาล  องค์กรอิสระ ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน  องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเวทีการสัมมนาทางวิชาการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 
2.1)   การประชุมอภิปรายร่วม (Panel Discussion) เป็นการนำเสนอมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามประเด็นหัวข้อการสัมมนา ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   2.2)   การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) เป็นการเสนอบทความเอกสารทางวิชาการ หรือผลการวิจัย และการนำเสนอผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย จำนวน 6 กลุ่ม
 
3) การจัดนิทรรศการ
การจัดนิทรรศการมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ข้อมูล  ความรู้ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองการปกครองไทย โดยนำข้อมูลมาจากบทความวิชาการและงานวิจัยที่นักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าได้ทำการศึกษา รวมทั้งผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย  ตลอดจนผลงานของนักศึกษาสถาบันพระเกล้าและภาคส่วนต่างๆ 
  
 วัน เวลา สถานที่จัดงาน
 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  เวลา  11.00 - 17.30  นาฬิกา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  เวลา  08.00 - 17.00  นาฬิกา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557  เวลา  12.00 - 16.30  นาฬิกา
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 
 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
___________________________________________ 

สำนักวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5 โดยมี รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาและให้โอวาทแก่ผู้เข้าศึกษา และ รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า


คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข 


บรรยายพิเศษหลักสูตร ปปร. ประสบการณ์ประชาธิปไตยกับกระบวนการเลือกตั้งและการลงประชามติ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้าจัดบรรยายพิเศษหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง บรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ประชาธิปไตยกับกระบวนการเลือกตั้งและการลงประชามติที่ประเทศสกอตแลนด์” ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดี โอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 22 โดยนางนรรัตน์  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม "ชมวังเก่า...เล่าเรื่องพระปกเกล้า" PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม "ชมวังเก่า...เล่าเรื่องพระปกเกล้า" เพื่อเป็นการบอกเล่าพระราชพระวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ อาทิ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม  โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับยกย่อง ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจาก UNESCO และเพื่อเผยแพร่ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม International Club ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม International Club ครั้งที่ 1 เรื่อง “The Readiness of Thailand’s Science and Technology Toward The Establishment of ASEAN Community 2015” ณ โรงแรมสวีต โซเทล ปาร์ค นายเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีเปิดหลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา กล่าวรายงานโดย นายภควัต  อัจฉริยปัญญา พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 87 คน ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ณ Phaung Daw Oo Monastic Education High School เมือง Mandalay PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7-13 กันยายน 2557 นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วย นายประยูร  โพธิ์ไชยรัตน์ และนายอาทิตย์  ฉัตรมงคลวงศ์ จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองให้แก่คุณครูจำนวน 60 คน ณ Phaung Daw Oo Monastic Education High School เมือง Mandalay โดยเริ่มต้นด้วยการกำหนดกติกาพื้นฐานร่วมกัน ซึ่งเน้นพฤติกรรมทางการแสดงออกเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รู้ อดทน มีส่วนร่วม เปิดใจ และ ลงมือทำจริงระหว่างการอบรมทั้ง 5 วันที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เรื่อง “ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ สิทธิหน้าที่ และเรื่องของความเป็นพลเมือง เพื่อนำกลับไปสอนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนต่อไป
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมใหญ่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมใหญ่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 48 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของแต่ละศูนย์ฯ และกำหนดประเด็นขับเคลื่อนงานในปี 2558 ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง ตลอดจนกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนงานในปี 2558 ที่เน้นประเด็นของการขับเคลื่อนโรงเรียนพลเมืองและสภาพลเมืองในพื้นที่ทั้ง 48 ศูนย์ฯ ผ่านยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ ควบคู่กับการกระทำ ที่จะนำไปสู่การมีเหตุมีผลและสำนึกของการทำเพื่อบ้านเมือง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ประโยชน์สุขของบ้านเมืองในอนาคต 
พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาความสามารถ สมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธี กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 115 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดโครงการเยาวชนพลเมือง รุ่นที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดโครงการเยาวชนพลเมือง รุ่นที่ 3 โดย นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 57 คน จาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด จังหวัดตาก และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดการประชุม และ นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ดำเนินการประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง ซึ่งมีผู้แทนศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองที่ดำเนินการโรงเรียนพลเมือง และนักเรียนโรงเรียนพลเมืองร่วมประชุมแลกเปลี่ยน จำนวน 30 คน การประชุมถอดบทเรียนในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนกระบวนการ แนวทาง ยุทธศาสตร์การดำเนินการโรงเรียนพลเมือง ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนพลเมืองในปี 2558 ต่อไป
สถาบันพระปกเกล้า จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริม SMEs ไทย สู่ประชาคมอาเซียน" PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า โดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน(ปรม.) รุ่น 13 และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่น 4 ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริม SMEs ไทย สู่ประชาคมอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม  สมไพศิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบาย คสช. กับ SMEs” 
จัดงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 “ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 “ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปท้องถิ่น” และเปิดนิทรรศการ ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทางออกประเทศไทย : ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดย รศ.วุฒิสาร  ตันไชย และเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ เทคนิคและแนวทางการทำงาน ประสบการณ์ ตลอดจนกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและบริหารงานท้องถิ่นตามแนวคิด 5G
สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบใบรับรองผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่น 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมคุมประพฤติ จัดพิธีมอบใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีและมอบมอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการศึกษาอบรม ซึ่งกล่าวรายงานโดย นางเบญจมาศ  วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และได้รับเกียรติจาก นางฉลอง  อติกนิษฐ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีผู้ผ่านการศึกษาอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “สถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย ศ.ดร.บัณฑิต  จุลาสัย และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สันติ  ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางกาญจนา  ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีมอบใบรับรองการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหาร รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีมอบใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหาร (Leadership Challenge for Successor) รุ่นที่ 1 โดยมี นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางของธนาคารออมสิน จำนวน 30 คน  ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก


ดาวน์โหลดปาฐกถาและฟังการบรรยาย งานเวทีท้องถิ่นไทย 2557 : ท้องถิ่น 5G เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 
 เวทีท้องถิ่นไทย 2557
" ท้องถิ่น 5G เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน "

 
ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำหรับงานเวทีท้องถิ่นไทย 2557 ซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 แล้วของงานดังกล่าว โดยในครั้งนี้ ประเด็นการจัดงานมุ่งไปที่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิด 5G ซึ่งได้แก่ Green & Clean - ท้องถิ่นสีเขียว / Generosity - ท้องถิ่นใจดี / Good Governance – ท้องถิ่นธรรมาภิบาล / Generate Revenue – ท้องถิ่นสร้างรายได้  /  Go Inter - ท้องถิ่นอินเตอร์  ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากชาวท้องถิ่นทั่วไทยเป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,300 คน และกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย
 
1.การแสดงปาฐกถา ใน 3 ประเด็น  
 

  2.การสัมมนากลุ่มย่อย  จำนวน 24 ประเด็น เพื่อตอบโจทย์ 5G ซึ่งมีการนำเสนอองค์ความรู้ เทคนิคและแนวทางการทำงาน ประสบการณ์ ตลอดจนกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและบริหารงานท้องถิ่น ตามแนวคิด 5G ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกเข้าห้องย่อยได้ตามความสนใจในแต่ละช่วงเวลา 
G1 : Green & Clean - ท้องถิ่นสีเขียว  อาทิ นวัตกรรมการจัดการขยะโดยพลังท้องถิ่น/ ซิมไบโอซิตี้ : แนวคิดเพื่อเนรมิตท้องถิ่นสีเขียวแบบบูรณาการ / ผังเมืองถูกทิศ...ป้องกันภัยพิบัติถูกทาง
G2 : Generosity – ท้องถิ่นใจดี อาทิ รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม / อารยสถาปัตย์: เมืองเป็นมิตรที่ท้องถิ่นสร้างได้ / เมืองผู้สูงอายุ...ต้นแบบเมืองวัยเก๋าสำหรับท้องถิ่นไทย
G3 : Good Governance – ท้องถิ่นธรรมาภิบาล อาทิ SMART CITY : มิติใหม่ของการจัดการท้องถิ่นยุคไอที / เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อสร้างท้องถิ่นแห่งความปรองดอง / บอกเล่าเก้าสิบกับคดีปกครองท้องถิ่น:เรื่องที่คนท้องถิ่นไม่รู้ไม่ได้ / เทคนิคการพูดในที่สาธารณะสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุค 5G
G4 : Generate Revenue – ท้องถิ่นสร้างรายได้  เมืองสร้างสรรค์:สรรสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน / สร้างแบรนด์ให้เมือง สร้างเมืองให้มีรายได้
G5 : Go Inter - ท้องถิ่นอินเตอร์  อาทิ จุดยืนท้องถิ่นไทยในประชาคมอาเซียน / เติมเต็มองค์ความรู้...กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
3. การแสดงโซนนิทรรศการ และกิจกรรม ซึ่งนำเสนอถึง 20 หน่วยงาน ที่มาแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับท้องถิ่น 5G มากมาย และผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ร่วมสนุกกับเกมต่างๆ มากมายภายในงานตลอดทั้ง 2 วัน 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา 
 
 
 
 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ขอขอบพระคุณชาวท้องถิ่นที่ให้การตอบรับงานเวทีท้องถิ่นไทยเป็นอย่างดีเสมอมา
และขอเรียนเชิญพบกันอีกครั้งในงานเวทีท้องถิ่นไทยครั้งที่ 6 เดือนกันยายน ปี 2559 ......แล้วพบกันครับ
______________________________________________________________________________ 

 
 

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่  2 กันยายน 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ในหัวข้อ  “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กร ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าบรรยายหัวข้อ “การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส” และนายชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการชำนาญการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายหัวข้อ “แนวทางการสร้างความซื่อตรงในองค์กร”
สำนักวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ จ.กระบี่ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำมิติหญิงชายมาพิจารณาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวแนะนำที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 70 จาก 738