Users Online [ Stats ]
Press Room
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “งานสร้างคน คนสร้างงาน บ้าน ขลธ.” ประจำปี งบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageระหว่างวันที่ 13-15  ธันวาคม 2557 หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานขึ้นตรงเห็นถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานในความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของสถาบันพระปกเกล้าตามแผนกลยุทธ์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์กิตติมา บุญนาค ที่มาให้ความรู้ใหม่ๆ ในการนำมาปรับใช้ในการทำงาน รวมถึงคณะของ ขลธ. ยังได้เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความความคิดเห็น ทบทวนถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน
11 Days in Myanmar on Project Citizen สร้างสำนึกพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ผอ.ศูภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ คุณอรอุมา ภูมิบูรณ์ คุณสุพรรณี รักษาศรี เดินทางไปยังเมือง Mandalay, Myanmar เพื่อเยี่ยมโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ภายใต้โครงการ “Project Citizen กับสถาบันพระปกเกล้า” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557
เวทีเตรียมความพร้อมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ภาคอีสาน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ผอ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และคณะ จัดเวทีเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยกับคณะทำงานในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยการประชาเสวนาหาทางออก โดยในช่วงเวลาตั้งแต่บัดนี้ถึงมกราคม 2558 จะเป็นช่วงเวลาที่คณะทำงานในพื้นที่ 4 จังหวัด ลงพื้นที่เชิญประชาชนเป้าหมายจำนวน 100 คนตามที่กำหนด เพื่อให้มาเข้าร่วมเวทีทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพในวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ต่อไป 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เดินทางมาศึกษาดูงาน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  เดินทางมาศึกษาดูงาน ในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการปกครองท้องถิ่น  ณ  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า โดยมีผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะ วางพานพุ่ม เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย  รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ พร้อมด้วยพนักงานและตัวแทนนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา
สำนักวิจัยและพัฒนาและสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจัดการอบรม PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 10 ธ.ค.57 สำนักวิจัยและพัฒนาและสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมผู้เอื้อกระบวนการและผู้จดบันทึกสำหรับกระบวนการประชาเสวนา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน จากนั้น ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอบรม และบรรยายในหัวข้อ "วิวัฒนาการของประชาธิปไตย" ตามด้วยการอบรมการจัดการให้เกิดเวทีประชาเสวนา
พิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 5โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธาน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 120 ปี วันพระราชบรมสมภพ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ รอบปฐมทัศน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางวิชาการ

                        ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป        เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งต่างๆ นั้น

                        บัดนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิสอบทางวิชาการในแต่ละตำแหน่ง 

    ดาวน์โหลดเอกสาร 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


นางสาวมาณา คำมั่น 

โทรศัพท์  0-2141-9642 

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 นำเสนอผลงาน“วิสาหกิจเพื่อสังคม” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดงานนำเสนอผลงานโครงการกลุ่มเชิงปฏิบัติต่อสาธารณะหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
ให้ทุนการศึกษาวิจัยแก่ “นักวิจัยท้องถิ่นรุ่นใหม่” ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
การให้ทุนการศึกษาวิจัยแก่ “นักวิจัยท้องถิ่นรุ่นใหม่” ประจำปี 2558
ภายใต้โครงการวิจัยองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
 ________________________________ 

ที่มาของโครงการ
 
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นเป็นเจตนารมณ์สำคัญประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และฉบับปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงได้รับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่พร้อมทั้งงบประมาณเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง และได้กลายเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจึงควรมีศักยภาพและความพร้อมในทุกด้านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น คือ การจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองตรงต่อความต้องการและความจำเป็นได้อย่างแท้จริง
 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การให้บริการทางวิชาการทั้งในด้านองค์ความรู้และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่มีชื่อว่า “องค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยการศึกษาวิจัยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเด็นที่สำคัญ เร่งด่วน และน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น การปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การปกครองท้องถิ่นของประเทศในทวีปยุโรป การพัฒนาสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจะได้รับ
 
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ หรือใช้สร้างสรรค์ต่อยอดต่อไปได้ ในปีนี้ โครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดให้ทุนการศึกษาวิจัยแก่ “นักวิจัยท้องถิ่นรุ่นใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้น และส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นยังคาดหวังว่า การให้ทุนการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดี รวมทั้งยังจะเป็นผู้พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นได้ และนำไปสู่การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับการปกครองในระดับประเทศต่อไป
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 
1.  เพื่อให้ทุนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
2.  เพื่อสนับสนุนให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่ทางด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
 
ระยะเวลาที่เปิดให้ขอรับทุน
  •  ผู้ขอรับทุนต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยที่แนบท้ายมานี้  ***ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 *** 

ทุนการศึกษาวิจัย
  •  ให้ทุนการศึกษาวิจัย จำนวน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
  •  ข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) จะได้รับการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการในด้านหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระเบียบวิธีวิจัย, ความสำคัญของโครงการ, องค์ความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับ, ความคุ้มค่าในการศึกษาวิจัย และความสามารถในการดำเนินการศึกษาวิจัยให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  
 
ผู้ขอรับทุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอโครงการศึกษาวิจัยที่แนบท้ายมานี้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยส่งทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล ตามที่อยู่นี้ (ดูวันที่บนตราประทับไปรษณีย์)
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 โซนทิศใต้  เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
หรือ   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ และ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 
น.ส.วิลาวัณย์ หงษ์นคร โทรศัพท์ 02-141-9571 และ น.ส.อติพร แก้วเปีย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 โซนทิศใต้ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทรศัพท์ 02-1419566-71
โทรสาร 02-143-8175

สถาบันพระปกเกล้า จัดงานสัมมนา "แถลงผลงานวิชาการเพื่อการปฏิรูปประเทศ" PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 3 ธันวาคม  2557  สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดงาน “แถลงผลงานวิชาการเพื่อการปฏิรูประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้นำเสนองานวิจัย ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และมุมมองให้ได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมคณะกรรมมาธิการ 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2


ตัวแทน สถาบันพระปกเกล้า วางพานพุ่มถวายราชสักการะต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และคณะ เป็นตัวแทนสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (ประจำปี 2557) ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
เวทีเตรียมความพร้อมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ “ภาคใต้” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageณ โรงแรมร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คุณอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา) และ ผอ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และคณะ จัดเวทีเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยกับคณะทำงานในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร และจ.พัทลุง เพื่อขับเคลื่อนทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยการประชาเสวนาหาทางออก ซึ่งคณะทำงานในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ได้รับทราบความเป็นมาของโครงการวิจัย ข้อมูลธรรมนูญสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัย และหน้าที่ที่คณะทำงานในพื้นที่ต้องดำเนินการต่อไป 
เวทีเตรียมความพร้อมทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ “ภาคกลาง” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageต่อเนื่องจากเวทีพื้นที่ภาคเหนือ ในจังหวัดนครสวรรค์ มาที่เวทีภาคกลาง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มข้าวโพดฝักอ่อน จังหวัดนครปฐมกันบ้าง ประกอบด้วยคณะทำงานจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และจังหวัดนครปฐม เริ่มพูดคุยทำความเข้าใจกันตั้งแต่เช้า นำทีมโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นายชลัท ประเทืองรัตนา และนายชูศักดิ์ ปัญญามูล
สสม. ร่วมกับ สช. จัดโครงการทบทวน ธน. ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ “ภาคเหนือ” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการการขับเคลื่อนทบทวนรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักฯ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ นำทีมงาน ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นายชลัท ประเทืองรัตนา และนาสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์ ลงพื้นที่เวทีเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยกับคณะทำงานพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี และพิจิตร บรรยากาศเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจแบบเป็นกันเอง


สสม. อบรมวิทยากรกระบวนการ กรมการปกครองภาคกลาง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมปริ้นท์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ อาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ผศ.พิชัย เพชรรักษ์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ลพบุรี และคณะ ได้รับเชิญจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรอบรม "การเป็นวิทยากรกระบวนการ" ให้กับผู้ช่วยจ่าจังหวัด และผู้นำท้องที่ ใน 26 จังหวัดภาคกลาง จำนวน 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการ และนำกระบวนการที่ได้รับการอบรมไปประยุกต์ใช้ทำงานในพื้นที่ต่อไป ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างน่าประทับใจ
คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ  นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กรชำนาญการ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา 
บรรยายพิเศษ “การสร้างพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย”โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสร้างพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฏรอาวุโส และประธานคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 เป็นวิทยากรโดยมีนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องสัตมธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บสถิติข้อมูลการวิจัยและการเรียกใช้ประโยชน์ DATA ARCHIVE PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเก็บสถิติข้อมูลการวิจัยและการเรียกใช้ประโยชน์ DATA ARCHIVE” โดย Mr.Vladimir Joseph Licudine จาก Social Weather Stations (SWS) ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า
บวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานแสดงเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาล ที่ 7 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 17 พฤศจิกายน  2557 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงละครแห่งชาติ เพื่อบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสที่สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการจัดโครงการการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการแสดงดังกล่าวจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานแสดงเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงละครแห่งชาติ เพื่อบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสที่สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการจัดโครงการการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการแสดงดังกล่าวจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ


สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ GRIPS จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง “Research Project on Leadership and Management Development in Asian Countries” ณ ห้องประชุมย่อย 3-4 สถาบันพระปกเกล้า เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาโดย อาจารย์พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา นำเสนอกรณีศึกษาภาวะผู้นำของ “ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล” ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล นำเสนอกรณีศึกษาภาวะผู้นำของ “นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ”  รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ นำเสนอกรณีศึกษาภาวะผู้นำของ “นายแพทย์สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์” และ อาจารย์กิตติมา บุนนาค และ รศ.วุฒิสาร ตันไชย นำเสนอกรณีศึกษาการสร้างภาวะผู้นำในประเทศไทย 
เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (YOUNG KPI) PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (YOUNG KPI)
 ________________________________ 
 
ด้วยสถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น และส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่น จึงได้จัดให้มี “โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักถิ่นและจิตสาธารณะ โดยการให้ทีมเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตนในด้านต่างๆ อาทิเช่น การศึกษา สาธารณสุข ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตามศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของเยาวชน ในการนี้ จึงขอเชิญชวนทีมเด็กและเยาวชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2558  
 
ที่มาของโครงการ
 
สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่น อันเป็นหน่วยทางการเมืองการบริหารที่ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด โดยการให้เด็กและเยาวชนดาเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตนในด้านต่างๆ อาทิเช่น การศึกษา สาธารณสุข ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน 
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการนี้ คือ เยาวชนได้เกิดจิตสานึกรู้รักและพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด อีกทั้งมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น อันจะเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวสืบไป
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 
ทีมเด็กและเยาวชนที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 
1.  เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี
2.  สมาชิกในทีมประกอบด้วย หัวหน้าทีม 1 คน และสมาชิกในทีมอีก 6 คน
3.  เป็นผู้มีภูมิลาเนาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่จะดาเนินโครงการ
4.  ทีมเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่สอง จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมกับสถาบันพระปกเกล้าตามวัน เวลา และสถานที่ที่สถาบันกาหนด และต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อตรงตามในใบสมัครเท่านั้น 
 
การสนับสนุนงบประมาณ 
 
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามที่คณะกรรมการฯ กาหนดแต่สูงสุดไม่เกินโครงการละ 50,000 บาท ทั้งนี้ สถาบันฯ จะพิจารณาการให้ทุนฯ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบันฯ
 
a.  เอกสารสมัครโครงการ 
 
b. โครงการเยาวชนที่เคยได้รับรางวัลในปี 2556

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 
  • ส่งไฟล์ใบสมัครมาทาง e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  (ภายในวันที่ 23 มกราคม 2558)
  • ส่งเอกสารประกอบการสมัครฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ (ภายในวันที่ 23 มกราคม 2558) ตามที่อยู่ด้านล่าง
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210  (วงเล็บมุมซองว่า “โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”)

 
ผู้ประสานงานโครงการ
 
ธนิษฐา สุขะวัฒนะ และสุมามาลย์ ชาวนา วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9567-70, โทรสาร 02-143-8175
 
 
 
 
 
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 15 ปี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ครบรอบ 15 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ มะลิทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยในงานนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ และมูลนิธิบ้านราชาวดี 
ประกาศให้ทุนภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล์
 
             
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง ให้ทุนสนับสนุน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
____________________________________________ 
 
หลักการและเหตุผล
 
การเมืองการปกครอง การบริหารประเทศ และระบบกฎหมายของประเทศไทย ขาดการบูรณาการขององคาพยพที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับภาคประชาชน ทั้งๆ ที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มิใช่ถูกผูกขาดและดำเนินไปเพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลใดเท่านั้น  ปัจจุบันมีประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (Disadvantaged Groups) และกลุ่มประชากรที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Vulnerable Groups) หลากหลายกลุ่มที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม ถูกเลือกปฏิบัติและถูกกีดกันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงกลไกทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มประชากรที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษที่มีความจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายในประเด็นที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิ มีดังนี้
 
1.  กลุ่มคนไทยต่างวัฒนธรรม
2.  กลุ่มคนยากจน 
3.  กลุ่มเด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก  
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายและกำหนดประเด็นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมให้มีความสอดคล้องกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
2. สร้างต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถขยายการเสริมสร้างความเข้มแข็งไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตการดำเนินงาน 
ผู้รับทุนต้องดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้
 
1. กำหนดวิธีการและกระบวนการในการเก็บข้อมูล
2. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีดำเนินกระบวนการ และกิจกรรมในโครงการ
3. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการเป็นระยะ
4. จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ประมาณ 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม 2558)
        
งบประมาณ
เรื่องละ 100,000 บาท (จำนวน 2 เรื่อง)
 
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
***หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2557*** 
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกอบการรับสมัคร
  •  ทุนสนับสนุน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน   ( MS Word  / PDF  )
 
ประสานงาน / สอบถามรายละเอียด
 
1. นางสาว ดวงจันทร์  ศิริรักษ์โสภณ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ 
    สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
    โทรศัพท์  02-141-9597
    อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
2. นางสาว นิตยา  โพธิ์นอก  นักวิชาการ  
    สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
    โทรศัพท์  02-141-9604
    อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
 
 

 
 

ประกาศชี้แจงบทความของ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ในงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
  
 
     
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เวียงสา จ.น่าน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และ นางสาวธนิษฐา สุขะวัฒนะ ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า


รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร และ ภควัต อัจฉริยะปัญญา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.กระบี่ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์, ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ,นายเอกวัฒน์ สุวรรณ,นายภควัต อัจฉริยปัญญาได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อบต.หนองแปน จ.ขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์, รศ.ตระกูล มีชัย ,รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น    เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า


รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ และ นางสาวธนิษฐา สุขะวัฒนะ ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์, รศ.ตระกูล มีชัย ,รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.ภูเก็ต PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ และ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง อบจ.ภูเก็ต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา และนายชลิต ถาวรกิจกุล ได้เดินทางไป เทศบาลเมือง หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.ขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ และ นางสาวธนิษฐา สุขะวัฒนะ ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, นางประภา วงศ์วิภูษณะ, นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา และนายชลิต ถาวรกิจกุล ได้เดินทางไป องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า คร้งที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 เรื่อง “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ”(Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Balancing Power) และพิธีเปิดนิทรรศการ 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย  ประจำปีงบประมาณ 2558
 ________________________________ 
 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดตั้งโครงการวิจัยนวัตกรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและเพื่อสนับสนุนงานวิจัยจากชุมชน โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้
 
ประเด็นงานวิจัยที่เปิดรับ
 
1. แนวทางปฏิรูปประเทศไทยในมิติของชุมชน 
2. ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลต่อชุมชนและประชาชน เช่น ผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  เป็นต้น
3. ผลกระทบของการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น และความสามารถในการปรับตัวของชุมชนท่ามกลางสภาวะความเปลี่ยนแปลง เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม  เรื่องพลังงาน การเมือง การต่างประเทศ เป็นต้น   
4. ชุมชนกับการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น เรื่องผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ที่ไม่สามารถพึ่งพิงตนเองได้ ชุมชนมีกลไกใดในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้หรือไม่ มีใครบ้างที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือ ทำอย่างไร
5. สถาบันศาสนา/สถาบันการศึกษากับการแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น บทบาทของผู้นำศาสนา หรือบทบาทของสถานศึกษาต่อการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  อันประกอบด้วย ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ เด็ก คนชรา เด็กที่ไม่เรียนหนังสือ กลุ่มผู้ติดยา เป็นต้น
 
*** ศึกษารวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์เหตุแห่งปัญหา  เสนอแนะทางออกในการแก้ไขปัญหา (แบบเฉพาะชุมชนและในภาพรวม)
 และนำเสนอเป็นตัวแบบ *** 
 
เงื่อนไขในการสนับสนุน 

1. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งมาขอรับทุนต้องเป็นโครงการระยะสั้นที่ใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน และมีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท  (คณะกรรมการจะพิจารณาวงเงินสนับสนุนตามความเหมาะสม) 
2. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเป็นไปตามรูปแบบที่สถาบันฯ กำหนด

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ
 
  ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน  จำนวน 1 ชุด  มาตามที่ติดต่อนี้ค่ะ  
นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  (กรุณาเขียนมุมซองว่า “งานวิจัยชุมชน”)
 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2557   
ระยะเวลาการพิจารณา ระหว่างวันที่ 5 – 30 มกราคม 2558
การประกาศผลการพิจารณา วันจันทร์ที่    2 กุมภาพันธ์ 2558  
 
ช่องทางการติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
 
นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์
โทรศัพท์ 02-1419598 / 087-0303452
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  
 
ดาวน์โหลดรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการตัดสินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
    
  
  
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า  ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.วิชัย รูปขำดี, รศ.ตระกูล มีชัย, นายนฤตย์ เสกธีระ และนางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา ได้เดินทางไป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.เชียงราย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.วิชัย รูปขำดี, นางประภา วงศ์วิภูษณะ, นายนฤตย์ เสกธีระ และนางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา ได้เดินทางไป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า  
สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา ปฏิรูปประเทศไทย : ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 2557  รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา ครั้งที่ 5 การปฏิรูปประเทศไทย : ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย  ซึ่งถือเป็นเวทีสารธารณะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น และข้อเสนอแนะ ต่อทิศทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ สื่อมวลชน  และประชาชนผู้สนใจมากมาย   ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557  ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.วุฒิสาร ตันไชย และนายวิสวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า ได้เดินทางไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  ซึ่งถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีปฏิบัติอันดีงามที่ทางสถาบันฯ ปฏิบัติสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี 
ขอเชิญชมบันทึกเทปการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี รัชกาลที่ 7 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
สถาบันพระปกเกล้า
 
ขอเชิญชมบันทึกเทปการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
โดย สถาบันพระปกเกล้า ในนาม คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และภาพยนตร์  
ณ โรงละครแห่งชาติ (รอบปฐมทัศน์) วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)  เวลา 20.30 – 22.00 นาฬิกา 
 ________________________________  
 
  
 
 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ติดต่อสอบถาม
0-2280-3413 - 4 ต่อ 104-106  

 
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.พิษณุโลก PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ, นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.สุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.วุฒิสาร ตันไชย, ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.นนทบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล,นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นายชลิต ถาวรนุกิจกุล และนางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า 
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ไพบูรณ์ โพธิ์สุวรรณ ,นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นางประภา วงศ์วิภูษณะ และนางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
 

รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.สุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ไพบูรณ์ โพธิ์สุวรรณ ,นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นางประภา วงศ์วิภูษณะ และนางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 70 จาก 777