Users Online [ Stats ]
Press Room
พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภา จัดพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 3 โดยมีศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ศ.นพ.สมศักดิ์  โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา  กล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษา ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า


สถาบันพระปกเกล้าจัดเวทีอภิปรายนานาชาติ “สถานการณ์ปัจจุบันของไทย” รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าจัดเวทีอภิปรายนานาชาติ  “สถานการณ์ปัจจุบันของไทย” (The KPI International Forum on Thailand’s Current Situation –KPIIC) ลำดับที่ 1 ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยในปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับ  ณ โรงแรมอัสสราวิลล่า แอนด์ สวีท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 19 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่  19
 ________________________________ 

 
ความเป็นมาของโครงการ
 
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดผู้ที่ให้คำตอบได้ดีที่สุด คือ ประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้น การวัดระดับของการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) อย่างเป็นระบบ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ เพื่อให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
 
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา รูปแบบการให้บริการของภาครัฐมักเป็นแบบรวมศูนย์กลางไว้ที่หน่วยงานแม้ในปัจจุบันภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาประเทศและชุมชนและให้ความคิดเห็นต่อบริการสาธารณะ แต่ก็ยังไม่มีการพัฒนาระบบการวัดประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร ช่องว่างของระบบและข้อมูลดังกล่าวนำมาซึ่งการให้บริการสาธารณะที่ยังไม่ทั่วถึงในทุกกลุ่มของประชาชน คุณภาพของการให้บริการที่รัฐให้แก่กลุ่มคนยากจนและคนที่มีฐานะดียังมีความเหลื่อมล้ำ และในหลายส่วนรัฐยังเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจในเรื่องการจัดบริการสาธารณะ
 
เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะมีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในสังคมไทยทุกกลุ่มทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการตัดสินใจ เพื่อผู้ที่กำหนดนโยบายจะได้สนองตอบต่อความต้องการได้ตรงประเด็น เพื่อให้การบริการสาธารณะที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการ โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) จึงจัดทำโครงการวัดระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ( People’s Audit ) เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนมีความพึงพอใจ เพราะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ โดยในการดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการ สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือสื่อมวลชน ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายและการวางแผน การมีส่วนร่วม People’s Audit เป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันพระปกเกล้า ในอันที่จะขยายผลองค์ความรู้ที่สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ทำการศึกษาวิจัยไว้ไปสู่ผู้สนใจที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคมและประชาชน ให้เกิดความตระหนัก และเข้าใจความสำคัญของการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริการสาธารณะ และยกระดับการบริการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ตลอดจนสามารถวางแผน และออกแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
1.   เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการให้บริการสาธารณะโดยกระบวนมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) อันนำไปสู่การส่งเสริมจิตสำนึกเรื่องความเป็นประชาธิปไตย และเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นในประเทศไทยอันเหมาะสมกับบริบทของฝ่ายต่างๆ
2.   เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริการสาธารณะ และการยกระดับการบริการ
3.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) ผ่านการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินโครงการ
4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการมีส่วนร่วมและประยุกต์ใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
  
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. ใบสมัคร
  PDF
MS Word :  ลำดับที่ 1: ปก
       ลำดับที่ 2: เอกสารประกอบการสมัคร
       ลำดับที่ 3: คุณสมบัติ
       ลำดับที่ 4: ใบนำใบสมัคร
       ลำดับที่ 5: ใบสมัคร
       ลำดับที่ 6: หนังสือยินยอม
4. Pay in 
  
______________________________________________________________ 
  
ติดต่อสอบถาม 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารบี ชั้น 5  เลขที่ 120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ คุณนฤมล 02-141-9583, คุณวริษา 02-141-9584


ผลการพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
        
สถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง  ผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความวิชาการ
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
_____________________________________________________
 
  ตามที่ สถาบันพระปกเกล้ากำหนดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 เรื่อง “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 โดยเปิดรับบทความวิชาการ (Review Articles) หรือ บทความวิจัย (Research Articles) ที่มีเนื้อหาด้านสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์จากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกนำมาเป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ จนถึงวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 นั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาระดับคุณภาพบทความวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความวิชาการ   เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ดังนี้
 
 ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ รวม 5 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
สถาบันพระปกเกล้า
มีความประสงค์รับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ รวม 5 อัตรา ดังนี้
 
   1.   พนักงานประเมินผล             1  อัตรา  
  2.   พนักงานบริหารงานบุคคล      1  อัตรา
  3.   พนักงานบัญชี  1  อัตรา
  4.   พนักงานภัณฑารักษ์  2  อัตรา
 _______________________________

สำหรับผู้สนใจ กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์“สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210”
 
ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม –  3 พฤศจิกายน 2557
พร้อมค่าสมัคร 200 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า” (ปณ.นนทบุรี 11000) 
ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)  
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0-2141-9639 - 42     

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร” บรรยาย “การเลือกตั้งในบริบทท้องถิ่น” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง  บรรยาย เรื่อง “การเลือกตั้งในบริบทท้องถิ่น” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้่องถิ่น รุ่น 5 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เกี่ยวกับเนื้อหาการปฏิรูปภาพรวมของประเทศ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามประกาศ คสช.,แนวคิดในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
อุปทูตนิวซีแลนด์ เข้าพบ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 Miss Shannon Austin อุปทูต ประเทศนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย (Duputy Head of Misson) เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและรองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน และบทบาทของสถาบันพระปกเกล้าฐานะเป็นองค์กรสำคัญในการนำเสนอการปฏิรูปประเทศ
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.ลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย, นายนฤตย์ เสกธีระ, นางคณิตา ราษฏร์นุ้ย และนางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.ลพบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า  ซึ่งประกอบไปด้วยรศ.นิยม รัฐอมฤต,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม,นางสาวอติพร แก้วเปีย และนายชลิต ถาวรนุกิจกุล ได้เดินทางไปยัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า


รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.สตูล PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ และนางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ.สตูล จ.สตูล เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รองเลขาธิการแสดงความยินดี กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 124 ปี และร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่าง ๆ โดยมี นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล และ นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติรับมอบ ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
นักศึกษาหลักสูตร สสสส. รุ่นที่ 5 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภาคอีสาน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 18-21 กันยายน 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดศึกษาดูงานหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสำหรับนักบริหารระดับสูง (สสสส.) รุ่นที่ 5 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายประเด็น และร่วมถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานโดยพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยไทย รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 17-22 กันยายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดศึกษาดูงานให้นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยไทย รุ่นที่ 4  ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ “Good Governance for Social Contribution” ณ บริษัท พาโซนา กรุ๊ป และหัวข้อ “Social Innovation (SI) : the Movement and Dynamics for Social Change and Impact” ณ มหาวิทยาลัยโซเฟีย จากนั้นทัศนศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในย่านชินจูกุ และโอไดบะ
เลขาธิการร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 12 ปี กรมสอบสวนคดีพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี วันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พลตำรวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เกียรติรับมอบ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2 รุ่นที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2 รุ่นที่ 4
 ________________________________ 

ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2 รุ่นที่ 4 ขึ้น และกำหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่ผ่านเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 1 สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 2 ได้นั้น บัดนี้ สถาบันฯได้พิจารณารายชื่อผู้ผ่านการศึกษาอบรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 2 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร 2 รุ่นที่ 4 จำนวน 107 ดังนี้
 
ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม
  
ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
โทรศัพท์ : คุณ ประภาศรี 02-141-9629 / คุณเอกพงษ์ 02-141-9626 
โทรสาร   : 02-1438181
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ปรม. รุ่นที่ 14 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14
 ________________________________ 

ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้กำหนดให้มีการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 โดยได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว และได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันฯ กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 และสภาสถาบันพระปกเกล้า ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ให้ความเห็นชอบ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 จำนวน 150 คน และรายชื่อสำรองจำนวน 8 คน ดังนี้

 
ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
โทรศัพท์ : คุณ สาริณี 02-141-9619 / สุภาพร 02-141-9620
โทรสาร   : 02-1438178 
 
 
**หมายเหตุ** : ( การแต่งกาย ชาย-หญิง กรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา )
1.   ลำดับที่ของนักศึกษาดูจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
2.   ตัดสูทตามระเบียบที่สถาบันกำหนด โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม อยู่ในค่าลงทะเบียนเรียน (ราคาประมาณ 3,000 บาท)
3.   กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัว หรือไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียน ตาม วัน เวลา ที่กำหนดไว้ได้  กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือติดต่อกลับเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 
 
 พิธีเปิดหลักสูตรและกิจกรรมปฐมนิเทศ  ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2557
   ( ถ้านักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้ถือว่า "สละสิทธิ์")
___________________________________________________________________________________________
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ในปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
" ให้ทุนสนับสนุน การทำวิทยานิพนธ์ ในปีงบประมาณ 2558 "

 
ที่มาของโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย
 
ประเด็นที่เปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์
 
ในปีงบประมาณ2558 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2557) ทางสำนักวิจัยฯ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 
1)  การพัฒนาการเมืองไทย / วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมือง / การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและเยาวชน
2)  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน
3)  ทิศทาง/ความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศไทย
4)  นโยบายของรัฐทีส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การจัดการน้ำ มลพิษ ผังเมืองแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
5)  อาเซียนศึกษา และประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน
6)  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของชาติ เช่น คุณธรรมจริยธรรม การทุจริตคอรัปชัน คุณภาพชีวิต เป็นต้น
7)  การสร้างค่านิยมประชาธิปไตย / การศึกษาความเป็นพลเมือง / สถาบันการเมือง /ดุลอำนาจทางการเมือง / องค์กรอิสระ
8)  สวัสดิการสังคม / ความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น เกษตรกร
9)  การวัดหรือประเมินคุณภาพสังคม คุณภาพชีวิต
      10)  ความเสมอภาคทางเพศ / สตรีศึกษา
      11)  ชุมชนศึกษา เช่น วิสาหกิจชุมชน สิทธิชุมชน เป็นต้น
     12)   การกระจายอำนาจ
 
งบประมาณที่สนับสนุน
 
  •  สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท 
  •  สนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท 
 
ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
  การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ คือ
 
ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 1  กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม  2558 
ครั้งที่ 3    ระหว่างวันที่ 1  มิถุนายน - 15 กรกฎาคม  2558  
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-141- 9598/ 087-030-3452 (ทวิติยา)  หมายเลขโทรสาร : 02-141-8177
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
 
_______________________________________________________
 
**หมายเหตุ** 
การพิจารณาข้อเสนอวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แต่ละรอบ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2เดือนนับจากวันที่ปิดรับ เมื่อคณะกรรมการทุนฯ พิจารณาและมีมติเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทุนทราบทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ ที่ผู้ขอรับทุนแจ้งไว้ในเอกสารแบบเสนอโครงการ 
 
ฉะนั้น อย่าลืมระบุที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์นะคะ 
หากผู้ขอรับทุนมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการได้ทาง อีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ค่ะ 
 
 
รับสมัครนักวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัคร นักวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2558
 
 
ด้วยสถาบันพระปกเกล้า โดยสานักวิจัยและพัฒนา ได้จัดทา โครงการสารวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อศึกษาเรื่องนักการเมืองถิ่นในประเด็นเครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีส่วนให้การสนับสนุนทางการเมืองในพื้นที่ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ข้อกาหนดโครงการ)
ในการนี้ โครงการฯ มีความประสงค์จะจ้างนักวิจัยเพื่อทาวิจัยในจังหวัดต่างๆ ดังนี้ (ในปีงบประมาณ 2558 มีงบดาเนินการจานวน 4 จังหวัด ) 
 
ภาคเหนือ : จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร มุกดาหาร อานาจเจริญ
ภาคกลาง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี 
ระยะเวลาในการวิจัย 8 เดือน (นับแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาจ้าง) และได้รับค่าตอบแทน 100,000 บาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก การส่งรายงานวิจัยและการจ่ายเงินค่าจ้าง
 
ผู้สนใจกรุณาส่ง
      1. ประวัติส่วนตัว (โปรดพิมพ์ แบบประวัตินักวิจัยภายนอก)
      2. ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยที่ระบุจังหวัดที่ท่านประสงค์จะทาวิจัย (โดยให้มีโครงสร้างตาม แบบเสนอโครงร่างการวิจัย)
      3. สาเนาบัตรประชาชน  
 
มายัง “โครงการนักการเมืองถิ่น” สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือทาง Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ (ใช้ subject “สมัครทาวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น”) เพื่อดาเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อไป 
 
หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
 
 
 
รายละเอียดงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
      
 
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
เรื่อง งานประชุมงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 
 
“8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” 
(Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing) 
 
วันที่ 6-8  พฤศจิกายน 2557  
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  
________________________________ 
 
สถาบันพระปกเกล้าจัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ( KPI Congress XVI) ภายใต้หัวข้อ  “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” (Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลวัตแห่งดุลอำนาจที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในมิติต่างๆอย่างรอบด้าน นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการปฏิรูปประเทศไทยในด้านการเมืองการปกครองต่อไป
 
กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมของการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหหลัก 4 ส่วน ได้แก่
 
1)  การแสดงปาฐกถา
จัดให้มีการแสดงปาฐกถา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์  มุมมอง และทัศนคติ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยจัดให้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
 
1.1)    การแสดงปาฐกถานำ โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศในประเด็นพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2) การแสดงปาฐกถาปิด โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยในประเด็นพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  
 2) การสัมมนาทางวิชาการ
การสัมมนาทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นในประเด็นพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างผู้บริหารภาครัฐ และภาคเอกชน  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนของรัฐบาล  องค์กรอิสระ ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน  องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเวทีการสัมมนาทางวิชาการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 
2.1)   การประชุมอภิปรายร่วม (Panel Discussion) เป็นการนำเสนอมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามประเด็นหัวข้อการสัมมนา ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   2.2)   การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) เป็นการเสนอบทความเอกสารทางวิชาการ หรือผลการวิจัย และการนำเสนอผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย จำนวน 6 กลุ่ม
 
3) การจัดนิทรรศการ
การจัดนิทรรศการมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ข้อมูล  ความรู้ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองการปกครองไทย โดยนำข้อมูลมาจากบทความวิชาการและงานวิจัยที่นักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าได้ทำการศึกษา รวมทั้งผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย  ตลอดจนผลงานของนักศึกษาสถาบันพระเกล้าและภาคส่วนต่างๆ 
  
 วัน เวลา สถานที่จัดงาน
 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  เวลา  11.00 - 17.30  นาฬิกา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  เวลา  08.00 - 17.00  นาฬิกา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557  เวลา  12.00 - 16.30  นาฬิกา
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 
 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
___________________________________________ 

สำนักวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5 โดยมี รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาและให้โอวาทแก่ผู้เข้าศึกษา และ รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า


คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข 


บรรยายพิเศษหลักสูตร ปปร. ประสบการณ์ประชาธิปไตยกับกระบวนการเลือกตั้งและการลงประชามติ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้าจัดบรรยายพิเศษหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง บรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ประชาธิปไตยกับกระบวนการเลือกตั้งและการลงประชามติที่ประเทศสกอตแลนด์” ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดี โอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 22 โดยนางนรรัตน์  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 
ตามที่สภาสถาบันพระปกเกล้า มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีวาระ 4 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561) คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 เพื่อให้คณะกรรมการสภาสถาบันฯ พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 
 
 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 

 
 **  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 27 ตุลาคม 2557  ( ในเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 16.30 น. )  **
 _______________________________________
    
สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9639-40
 

 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม "ชมวังเก่า...เล่าเรื่องพระปกเกล้า" PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม "ชมวังเก่า...เล่าเรื่องพระปกเกล้า" เพื่อเป็นการบอกเล่าพระราชพระวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ อาทิ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม  โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับยกย่อง ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจาก UNESCO และเพื่อเผยแพร่ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม International Club ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม International Club ครั้งที่ 1 เรื่อง “The Readiness of Thailand’s Science and Technology Toward The Establishment of ASEAN Community 2015” ณ โรงแรมสวีต โซเทล ปาร์ค นายเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีเปิดหลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา กล่าวรายงานโดย นายภควัต  อัจฉริยปัญญา พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 87 คน ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ณ Phaung Daw Oo Monastic Education High School เมือง Mandalay PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7-13 กันยายน 2557 นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วย นายประยูร  โพธิ์ไชยรัตน์ และนายอาทิตย์  ฉัตรมงคลวงศ์ จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองให้แก่คุณครูจำนวน 60 คน ณ Phaung Daw Oo Monastic Education High School เมือง Mandalay โดยเริ่มต้นด้วยการกำหนดกติกาพื้นฐานร่วมกัน ซึ่งเน้นพฤติกรรมทางการแสดงออกเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รู้ อดทน มีส่วนร่วม เปิดใจ และ ลงมือทำจริงระหว่างการอบรมทั้ง 5 วันที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เรื่อง “ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ สิทธิหน้าที่ และเรื่องของความเป็นพลเมือง เพื่อนำกลับไปสอนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนต่อไป
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมใหญ่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมใหญ่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 48 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของแต่ละศูนย์ฯ และกำหนดประเด็นขับเคลื่อนงานในปี 2558 ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง ตลอดจนกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนงานในปี 2558 ที่เน้นประเด็นของการขับเคลื่อนโรงเรียนพลเมืองและสภาพลเมืองในพื้นที่ทั้ง 48 ศูนย์ฯ ผ่านยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ ควบคู่กับการกระทำ ที่จะนำไปสู่การมีเหตุมีผลและสำนึกของการทำเพื่อบ้านเมือง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ประโยชน์สุขของบ้านเมืองในอนาคต 
พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาความสามารถ สมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธี กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 115 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดโครงการเยาวชนพลเมือง รุ่นที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดโครงการเยาวชนพลเมือง รุ่นที่ 3 โดย นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 57 คน จาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด จังหวัดตาก และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดการประชุม และ นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ดำเนินการประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง ซึ่งมีผู้แทนศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองที่ดำเนินการโรงเรียนพลเมือง และนักเรียนโรงเรียนพลเมืองร่วมประชุมแลกเปลี่ยน จำนวน 30 คน การประชุมถอดบทเรียนในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนกระบวนการ แนวทาง ยุทธศาสตร์การดำเนินการโรงเรียนพลเมือง ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนพลเมืองในปี 2558 ต่อไป
สถาบันพระปกเกล้า จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริม SMEs ไทย สู่ประชาคมอาเซียน" PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า โดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน(ปรม.) รุ่น 13 และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่น 4 ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริม SMEs ไทย สู่ประชาคมอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม  สมไพศิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบาย คสช. กับ SMEs” 
จัดงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 “ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 “ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปท้องถิ่น” และเปิดนิทรรศการ ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทางออกประเทศไทย : ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดย รศ.วุฒิสาร  ตันไชย และเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ เทคนิคและแนวทางการทำงาน ประสบการณ์ ตลอดจนกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและบริหารงานท้องถิ่นตามแนวคิด 5G
สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบใบรับรองผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่น 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมคุมประพฤติ จัดพิธีมอบใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีและมอบมอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการศึกษาอบรม ซึ่งกล่าวรายงานโดย นางเบญจมาศ  วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และได้รับเกียรติจาก นางฉลอง  อติกนิษฐ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีผู้ผ่านการศึกษาอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “สถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย ศ.ดร.บัณฑิต  จุลาสัย และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สันติ  ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางกาญจนา  ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีมอบใบรับรองการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหาร รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีมอบใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหาร (Leadership Challenge for Successor) รุ่นที่ 1 โดยมี นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางของธนาคารออมสิน จำนวน 30 คน  ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก


ดาวน์โหลดปาฐกถาและฟังการบรรยาย งานเวทีท้องถิ่นไทย 2557 : ท้องถิ่น 5G เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 
 เวทีท้องถิ่นไทย 2557
" ท้องถิ่น 5G เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน "

 
ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำหรับงานเวทีท้องถิ่นไทย 2557 ซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 แล้วของงานดังกล่าว โดยในครั้งนี้ ประเด็นการจัดงานมุ่งไปที่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิด 5G ซึ่งได้แก่ Green & Clean - ท้องถิ่นสีเขียว / Generosity - ท้องถิ่นใจดี / Good Governance – ท้องถิ่นธรรมาภิบาล / Generate Revenue – ท้องถิ่นสร้างรายได้  /  Go Inter - ท้องถิ่นอินเตอร์  ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากชาวท้องถิ่นทั่วไทยเป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,300 คน และกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย
 
1.การแสดงปาฐกถา ใน 3 ประเด็น  
 

  2.การสัมมนากลุ่มย่อย  จำนวน 24 ประเด็น เพื่อตอบโจทย์ 5G ซึ่งมีการนำเสนอองค์ความรู้ เทคนิคและแนวทางการทำงาน ประสบการณ์ ตลอดจนกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและบริหารงานท้องถิ่น ตามแนวคิด 5G ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกเข้าห้องย่อยได้ตามความสนใจในแต่ละช่วงเวลา 
G1 : Green & Clean - ท้องถิ่นสีเขียว  อาทิ นวัตกรรมการจัดการขยะโดยพลังท้องถิ่น/ ซิมไบโอซิตี้ : แนวคิดเพื่อเนรมิตท้องถิ่นสีเขียวแบบบูรณาการ / ผังเมืองถูกทิศ...ป้องกันภัยพิบัติถูกทาง
G2 : Generosity – ท้องถิ่นใจดี อาทิ รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม / อารยสถาปัตย์: เมืองเป็นมิตรที่ท้องถิ่นสร้างได้ / เมืองผู้สูงอายุ...ต้นแบบเมืองวัยเก๋าสำหรับท้องถิ่นไทย
G3 : Good Governance – ท้องถิ่นธรรมาภิบาล อาทิ SMART CITY : มิติใหม่ของการจัดการท้องถิ่นยุคไอที / เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อสร้างท้องถิ่นแห่งความปรองดอง / บอกเล่าเก้าสิบกับคดีปกครองท้องถิ่น:เรื่องที่คนท้องถิ่นไม่รู้ไม่ได้ / เทคนิคการพูดในที่สาธารณะสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุค 5G
G4 : Generate Revenue – ท้องถิ่นสร้างรายได้  เมืองสร้างสรรค์:สรรสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน / สร้างแบรนด์ให้เมือง สร้างเมืองให้มีรายได้
G5 : Go Inter - ท้องถิ่นอินเตอร์  อาทิ จุดยืนท้องถิ่นไทยในประชาคมอาเซียน / เติมเต็มองค์ความรู้...กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
3. การแสดงโซนนิทรรศการ และกิจกรรม ซึ่งนำเสนอถึง 20 หน่วยงาน ที่มาแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับท้องถิ่น 5G มากมาย และผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ร่วมสนุกกับเกมต่างๆ มากมายภายในงานตลอดทั้ง 2 วัน 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา 
 
 
 
 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ขอขอบพระคุณชาวท้องถิ่นที่ให้การตอบรับงานเวทีท้องถิ่นไทยเป็นอย่างดีเสมอมา
และขอเรียนเชิญพบกันอีกครั้งในงานเวทีท้องถิ่นไทยครั้งที่ 6 เดือนกันยายน ปี 2559 ......แล้วพบกันครับ
______________________________________________________________________________ 

 
 

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่  2 กันยายน 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ในหัวข้อ  “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กร ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าบรรยายหัวข้อ “การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส” และนายชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการชำนาญการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายหัวข้อ “แนวทางการสร้างความซื่อตรงในองค์กร”
สำนักวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ จ.กระบี่ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำมิติหญิงชายมาพิจารณาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวแนะนำที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
วันครบรอบสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า 16 ปี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้าจัดงานวันครบรอบสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า 16 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชาธิปก  สถาบันพระปกเกล้า กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และการเข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 35 หน่วยงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้รับมอบ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 5 " ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย " PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย ครั้งที่ 5
หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย :
ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย "
 
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  
ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ 0-2141-9566-70 
 
ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
_______________________________________ 
 
 
หลักการและเหตุผล
 
การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเป็นประเด็นในการออกแบบสถาบันการเมืองและการบริหารที่มีการถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีการกระจายอำนาจในรูปแบบของการมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย หากแต่บทบาทและความสำคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในระยะแรก การปกครองท้องถิ่นได้รับการพัฒนาในฐานะเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยให้ประชาชนเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารทางอ้อม แต่ต่อมาด้วยความกังวลต่อความมั่นคงของประเทศและอุดมการณ์ความเชื่อทางการเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยอยู่ในภาวะชะงักงัน มีการยุบสภาท้องถิ่น และแต่งตั้งข้าราชการควบตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากนั้น ถึงแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับมาดำเนินงาน มีการเลือกตั้งสภาและผู้บริหาร แต่บทบาท อำนาจหน้าที่และงบประมาณจำกัด การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นงานสนับสนุน จนกระทั่งประเทศไทยเข้าสู่การปฏิรูปการเมืองภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทและความสำคัญของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมุ่งสู่การปฏิรูปทางการเมืองทั้งระบบ หัวใจสำคัญ คือ การลดการรวมศูนย์อำนาจรัฐและกระจายอำนาจสู่ประชาชน โดยกลไกหนึ่งคือ การเพิ่มบทบาทและความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วงนั้นมีการออกกฎหมายใหม่หลายฉบับเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจ อาทิ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการบริหารบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการการกระจายอำนาจและสำนักงานคณะกรรมการฯ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอำนาจ
มากกว่าทศวรรษที่ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการ อาทิ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของท้องถิ่น มีการกระจายอำนาจหน้าที่และงบประมาณ องค์กรมีบทบาทในการจัดบริการประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งริเริ่มนวัตกรรมการบริหารและมีผลงานสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 อย่างไรก็ตามการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ประการแรก กระบวนการกระจายอำนาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด อาทิ การแก้ไขกฎหมายสนับสนุนการกระจายอำนาจ การพัฒนาสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กำหนด รวมทั้งความไม่ชัดเจนและเอกภาพของนโยบายการกระจายอำนาจและนโยบายรัฐบาล ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนงานหรือถ่ายโอนแต่ไม่สนับสนุนการทำงานของท้องถิ่น ประการที่สอง ปัญหาในเชิงระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ การออกแบบเป็นระบบ 2 ชั้น เกิดความซ้ำซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากขนาดเล็ก งบประมาณไม่เพียงพอ ระบบเงินอุดหนุนส่งเสริมระบบการวิ่งเต้นและช่องทางทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีแรงจูงใจในการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อศักยภาพและปัญหาเฉพาะพื้นที่ รวมทั้งปัญหาระบบการบริหารงานบุคคลที่ยังไม่ส่งเสริมคนมีความรู้ความสามารถ องค์กรปกครองท้องถิ่นบางส่วนไม่สามารถจัดบริการสาธารณะ หรือไม่ดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน และส่งคืนงาน ประการที่สาม ปัญหาความไม่ไว้วางใจต่อองค์กรปกครองส่วนถิ่น ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสื่อมวลชนเป็นภาพลบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกมองว่ามีปัญหาทุจริตจำนวนมาก การทำโครงการประชานิยม ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ พาประชาชนท่องเที่ยว การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่สุจริต และเป็นช่องให้ผู้มีอิทธิพลเข้าสู่ตำแหน่ง รวมถึงการเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติส่งผลต่อความขัดแย้งในพื้นที่
ด้วยปัญหาและข้อจำกัดของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว จึงมีกลุ่มองค์กรและภาคส่วนต่างๆ เสนอแนวทางปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น บางข้อเสนอเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ อาทิ การยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะซ้ำซ้อนพื้นที่ การเสนอให้มีสภาการปกครองท้องถิ่นและจัดตั้งหน่วยงานการดูงานการปกครองท้องถิ่นเป็นเอกภาพ เพื่อแก้ปัญหากลไกการขับเคลื่อนนโยบายที่กระจัดกระจาย รวมทั้งมีการเสนอให้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล เป็นต้น บางข้อเสนอในการปฏิรูปท้องถิ่นในทิศทางใหม่ อาทิ ข้อเสนอตามแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งนำไปสู่การยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. .... และการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือเมืองพิเศษนำไปสู่การยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... เป็นต้น
ในสภาวะที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศ สถาบันพระปกเกล้า จึงจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย” ด้วยมุ่งหวังให้มีการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งมุ่งสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะต่อทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นที่ตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศไทย
 
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการทบทวนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นของไทยในช่วงที่ผ่านมา ทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
2. เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นของไทย 
 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจ 
 
 
 ***ชมถ่ายทอดสดออนไลน์ ***
  • รอรับชมในวันงาน
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม  
ศูนย์สื่อสารองค์กร  สถาบันพระปกเกล้า 
คุณวรรัตน์  ชัยชนะ / คุณเกวลี  ศรีตลาลัย 
โทรศัพท์: (02) 141-9752 , (02) 141-9755
อีเมล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ณ เมืองโมนยวา สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วย นายอาทิตย์  ฉัตรมงคลวงศ์ จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองให้แก่พระสงฆ์ ครู จำนวน 53 คน จากประมาณ 20 โรงเรียน  ณ เมืองโมนยวา(Monyw) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งการอบรมครั้งเป็นการขยายพื้นที่ใหม่ เนื่องจากเจ้าอาวาสที่โรงเรียนนี้ไปเข้ารับการอบรมกับสถาบันฯ ที่เมือง Shwebo Myanmar และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากจึงอยากให้คนครูได้ความรู้ จึงนำมาขยายผล 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตย เพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจต่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นหลัก วินัย ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ เป็นสำคัญ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
พิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดพิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด ให้โอวาทแก่นักศึกษา และแนะนำภาพรวมหลักสูตร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ นายพิธาน  พื้นทอง ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ซึ่งกล่าวรายงานโดย นายณวัฒน์  ศรีปัดถา นักวิชาการผู้ชำนาญการ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 80 คน ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ปกประชา ณ ขอบขัณฑสีมา : รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจากเหนือสุดถึงใต้สุดในสยาม” โดย นางฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแก้ว  ปุณทริกโกทก ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกลาง มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร และได้รับเกียรติจาก รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึก และร่วมงานปาฐกถา 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานสัมมนาปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย : การต่อต้านการทุจริต” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “ปฏิรูปประเทศไทย : การต่อต้านการทุจริต” ภายใต้โครงการสัมมนาสู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย ภายในงานเป็นการรวบรวมข้อเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยและมาตรการการต่อต้านการทุจริต” โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ดร.เลิศพร  อุดมพงษ์ และนางสาววรลักษณ์  สงวนแก้ว นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อเสนอ เกี่ยวกับ สถานการณ์และรูปแบบการทุจริตในประเทศไทย ทัศนคติของประชาชนต่อการทุจริต และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต : กฎหมายประสบการณ์จากนานาชาติ และมาตรการต่างๆ สำหรับประเทศไทย
ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายของวิทยากรและนักวิชาการ (งานปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3) PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายของวิทยากรและนักวิชาการ (งานปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3)
 ________________________________ 

 
เอกสาร
 
_______________________________________________
 
ติดต่อสอบถาม  
ศูนย์สื่อสารองค์กร  สถาบันพระปกเกล้า 
คุณวรรัตน์  ชัยชนะ / คุณเกวลี  ศรีตลาลัย 
โทรศัพท์: (02) 141-9752 , (02) 141-9755
อีเมล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
TUV NORD Certificate PDF พิมพ์ อีเมล์
 
  
  
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 70 จาก 730