Users Online [ Stats ]
Press Room
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม "ชมวังเก่า...เล่าเรื่องพระปกเกล้า" PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม "ชมวังเก่า...เล่าเรื่องพระปกเกล้า" เพื่อเป็นการบอกเล่าพระราชพระวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ อาทิ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม  โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับยกย่อง ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจาก UNESCO และเพื่อเผยแพร่ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ ป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม International Club ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม International Club ครั้งที่ 1 เรื่อง “The Readiness of Thailand’s Science and Technology Toward The Establishment of ASEAN Community 2015” ณ โรงแรมสวีต โซเทล ปาร์ค นายเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีเปิดหลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา กล่าวรายงานโดย นายภควัต  อัจฉริยปัญญา พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 87 คน ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ณ Phaung Daw Oo Monastic Education High School เมือง Mandalay PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 7-13 กันยายน 2557 นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วย นายประยูร  โพธิ์ไชยรัตน์ และนายอาทิตย์  ฉัตรมงคลวงศ์ จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองให้แก่คุณครูจำนวน 60 คน ณ Phaung Daw Oo Monastic Education High School เมือง Mandalay โดยเริ่มต้นด้วยการกำหนดกติกาพื้นฐานร่วมกัน ซึ่งเน้นพฤติกรรมทางการแสดงออกเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รู้ อดทน มีส่วนร่วม เปิดใจ และ ลงมือทำจริงระหว่างการอบรมทั้ง 5 วันที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เรื่อง “ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ สิทธิหน้าที่ และเรื่องของความเป็นพลเมือง เพื่อนำกลับไปสอนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนต่อไป
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมใหญ่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมใหญ่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 48 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของแต่ละศูนย์ฯ และกำหนดประเด็นขับเคลื่อนงานในปี 2558 ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง ตลอดจนกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนงานในปี 2558 ที่เน้นประเด็นของการขับเคลื่อนโรงเรียนพลเมืองและสภาพลเมืองในพื้นที่ทั้ง 48 ศูนย์ฯ ผ่านยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ ควบคู่กับการกระทำ ที่จะนำไปสู่การมีเหตุมีผลและสำนึกของการทำเพื่อบ้านเมือง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ประโยชน์สุขของบ้านเมืองในอนาคต 
พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาความสามารถ สมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธี กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 115 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดโครงการเยาวชนพลเมือง รุ่นที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดโครงการเยาวชนพลเมือง รุ่นที่ 3 โดย นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 57 คน จาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด จังหวัดตาก และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดการประชุม และ นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ดำเนินการประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง ซึ่งมีผู้แทนศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองที่ดำเนินการโรงเรียนพลเมือง และนักเรียนโรงเรียนพลเมืองร่วมประชุมแลกเปลี่ยน จำนวน 30 คน การประชุมถอดบทเรียนในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนกระบวนการ แนวทาง ยุทธศาสตร์การดำเนินการโรงเรียนพลเมือง ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนพลเมืองในปี 2558 ต่อไป
สถาบันพระปกเกล้า จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริม SMEs ไทย สู่ประชาคมอาเซียน" PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า โดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน(ปรม.) รุ่น 13 และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่น 4 ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริม SMEs ไทย สู่ประชาคมอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม  สมไพศิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบาย คสช. กับ SMEs” 
จัดงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 “ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 “ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปท้องถิ่น” และเปิดนิทรรศการ ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทางออกประเทศไทย : ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดย รศ.วุฒิสาร  ตันไชย และเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ เทคนิคและแนวทางการทำงาน ประสบการณ์ ตลอดจนกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและบริหารงานท้องถิ่นตามแนวคิด 5G
สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบใบรับรองผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่น 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมคุมประพฤติ จัดพิธีมอบใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีและมอบมอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการศึกษาอบรม ซึ่งกล่าวรายงานโดย นางเบญจมาศ  วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และได้รับเกียรติจาก นางฉลอง  อติกนิษฐ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีผู้ผ่านการศึกษาอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “สถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย ศ.ดร.บัณฑิต  จุลาสัย และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สันติ  ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางกาญจนา  ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีมอบใบรับรองการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหาร รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีมอบใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหาร (Leadership Challenge for Successor) รุ่นที่ 1 โดยมี นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางของธนาคารออมสิน จำนวน 30 คน  ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก


ประกาศรายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 
สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
 
ตามที่สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภารับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการประชุมครั้งนี้ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 จำนวน 130 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 10 คน ดังนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
 
ติดต่อสอบถาม
โครงการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ  10210   
หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9641/ 0-2141-9621 /0-2141-9538 
____________________________________________________________ 
 
 
 
ดาวน์โหลดปาฐกถาและฟังการบรรยาย งานเวทีท้องถิ่นไทย 2557 : ท้องถิ่น 5G เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 
 เวทีท้องถิ่นไทย 2557
" ท้องถิ่น 5G เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน "

 
ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำหรับงานเวทีท้องถิ่นไทย 2557 ซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 แล้วของงานดังกล่าว โดยในครั้งนี้ ประเด็นการจัดงานมุ่งไปที่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิด 5G ซึ่งได้แก่ Green & Clean - ท้องถิ่นสีเขียว / Generosity - ท้องถิ่นใจดี / Good Governance – ท้องถิ่นธรรมาภิบาล / Generate Revenue – ท้องถิ่นสร้างรายได้  /  Go Inter - ท้องถิ่นอินเตอร์  ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากชาวท้องถิ่นทั่วไทยเป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,300 คน และกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย
 
1.การแสดงปาฐกถา ใน 3 ประเด็น  
 
- คิดบวก พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ : ธนา เธียรอัจฉริยะ (ฟังการบรรยาย  )

  2.การสัมมนากลุ่มย่อย  จำนวน 24 ประเด็น เพื่อตอบโจทย์ 5G ซึ่งมีการนำเสนอองค์ความรู้ เทคนิคและแนวทางการทำงาน ประสบการณ์ ตลอดจนกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและบริหารงานท้องถิ่น ตามแนวคิด 5G ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกเข้าห้องย่อยได้ตามความสนใจในแต่ละช่วงเวลา 
G1 : Green & Clean - ท้องถิ่นสีเขียว  อาทิ นวัตกรรมการจัดการขยะโดยพลังท้องถิ่น/ ซิมไบโอซิตี้ : แนวคิดเพื่อเนรมิตท้องถิ่นสีเขียวแบบบูรณาการ / ผังเมืองถูกทิศ...ป้องกันภัยพิบัติถูกทาง
G2 : Generosity – ท้องถิ่นใจดี อาทิ รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม / อารยสถาปัตย์: เมืองเป็นมิตรที่ท้องถิ่นสร้างได้ / เมืองผู้สูงอายุ...ต้นแบบเมืองวัยเก๋าสำหรับท้องถิ่นไทย
G3 : Good Governance – ท้องถิ่นธรรมาภิบาล อาทิ SMART CITY : มิติใหม่ของการจัดการท้องถิ่นยุคไอที / เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อสร้างท้องถิ่นแห่งความปรองดอง / บอกเล่าเก้าสิบกับคดีปกครองท้องถิ่น:เรื่องที่คนท้องถิ่นไม่รู้ไม่ได้ / เทคนิคการพูดในที่สาธารณะสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุค 5G
G4 : Generate Revenue – ท้องถิ่นสร้างรายได้  เมืองสร้างสรรค์:สรรสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน / สร้างแบรนด์ให้เมือง สร้างเมืองให้มีรายได้
G5 : Go Inter - ท้องถิ่นอินเตอร์  อาทิ จุดยืนท้องถิ่นไทยในประชาคมอาเซียน / เติมเต็มองค์ความรู้...กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
3. การแสดงโซนนิทรรศการ และกิจกรรม ซึ่งนำเสนอถึง 20 หน่วยงาน ที่มาแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับท้องถิ่น 5G มากมาย และผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ร่วมสนุกกับเกมต่างๆ มากมายภายในงานตลอดทั้ง 2 วัน 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา 
 
 
 
 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ขอขอบพระคุณชาวท้องถิ่นที่ให้การตอบรับงานเวทีท้องถิ่นไทยเป็นอย่างดีเสมอมา
และขอเรียนเชิญพบกันอีกครั้งในงานเวทีท้องถิ่นไทยครั้งที่ 6 เดือนกันยายน ปี 2559 ......แล้วพบกันครับ
______________________________________________________________________________ 

 
 

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดี โอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 22 โดยนางนรรัตน์  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่  2 กันยายน 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ในหัวข้อ  “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กร ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าบรรยายหัวข้อ “การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส” และนายชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการชำนาญการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายหัวข้อ “แนวทางการสร้างความซื่อตรงในองค์กร”
สำนักวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ จ.กระบี่ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำมิติหญิงชายมาพิจารณาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวแนะนำที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
วันครบรอบสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า 16 ปี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้าจัดงานวันครบรอบสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า 16 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชาธิปก  สถาบันพระปกเกล้า กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และการเข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 35 หน่วยงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้รับมอบ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 4 ดุลยภาพที่เหมาะสมของสถาบันการเมืองกับการเมืองภาคพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 
 
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย ครั้งที่ 4
หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย :
ดุลยภาพที่เหมาะสมของสถาบันการเมืองกับการเมืองภาคพลเมือง”

 
ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557  ระหว่างเวลา 8.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   
ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ 02-141-9606 ,02-141-9605 
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
_______________________________________ 
 
 
หลักการและเหตุผล
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และยั่งยืน ต้องการความสมดุลระหว่างการเมืองที่ประชาชนใช้อานาจผ่านสถาบันการเมือง ซึ่งประชาชนมอบหมายให้ทาหน้าที่แทนตน ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน การพิพากษาคดีต่างๆ และการเมืองที่พลเมืองรวมกลุ่มกันเพื่อทากิจกรรมสาธารณะ ผลักดันนโยบาย เรียกร้องความต้องการเพื่อให้บรรลุในเป้าหมายของกลุ่มหรือประโยชน์ส่วนรวม และตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ที่เรียกว่า “การเมืองภาคพลเมือง”
ทั้งนี้ กลไกที่ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การเข้าชื่อเสนอถอดถอน หรือการให้สิทธิในการออกเสียงในประชามติ เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การเมืองภาคพลเมืองสามารถเป็นกลไกที่เข้าไปหนุนเสริมการเมืองภาคตัวแทน หากการเมืองทั้งสองระบบสามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้ดี จะนาไปสู่การเมืองที่มีดุลยภาพ คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขณะเดียวกันภาครัฐก็สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การเมืองภาคพลเมืองจึงเป็นหัวใจสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านการให้การศึกษาความเป็นพลเมือง (civic education) และทาให้มีความรู้ทางการเมือง (political literacy) จะทาให้เกิดดุลยภาพในสังคมมากขึ้น 
สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการซึ่งมีพันธกิจสาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย เล็งเห็นความสาคัญของการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมือง จึงได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย : ดุลยภาพที่เหมาะสมของสถาบันการเมืองกับการเมืองภาคพลเมือง” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองแบบตัวแทนกับการเมืองภาคพลเมืองที่เหมาะสม
2. เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง อีกทั้งการเสริมสร้างพลังพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 ประกอบด้วยนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ จานวน 200 คน 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม  
ศูนย์สื่อสารองค์กร  สถาบันพระปกเกล้า 
คุณวรรัตน์  ชัยชนะ / คุณเกวลี  ศรีตลาลัย 
โทรศัพท์: (02) 141-9752 , (02) 141-9755
อีเมล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ณ เมืองโมนยวา สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วย นายอาทิตย์  ฉัตรมงคลวงศ์ จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองให้แก่พระสงฆ์ ครู จำนวน 53 คน จากประมาณ 20 โรงเรียน  ณ เมืองโมนยวา(Monyw) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งการอบรมครั้งเป็นการขยายพื้นที่ใหม่ เนื่องจากเจ้าอาวาสที่โรงเรียนนี้ไปเข้ารับการอบรมกับสถาบันฯ ที่เมือง Shwebo Myanmar และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากจึงอยากให้คนครูได้ความรู้ จึงนำมาขยายผล 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตย เพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจต่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นหลัก วินัย ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ เป็นสำคัญ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
พิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดพิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด ให้โอวาทแก่นักศึกษา และแนะนำภาพรวมหลักสูตร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ นายพิธาน  พื้นทอง ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ซึ่งกล่าวรายงานโดย นายณวัฒน์  ศรีปัดถา นักวิชาการผู้ชำนาญการ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 80 คน ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ปกประชา ณ ขอบขัณฑสีมา : รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจากเหนือสุดถึงใต้สุดในสยาม” โดย นางฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแก้ว  ปุณทริกโกทก ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกลาง มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร และได้รับเกียรติจาก รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึก และร่วมงานปาฐกถา 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานสัมมนาปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย : การต่อต้านการทุจริต” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “ปฏิรูปประเทศไทย : การต่อต้านการทุจริต” ภายใต้โครงการสัมมนาสู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย ภายในงานเป็นการรวบรวมข้อเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยและมาตรการการต่อต้านการทุจริต” โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ดร.เลิศพร  อุดมพงษ์ และนางสาววรลักษณ์  สงวนแก้ว นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อเสนอ เกี่ยวกับ สถานการณ์และรูปแบบการทุจริตในประเทศไทย ทัศนคติของประชาชนต่อการทุจริต และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต : กฎหมายประสบการณ์จากนานาชาติ และมาตรการต่างๆ สำหรับประเทศไทย
ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายของวิทยากรและนักวิชาการ (งานปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3) PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายของวิทยากรและนักวิชาการ (งานปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3)
 ________________________________ 

 
เอกสาร
 
_______________________________________________
 
ติดต่อสอบถาม  
ศูนย์สื่อสารองค์กร  สถาบันพระปกเกล้า 
คุณวรรัตน์  ชัยชนะ / คุณเกวลี  ศรีตลาลัย 
โทรศัพท์: (02) 141-9752 , (02) 141-9755
อีเมล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
TUV NORD Certificate PDF พิมพ์ อีเมล์
 
  
  
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง จังหวัดกาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชุมชมพลเมืองเข้มแข็ง” ให้กับโรงเรียนพลเมืองตำบลยอดแกง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีอาจารย์สุขี  ซองศิริ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนพลเมืองปรือใหญ่ และเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและกระบวนการสร้างสำนึกพลเมือง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและทัศนคติของพลเมือง และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เข้าร่วมเปิดโรงเรียนพลเมือง จังหวัดขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง โดย นายวัชรา  ธิตินันทน์, นายประยูร  โพธิ์ไชยรัตน์ และ นางสาวจินห์จุฑา  ลิ้มสวัสดิ์ พนักงานฝึกอบรมฯ เข้าร่วมเปิดโรงเรียนพลเมืองจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วย การกล่าววัตถุประสงค์ความเป็นมาโรงเรียนพลเมืองขอนแก่น และกล่าวรายงาน โดย นายฉัตรนพวัฒน์  วีระศักดิ์ ครูใหญ่โรงเรียนพลเมืองขอนแก่น จากนั้นเป็นการกล่าวเปิดโรงเรียน โดย นายสมพงษ์  ประทุมทอง ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่นที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นางกรรณิการ์  แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา กล่าวรายงานโดย นางเบญจมาศ  วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า แนะนำภาพรวมหลักสูตร ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดี ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก นายพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 และนายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ โดย นายโดม  สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร และได้รับเกียรติจาก รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมงานปาฐกถา 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต จัดให้มีหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครภูเก็ตในบริบทต่างๆ และสามารถเตรียมการรองรับกับความท้าทายใหม่ๆ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยให้มีความตระหนักถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบกับพื้นที่เป็นสำคัญ 
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลตำบลพนา จ.อำนาจเจริญ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายนฤตย์ เสกธีระ และนางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า โดยในพิธีเปิดการศึกษาได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาและแนะนำภาพรวมหลักสูตร จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจเพื่อความเป็นผู้นำที่ดี” ทั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 16 เข้าร่วมในพิธีเปิดการศึกษาและรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 135 คน


พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาพรวมหลักสูตร และนายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการศึกษา จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจเพื่อความเป็นผู้นำที่ดี” ทั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 เข้าร่วมในพิธีเปิดหลักสูตรและรับฟังการบรรยายพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 140 คน
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ.นครราชสีมา PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม, พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ, นายวีระชัย ชมสาคร, นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค และนายสุเชาว์ ชยมชัย ได้เดินทางไปเทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลตำบลหนองล่อง จ.ลำพูน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย, ดร.ไพบูลย์ โพธิสุวรรณ, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และนางสาววิลาวัณย์ หงส์นคร ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล,  ดร.วิชัย รูปขำดี, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และนางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด    เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.วิชัย รูปขำดี, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และ นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
         
 
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  รุ่นที่ 14
 ________________________________ 

 
หลักการและเหตุผล  
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี  ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบ การเมือง  เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารของประเทศอย่าง ขนานใหญ่ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าว ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด “ธรรมาภิบาล”(Good Governance)  ขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นผู้บริหารของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ผู้บริหารภาคเอกชนผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในแบบสหสาขาวิชาทั้งทางด้านนโยบายสาธารณะ  กฎหมายมหาชน เศรษฐศาสตร์ การบริหารและการจัดองค์กรสมัยใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปของประเทศที่เกิดขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันทางวิชาการในกำกับรัฐสภาจึงได้จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ผ่านหลักสูตรนี้ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นของการเป็นผู้นำในด้านการเสนอแนะนโยบายการนำนโยบายไปปฏิบัติและการเป็นแบบอย่างที่ดีในวงการต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นำพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าสืบไป
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการ กฎหมายมหาชน และเศรษฐศาสตร์ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์สภาพการณ์ของประเทศ และองค์การให้กว้างขวาง ละเอียด และชัดเจนขึ้น
2.   เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ โดยเฉพาะด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายให้เกิดผลปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เสริมสร้างทัศนคติและมุมมอง เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สอดรับกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. เสริมสร้างเครือข่าย เสริมสร้างเครือข่ายในการปฏิรูปกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาแบบยั่งยืน
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

_______________________________________________________________ 
 
ติดต่อสอบถาม 
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารบี ชั้น 5  เลขที่ 120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (02) 1419600 ต่อ 19619-20 
โทรสาร  (02) 1438178 


 

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาดูงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนของผู้นำไทยที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการนำ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และนิทรรศการถาวรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ทั้งนี้ กิจกรรมศึกษาดูงานดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 


สำนักวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี จัดทำแผนกิจกรรม พร้อมติดตามการดำเนินงานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อประชุมจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ณ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Strengthening Local Authorities and Communities in the Southern Border Provinces of Thailand through Public Participation and Planning Process ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าเข้าชมงานนิทรรศการกองบัญชาการกองทัพไทย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เข้าร่วมชมงาน “นิทรรศการจัดการความรู้กองบัญชาการกองทัพไทย” ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย การจัดนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในแต่ละหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กำลังพล
ขอเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
  
 
สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
 
“8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” 
(Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing)
 
_______________________________ 
 
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 เรื่อง “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” เปิดรับบทความวิชาการ (Review Articles) หรือ บทความวิจัย (Research Articles) ที่มีเนื้อหาด้านสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนผู้ซึ่งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้มีเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย  รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสถาบันนั้น จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับคุณภาพและเป็นมาตรฐานตามหลักสากล โดยบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการ จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3,000 บาท ตลอดจน จะได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ และอาจจะได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความในเวทีการอภิปรายกลุ่มย่อยด้วย  
 
ขอบเขตเนื้อหาของผลงานวิชาการ 
 
ขอบเขตเนื้อหาของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสถาบันครั้งนี้ จะต้องมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับหัวข้อและประเด็นต่างๆของการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 
กลุ่มย่อยที่ 1: การสร้างดุลยภาพในระบบโครงสร้างอำนาจรัฐ
กลุ่มย่อยที่ 2:   การสร้างดุลอำนาจภายในรัฐสภา
กลุ่มย่อยที่ 3: ฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำ: อำนาจในการควบคุมนโยบายสาธารณะ  ควรอยู่ในมือใคร ?
กลุ่มย่อยที่ 4: แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างดุลอำนาจอย่างแท้จริง 
กลุ่มย่อยที่ 5: การสร้างดุลอำนาจทางการเมืองของภาคประชาชน
กลุ่มย่อยที่ 6: ดุลอำนาจรัฐ ท้องถิ่นและประชาชน: การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
 
บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการฯ จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3,000 บาท ตลอดจน จะได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้และอาจจะได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความในการประชุมกลุ่มย่อยด้วย 
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
  • รายละเอียดการประชุมวิชาการฯและการเสนอบทความ  ( Word   / PDF  )
 
___________________________________________ 
 
สมัครออนไลน์เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 (จำกัดเพียง 200 คน) ฟรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 
      
 
สถาบันพระปกเกล้า
ขอเชิญร่วมงานประชุมและส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
 
“8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” 
(Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing)
 
วันที่ 6-8  พฤศจิกายน 2557  
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
________________________________ 
 
สถาบันพระปกเกล้าจัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ( KPI Congress XVI) ภายใต้หัวข้อ  “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” (Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลวัตแห่งดุลอำนาจที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในมิติต่างๆอย่างรอบด้าน นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการปฏิรูปประเทศไทยในด้านการเมืองการปกครองต่อไป
 
กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมของการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหหลัก 4 ส่วน ได้แก่
 
1)  การแสดงปาฐกถา
จัดให้มีการแสดงปาฐกถา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์  มุมมอง และทัศนคติ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยจัดให้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
 
1.1)    การแสดงปาฐกถานำ โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศในประเด็นพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2) การแสดงปาฐกถาปิด โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยในประเด็นพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  
 2) การสัมมนาทางวิชาการ
การสัมมนาทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นในประเด็นพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างผู้บริหารภาครัฐ และภาคเอกชน  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนของรัฐบาล  องค์กรอิสระ ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน  องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเวทีการสัมมนาทางวิชาการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 
2.1)   การประชุมอภิปรายร่วม (Panel Discussion) เป็นการนำเสนอมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามประเด็นหัวข้อการสัมมนา ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   2.2)   การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) เป็นการเสนอบทความเอกสารทางวิชาการ หรือผลการวิจัย และการนำเสนอผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย จำนวน 6 กลุ่ม
 
3) การจัดนิทรรศการ
การจัดนิทรรศการมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ข้อมูล  ความรู้ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับพลวัตแห่งดุลอำนาจและการเสริมสร้างดุลยภาพที่เหมาะสมในระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองการปกครองไทย โดยนำข้อมูลมาจากบทความวิชาการและงานวิจัยที่นักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าได้ทำการศึกษา รวมทั้งผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย  ตลอดจนผลงานของนักศึกษาสถาบันพระเกล้าและภาคส่วนต่างๆ 
 
4) การนำเสนอบทความวิชาการและการประชุมกลุ่มย่อย
- กลุ่มย่อยที่ 1:  การสร้างดุลยภาพในระบบโครงสร้างอำนาจรัฐ
- กลุ่มย่อยที่ 2:  การสร้างดุลอำนาจภายในรัฐสภา
- กลุ่มย่อยที่ 3:  ฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำ : อำนาจในการควบคุมนโยบายสาธารณะ  ควรอยู่ในมือใคร ?
- กลุ่มย่อยที่ 4:  แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างดุลอำนาจอย่างแท้จริง 
- กลุ่มย่อยที่ 5:  การสร้างดุลอำนาจทางการเมืองของภาคประชาชน
- กลุ่มย่อยที่ 6:  ดุลอำนาจรัฐ ท้องถิ่นและประชาชน: การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
 
 
 วัน เวลา สถานที่จัดงาน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  เวลา  08.00 - 17.00  นาฬิกา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  เวลา  08.00 - 17.00  นาฬิกา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557  เวลา  12.00 - 17.00  นาฬิกา
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 
 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
___________________________________________ 

สถาบันพระปกเกล้า จับมือ GRIPS ประเทศญี่ปุ่นจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น  ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษผ่านระบบ VDO Conferenceโดย ศาสตราจารย์ ดร.มาซาฮิโระ โฮริ (Prof.Dr.Masahiro Horie) Director of Executive Development Center for Global Leadership of GRIPS ในหัวข้อ “Administative Reform, Good Governance, and New Public Management : Lessons for Developed and Developing Countries.” 

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมปี 2558 ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

_________________________ 

1. ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     ดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้ 

  ________________________  

2. สนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     ดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้  

  ติดต่อสอบถาม

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 ถนน  แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02 -141-9697 ,  02-141-9727 , 02-141-9717 , 02-141-9718  ในวันเวลาราชการ หรือดูทางเว็บไซต์  www.pdc.go.th

 ________________________ 


รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.วุฒิสาร ตันไชย , ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายนฤตย์ เสกธีระ และ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลตำบลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 70 จาก 711