Users Online [ Stats ]
Press Room
งานสัมมนา "สภาพัฒนาการเมือง สร้างพลเมือง สู่สภาพลเมือง" PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในงานสัมมนา "สภาพัฒนาการเมือง สร้างพลเมือง สู่สภาพลเมือง" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 7 ปี ในวันที่ 30 ม.ค.58 กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ
สสม. นำทีมลุยทบทวน ธน.สุขภาพฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า พร้อมทั้งตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำทีม ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี/จังหวัดศรีสะเกษ และเครือข่าย จ.ยโสธร/จ.อำนาจเจริญ จัดเวทีทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ด้วยการประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน จาก 4 จังหวัดในภาคอีสาน (อุบลราชธานี/ศรีสะเกษ/ยโสธร/อำนาจเจริญ) เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ระหว่าง 22-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี


รศ.วุฒิสาร ตันไชย เดินทางไปพม่าร่วมกับ สสม. ในโครงการ “Project Citizen Myanmar Showcase 2015” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageรศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติร่วมเดินทางนำทัพสมาชิกสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจัดกิจกรรมการประกวดผังนิทรรศการและแฟ้มผลงานนักเรียน ( Project Citizen Myanmar Showcase 2015) ที่เข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ( Project Citizen Myanmar) ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 พร้อมกล่าวเปิดกิจกรรม แสดงความชื่นชมพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนทุกคน จาก 14 โรงเรียน 22 โครงการ จากนั้นได้มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวด ทั้งนี้ รศ.วุฒิสาร ตันไชย ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดการเดินทาง
ประกาศจัดหาผู้ให้บริการเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
สถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง จัดหาผู้ให้บริการเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า
ประจำปีงบประมาณ 2558
 ________________________________ 
 
สถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จัดหาผู้ให้บริการเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า โดยจะจัดขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมเสนอกำหนดการและราคาได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558) 
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศของหลักสูตรต่างๆ ในสถาบันพระปกเกล้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
ข้อสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
 
ในการพิจารณาคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้า อาจเชิญบริษัทมาชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอที่เสนอมาเพิ่มเติมก็ได้ และอาจเรียกต้นฉบับของเอกสารไปตรวจสอบในกรณีที่มีข้อสงสัยก็ได้ ซึ่งผู้เสนอราคาต้องให้ความร่วมมือด้วยดี มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
ผลการพิจารณาต่างๆ ของคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้า ให้ถือเป็นที่สุด และสิทธิดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นเป็นสิทธิของสถาบันฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดหรือชี้แจงเหตุผลใดๆ ให้ทราบ ซึ่งผู้จะร้องเรียนหรือนำไปเป็นเหตุกล่าวอ้างฟ้องร้อง เรียกร้องค่าเสียหายต่อสถาบันฯ อย่างใดอย่างหนึ่งภายหลังมิได้ 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายสมบัติ หวังเกษม
โทรศัพท์ : 02-141-9656 
 
รายละเอียดและกำหนดการ เวทีประชาเสวนาหาทางออก “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
สถาบันพระปกเกล้า
 
รายละเอียดและกำหนดการ เวทีประชาเสวนาหาทางออก “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย”
 ________________________________ 
 
หลักการและเหตุผล
 
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีความมุ่งหวังให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเกิดการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 กำหนดกรอบแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ และได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้น เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนทุกภาคส่วนทั้งประเทศ และสรุปสังเคราะห์นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ในประเด็นต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงได้จัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 10 เวทีทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ตามเจตนารมณ์
  
วัตถุประสงค์
 
1.  เพื่อให้ประชาชนสามารถริเริ่มและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเข้าถึงกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ
2.  เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในการร่างรัฐธรรมนูญ โดยผ่านกระบวนการประชาเสวนารับฟังความคิดเห็น 

สถานที่
โรงแรมที่พักในพื้นที่จัดเวทีตามเหมาะสม
 
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
คุณทวิติยา สินธุพงศ์ 
โทรศัพท์ : 02-141-9598  
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 
  

 


สถาบันพระปกเกล้า และ GRIPS ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันทดสอบการใช้งานระบบการเรียนการสอนทางไกล PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า และ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น แสดงการใช้งานระบบการเรียนการสอนทางไกลให้คณะสภาสถาบันพระปกเกล้า อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์,พลเอกศิรินทร์ ธูปกล่ำ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน รวมทั้ง รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ และ ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงานของสถาบันฯ ในการที่ช่วยให้การสื่อสารทั้งภาพที่คมชัดและเสียงที่ชัดเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อนหน้านี้สถาบันพระปกเกล้า และ GRIPS ได้ใช้งานระบบดังกล่าวในการเรียนการสอนทางไกลในหลักสูตรของสถาบัน ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา  
สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดโครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” 10 เวทีทั่วประเทศ โดยเวทีแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมประชาเสวนากว่า 300 คน 
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา หารือแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageนายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติประชุมร่วมกับ นางโสมอุษา บูรณะเหตุ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และนางสุพรรณี ชีวะไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ,เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุรัฐสภา พร้อมด้วยพนักงานศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมหารือแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์ของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ณ ห้องประชุม 3 สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นอกจากนี้  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสวันปีใหม่ให้กับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและคณะด้วย
ปาฐกถาพิเศษ "สานพลังเกษตรกรในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 15 ม.ค.58 รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา "สานพลังเกษตรกรในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ" ณ อาคารรัฐสภา 2
ผลการคัดเลือกนักวิจัยและขยายเวลารับสมัคร นักวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 
และขยายเวลารับสมัครนักวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม
 ________________________________ 
 
ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัคร นักวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้โครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อศึกษาเรื่องนักการเมืองถิ่นในประเด็นเครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองกับกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีส่วนให้การสนับสนุนทางการเมืองในพื้นที่ นั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการกำกับโครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศผลนักวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
 ภาคเหนือ
1. อาจารย์ดาริน คงสัจวิวัฒน์ ศึกษาวิจัย จังหวัดสุโขทัย
2. อาจารย์ ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์ ศึกษาวิจัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มีมติขยายเวลารับสมัครนักวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำโครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อศึกษาเรื่องนักการเมืองถิ่นในประเด็นเครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองกับกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีส่วนให้การสนับสนุนทางการเมืองในพื้นที่ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ข้อกำหนดโครงการ )
 
ในการนี้ โครงการฯ มีความประสงค์จะจ้างนักวิจัยเพื่อศึกษาวิจัยในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ (ขยายเวลารับสมัครในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 จังหวัด)
 
      ภาคเหนือ : จังหวัดกำแพงเพชร
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดอำนาจเจริญ และ จังหวัดอุดรธานี
      ภาคกลาง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดสระบุรี
      ระยะเวลาในการวิจัย 8 เดือน (นับแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาจ้าง) และได้รับค่าตอบแทน 100,000 บาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก การส่งรายงานวิจัยและการจ่ายเงินค่าจ้าง )
 
ผู้สนใจกรุณาส่ง
1. ประวัติส่วนตัว (โปรดพิมพ์ แบบประวัตินักวิจัยภายนอก Word  / PDF )
2. ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยที่ระบุจังหวัดที่ท่านประสงค์จะทำวิจัย (โดยให้มีโครงสร้างตาม แบบเสนอโครงร่างการวิจัย )
3. สำเนาบัตรประชาชน
 
มายัง “โครงการนักการเมืองถิ่น” สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หรือทาง Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  (ใช้ subject “สมัครทำวิจัยโครงการนักการเมืองถิ่น”) เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อไป 
** หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 **
 
หมายเหตุ : 1. หากสมัครทางไปรษณีย์ ให้แนบ file ตามข้อ 1 และ 2 มาในแผ่น CD ด้วย
   2. สำหรับท่านที่สมัครไว้มากกว่า 1 จังหวัด ให้ส่ง 1 ชุด ต่อ 1 จังหวัด สำหรับท่านที่มีทีมวิจัย ให้กรอก 1 ใบ ต่อนักวิจัย 1 ท่าน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการนักการเมืองถิ่น สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ประสานงานโครงการ นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร หรือ นายสกล สิทธิกัน
โทรศัพท์ 0 2141 9611 หรือ 0 2141 9665  โทรสาร 0 2143 8177
อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

สถาบันพระปกเกล้านำเสนองานวิจัยพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 คณะผู้วิจัยสถาบันพระปกเกล้านำเสนอร่างข้อเสนอแนะโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยรัฐ” ณ ห้องประชุม 3-4 สถาบันพะปกเกล้า
เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
“รางวัลพระปกเกล้า 2558”
 
ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 15 ไปกับ “รางวัลพระปกเกล้า” 
รางวัลอันทรงเกียรติ ที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย ที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศและโดดเด่น
 ________________________________ 
 
สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558 ซึ่งแบ่งรางวัลพระปกเกล้าเป็น 3 ประเภท คือ  
 
•  ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน
•  ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ สมานฉันท์
•  ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
 
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 2 ระดับ คือ
 
 โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
    มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ
 ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
    มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้นๆ
 
ทั้งนี้ สถาบันฯ จะจัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2558 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ในงานประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) ในเดือนพฤศจิกายน 2558
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-72 โทรสาร 02-143-8175 
 
 ** กำหนดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 **
 
ดาวน์โหลด
2. ใบสมัคร 3 ประเภทรางวัล - องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. ใบสมัคร 3 ประเภทรางวัล - เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อนึ่ง สถาบันฯ จัดให้มีการอบรมฯ หัวข้อ รู้เร็ว รู้ชัด ไปกับเทคนิคการเตรียมใบสมัครและเอกสารรางวัลพระปกเกล้า’58 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.ต่างๆ ในการกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารเข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ ณ สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ อปท.ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดในกำหนดการ และส่งแบบตอบรับกลับมายังโทรสารหมายเลข 02-143-8175 ภายในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  (ขออภัย ขณะนี้จำนวนที่นั่งเต็มแล้วค่ะ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจำของสถาบันพระปกเกล้า PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 ________________________________ 
 
ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งต่างๆ โดยจัดให้มีการทดสอบทางวิชาการ การสอบคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น 
 
บัดนี้ ผลการสอบเสร็จสิ้น และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาบุคลากรแล้ว สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 
ดาวน์โหลดรายชื่อ


** ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารายงานตัวต่อ พนักงานบริหารงานบุคคล **
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 3
สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) 
____________________________________
 
 แผนที่สถาบันพระปกเกล้า
 

ติดต่อสอบถาม
นางสาว มาณา คำมั่น
พนักงานบริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์: 02-141-9642  มือถือ 086- 893-5516
 
 
 
 

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลานหลวง กิจกรรมในงาน ได้แก่ เกมตอบคำถามชิงรางวัล เกมเปิดแผ่นป้ายทายชื่อบุคคลสำคัญ เกมจับคู่ เกมโบว์ลิ่งมหาสนุก ระบายสี และจับสลากชิงของรางวัล 


สถาบันพระปกเกล้า ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 7 มกราคม 2558  สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 นิมนต์พระราชพิพัฒนาภรณ์ (นิพนธ์ เขมโก ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ และพระสงฆ์จากวัดหลักสี่ จำนวน 9 รูป โดยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รักษาการรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ ห้องปฏิบัติธรรม สถาบันพระปกเกล้า


TDRI มอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง  ,คุณพัชรี บำรุงธรรม ที่ปรึกษาด้านการจัดการฐานข้อมูล ตัวแทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)พร้อมด้วย รศ.ดร. ศาสตรา  สุดสวาทดิ์ อาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะทำงาน หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินและระบบการคลังประจำรัฐสภา (Thai PBO) เข้าพบ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เพื่อมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่ 


รศ.วุฒิสาร ตันไชย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพนักงานฯ พร้อมมอบนโยบาย PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 6 มกราคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมพนักงานและลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2558  โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รักษาการรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ รศ.วุฒิสาร ตันไชย ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกและแสดงพลังความสามัคคี ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวนัย
ศูนย์สื่อสารองค์กรฯแสดงความยินดี ครบรอบ 38 ปี หนังสือพิมพ์มติชน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี หนังสือพิมพ์มติชน ในวันที่ 9 มกราคม 2558  โดยมี นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ  และนายปิยะชาติ มงคลชัยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักพิมพ์มติชน 


มอบรางวัลบุคลากรผู้กระทำความดีภายใต้โครงการ D-Diary in KPI PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageในการประชุมพนักงานและลูกจ้างสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558  ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมจริยธรรมในสถาบันพระปกเกล้า มอบรางวัลแสดงความยินดีแก่ นายสกล สิทธิกัน และนางสาวสุนิศา แก้วทอง เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักวิจัยและพัฒนา 
พิธีปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีพิธีปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับ เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งประกอบได้ด้วยการนำเสนอผลงานกลุ่ม ที่เป็นการประมวลการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานในหลักสูตร ไปพัฒนาเป็นโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่เมืองภูเก็ต จำนวน 4กลุ่ม4โครงการด้วยกัน ได้แก่ 1) Phuket Rainproof: การบริหารจัดการน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 2) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเขตย่านเมืองเก่าภูเก็ต 3) เส้นทางจักรยานสวน Bike for all และ 4) โครงการสุขใจวัยเก๋าภูเก็ตนครที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของสถาบันพระปกเกล้า PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์

ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ได้ประกาศรับสมัครบุคลากร เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งต่างๆ และจัดให้มีการทดสอบทางวิชาการไปแล้วนั้น 
 
บัดนี้ ผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาบุคลากร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางวิชาการ และมีสิทธิสอบคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
 ________________________________ 
 
ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
  ** ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ณ สถาบันพระปกเกล้า ** 
 
  
ติดต่อสอบถาม
นางสาวมาณา คำมั่น 
โทรศัพท์:  02-141-9642  มือถือ: 086-893-5516

 
 
เสริมสร้างสำนึกพลเมืองในสถานศึกษาด้าน “ความซื่อตรง” ครั้งที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า โดยการสนับสนุนจากมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม (ส.ป.ส. หรือ KPISE) และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสำนึกพลเมืองในสถานศึกษาด้าน “ความซื่อตรง” ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ “การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน” ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ อาคารวิชชนนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) จังหวัดนนทบุรี  
คณะผู้บริหารสถาบัน เข้าพบพร้อมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประธาน กมธ ประธานและรองประธาน สนช PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รักษาการรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน  เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในฐานะ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คนที่ 1  ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีรนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า และนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ณ อาคารรัฐสภา


คณะกรรมการสถาบัน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) PDF พิมพ์ อีเมล์
 
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปาฐกถา เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 19  ธันวาคม 2557  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานปาฐกถา “เสาหลักของแผ่นดิน”  ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 122 เรื่อง  “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี”
สัมมนา เรื่อง "สานพลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ" PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 26 ธ.ค.57 ที่อาคารรัฐสภา 2  จัดสัมมนาคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สานพลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ"
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” 
 ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ  โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)  
 
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสถาบันพระปกเกล้า 
 ________________________________ 
 
หลักการและเหตุผล
 
  ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปกครอง เพื่อปฏิรูปให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนา โอกาส อุปสรรค และภัยคุกคาม ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร กายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยรัฐบาลได้กำหนดให้มีกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยจำแนกเป็น ๑๑ ด้าน หนึ่งในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยตรง ก็คือ ประเด็นด้านการปกครองท้องถิ่น  
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตามหลักการของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยู่บ้าง แต่ก็เป็นที่ยอมรับจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงประเทศในปัจจุบัน ประเด็นสำคัญประการหนึ่งก็คือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง โดยการปฏิรูปท้องถิ่นมีความท้าทายหลายอย่าง อาทิการหารายได้ให้ท้องถิ่น เพราะถ้าท้องถิ่นไม่มีรายได้การพัฒนาก็เกิดขึ้นได้ยาก กลายเป็นปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น ปัญหาด้านโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องกำหนดให้ชัดเจน ซึ่งทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกมาเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่ยังไม่ทราบได้แน่ชัด แต่การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจะต้องมีการเดินหน้าต่อไป ในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุน การจัดการตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างแท้จริง ควรจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ความเห็นร่วมในการกำหนดข้อเสนอแนวทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยที่ชัดเจน
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในการประสานและสนับสนุนการพัฒนากับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการจัดบริการสาธารณะด้วยดีเสมอมา จึงมีจุดมุ่งหมายร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งการปฏิบัติงานให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวังของประชาชนและสังคม เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคการปฏิรูป ขณะเดียวกันการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันก็ประสบปัญหาและข้อบกพร่องอยู่หลายประการทั้งด้านโครงสร้างระบบการบริหารและกระบวนการบริหารงานบุคคล อันส่งต่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น เพราะบุคลากรคือกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร และเป็นเครื่องมือแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการเปลี่ยนแปลงเป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้ระบบคุณธรรม แก้ไขระบบอุปถัมภ์ พร้อมรับการปฏิรูปประเทศไทย
 
ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานและความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านวิชาการในการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การสัมมนาในครั้งนี้จัดทำขึ้นภายใต้บรรยากาศของการปฏิรูปประเทศไทย  ที่ทุกภาคส่วนในสังคมย่อมมีหน้าที่ในการช่วยคิด ช่วยทำ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการทบทวน  วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิรูปบทบาทขององค์กรของตนให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันของคนในประเทศ นั้นคือการสร้างสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนให้สำเร็จได้ในที่สุด 

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเมืองการปกครอง ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและเรียนรู้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการปรับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน

๓.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต

๔.  เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและความเข้มแข็งขององค์กร

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
 
  ๑.  ระยะเวลาการสัมมนา จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
๒.  สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
  • รายละเอียดและกำหนดการ สัมมนาฯ (MS Word  / PDF )

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า : นายชลิต ถาวรนุกิจกุล 02-141-9565

“จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์” เข้าพบสัมภาษณ์ กับหลายบทบาทสำคัญ ของ “รศ.วุฒิสาร ตันไชย” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 18 ธันวาคม 2557 จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ จากช่อง Nation Channel  (บริษัท เนชั่น บอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC รายการ “คมชัดลึก”  เข้าพบสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ถึงบทบาทหน้าที่สำคัญหลายด้าน ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และโฆษกคณะกรรมาธิการ  รวมถึงแนวนโยบายการบริหารงานในการเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “งานสร้างคน คนสร้างงาน บ้าน ขลธ.” ประจำปี งบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageระหว่างวันที่ 13-15  ธันวาคม 2557 หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานขึ้นตรงเห็นถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานในความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของสถาบันพระปกเกล้าตามแผนกลยุทธ์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์กิตติมา บุญนาค ที่มาให้ความรู้ใหม่ๆ ในการนำมาปรับใช้ในการทำงาน รวมถึงคณะของ ขลธ. ยังได้เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความความคิดเห็น ทบทวนถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน
11 Days in Myanmar on Project Citizen สร้างสำนึกพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ผอ.ศูภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ คุณอรอุมา ภูมิบูรณ์ คุณสุพรรณี รักษาศรี เดินทางไปยังเมือง Mandalay, Myanmar เพื่อเยี่ยมโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ภายใต้โครงการ “Project Citizen กับสถาบันพระปกเกล้า” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557
เวทีเตรียมความพร้อมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ภาคอีสาน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ผอ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และคณะ จัดเวทีเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยกับคณะทำงานในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยการประชาเสวนาหาทางออก โดยในช่วงเวลาตั้งแต่บัดนี้ถึงมกราคม 2558 จะเป็นช่วงเวลาที่คณะทำงานในพื้นที่ 4 จังหวัด ลงพื้นที่เชิญประชาชนเป้าหมายจำนวน 100 คนตามที่กำหนด เพื่อให้มาเข้าร่วมเวทีทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพในวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ต่อไป 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เดินทางมาศึกษาดูงาน PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  เดินทางมาศึกษาดูงาน ในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการปกครองท้องถิ่น  ณ  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า โดยมีผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะ วางพานพุ่ม เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย  รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ พร้อมด้วยพนักงานและตัวแทนนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา
สำนักวิจัยและพัฒนาและสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจัดการอบรม PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 10 ธ.ค.57 สำนักวิจัยและพัฒนาและสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมผู้เอื้อกระบวนการและผู้จดบันทึกสำหรับกระบวนการประชาเสวนา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน จากนั้น ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอบรม และบรรยายในหัวข้อ "วิวัฒนาการของประชาธิปไตย" ตามด้วยการอบรมการจัดการให้เกิดเวทีประชาเสวนา
พิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 5โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธาน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 120 ปี วันพระราชบรมสมภพ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ รอบปฐมทัศน์
หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 นำเสนอผลงาน“วิสาหกิจเพื่อสังคม” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดงานนำเสนอผลงานโครงการกลุ่มเชิงปฏิบัติต่อสาธารณะหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
ให้ทุนการศึกษาวิจัยแก่ “นักวิจัยท้องถิ่นรุ่นใหม่” ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
 
   
 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 
การให้ทุนการศึกษาวิจัยแก่ “นักวิจัยท้องถิ่นรุ่นใหม่” ประจำปี 2558
ภายใต้โครงการวิจัยองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
 ________________________________ 

ที่มาของโครงการ
 
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นเป็นเจตนารมณ์สำคัญประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และฉบับปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงได้รับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่พร้อมทั้งงบประมาณเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง และได้กลายเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจึงควรมีศักยภาพและความพร้อมในทุกด้านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น คือ การจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองตรงต่อความต้องการและความจำเป็นได้อย่างแท้จริง
 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การให้บริการทางวิชาการทั้งในด้านองค์ความรู้และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่มีชื่อว่า “องค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยการศึกษาวิจัยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเด็นที่สำคัญ เร่งด่วน และน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น การปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การปกครองท้องถิ่นของประเทศในทวีปยุโรป การพัฒนาสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจะได้รับ
 
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ หรือใช้สร้างสรรค์ต่อยอดต่อไปได้ ในปีนี้ โครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดให้ทุนการศึกษาวิจัยแก่ “นักวิจัยท้องถิ่นรุ่นใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้น และส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นยังคาดหวังว่า การให้ทุนการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดี รวมทั้งยังจะเป็นผู้พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นได้ และนำไปสู่การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับการปกครองในระดับประเทศต่อไป
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 
1.  เพื่อให้ทุนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
2.  เพื่อสนับสนุนให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่ทางด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
 
ระยะเวลาที่เปิดให้ขอรับทุน
  •  ผู้ขอรับทุนต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยที่แนบท้ายมานี้  ***ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 *** 

ทุนการศึกษาวิจัย
  •  ให้ทุนการศึกษาวิจัย จำนวน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
  •  ข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) จะได้รับการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการในด้านหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระเบียบวิธีวิจัย, ความสำคัญของโครงการ, องค์ความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับ, ความคุ้มค่าในการศึกษาวิจัย และความสามารถในการดำเนินการศึกษาวิจัยให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  
 
ผู้ขอรับทุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอโครงการศึกษาวิจัยที่แนบท้ายมานี้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยส่งทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล ตามที่อยู่นี้ (ดูวันที่บนตราประทับไปรษณีย์)
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 โซนทิศใต้  เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
หรือ   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ และ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 
น.ส.วิลาวัณย์ หงษ์นคร โทรศัพท์ 02-141-9571 และ น.ส.อติพร แก้วเปีย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 โซนทิศใต้ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทรศัพท์ 02-1419566-71
โทรสาร 02-143-8175

สถาบันพระปกเกล้า จัดงานสัมมนา "แถลงผลงานวิชาการเพื่อการปฏิรูปประเทศ" PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 3 ธันวาคม  2557  สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดงาน “แถลงผลงานวิชาการเพื่อการปฏิรูประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้นำเสนองานวิจัย ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และมุมมองให้ได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมคณะกรรมมาธิการ 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2


ตัวแทน สถาบันพระปกเกล้า วางพานพุ่มถวายราชสักการะต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และคณะ เป็นตัวแทนสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (ประจำปี 2557) ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
เวทีเตรียมความพร้อมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ “ภาคใต้” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageณ โรงแรมร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คุณอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา) และ ผอ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และคณะ จัดเวทีเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยกับคณะทำงานในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร และจ.พัทลุง เพื่อขับเคลื่อนทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยการประชาเสวนาหาทางออก ซึ่งคณะทำงานในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ได้รับทราบความเป็นมาของโครงการวิจัย ข้อมูลธรรมนูญสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัย และหน้าที่ที่คณะทำงานในพื้นที่ต้องดำเนินการต่อไป 
เวทีเตรียมความพร้อมทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ “ภาคกลาง” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageต่อเนื่องจากเวทีพื้นที่ภาคเหนือ ในจังหวัดนครสวรรค์ มาที่เวทีภาคกลาง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มข้าวโพดฝักอ่อน จังหวัดนครปฐมกันบ้าง ประกอบด้วยคณะทำงานจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และจังหวัดนครปฐม เริ่มพูดคุยทำความเข้าใจกันตั้งแต่เช้า นำทีมโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นายชลัท ประเทืองรัตนา และนายชูศักดิ์ ปัญญามูล
สสม. ร่วมกับ สช. จัดโครงการทบทวน ธน. ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ “ภาคเหนือ” PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการการขับเคลื่อนทบทวนรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักฯ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ นำทีมงาน ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นายชลัท ประเทืองรัตนา และนาสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์ ลงพื้นที่เวทีเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยกับคณะทำงานพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี และพิจิตร บรรยากาศเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจแบบเป็นกันเอง


สสม. อบรมวิทยากรกระบวนการ กรมการปกครองภาคกลาง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมปริ้นท์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ อาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ผศ.พิชัย เพชรรักษ์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ลพบุรี และคณะ ได้รับเชิญจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรอบรม "การเป็นวิทยากรกระบวนการ" ให้กับผู้ช่วยจ่าจังหวัด และผู้นำท้องที่ ใน 26 จังหวัดภาคกลาง จำนวน 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการ และนำกระบวนการที่ได้รับการอบรมไปประยุกต์ใช้ทำงานในพื้นที่ต่อไป ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างน่าประทับใจ
คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ  นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กรชำนาญการ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา 
บรรยายพิเศษ “การสร้างพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย”โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสร้างพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฏรอาวุโส และประธานคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 เป็นวิทยากรโดยมีนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องสัตมธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บสถิติข้อมูลการวิจัยและการเรียกใช้ประโยชน์ DATA ARCHIVE PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเก็บสถิติข้อมูลการวิจัยและการเรียกใช้ประโยชน์ DATA ARCHIVE” โดย Mr.Vladimir Joseph Licudine จาก Social Weather Stations (SWS) ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า
บวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานแสดงเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาล ที่ 7 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 17 พฤศจิกายน  2557 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงละครแห่งชาติ เพื่อบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสที่สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการจัดโครงการการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการแสดงดังกล่าวจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานแสดงเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงละครแห่งชาติ เพื่อบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสที่สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการจัดโครงการการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการแสดงดังกล่าวจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ


สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ GRIPS จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง “Research Project on Leadership and Management Development in Asian Countries” ณ ห้องประชุมย่อย 3-4 สถาบันพระปกเกล้า เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาโดย อาจารย์พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา นำเสนอกรณีศึกษาภาวะผู้นำของ “ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล” ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล นำเสนอกรณีศึกษาภาวะผู้นำของ “นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ”  รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ นำเสนอกรณีศึกษาภาวะผู้นำของ “นายแพทย์สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์” และ อาจารย์กิตติมา บุนนาค และ รศ.วุฒิสาร ตันไชย นำเสนอกรณีศึกษาการสร้างภาวะผู้นำในประเทศไทย 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 70 จาก 803