Users Online [ Stats ]
ภาพกิจกรรมสถาบันพระปกเกล้า
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557”
 

Imageเมื่อวันอังคารที่  29 กรกฎาคม 2557  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ หัวข้อ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557” โดยมีนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา“การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภา”
 

Imageเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดโครงการสัมมนา “สู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย” หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภา” ณ ห้องพินิตประชานาถ  ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ  งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนศักดิ์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ  “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภา” โดย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 สาระและประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว 


โครงการฝึกอบรม “การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า” รุ่นที่ 5
 

Imageเมื่อวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปางโดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเป็นวิทยากร และมีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงานป้องกันและรักษาป่า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 60 คน
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดสัมมนาหัวข้อ “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” ครั้งที่ 3
 

Imageเมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 คน
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจัดพิธีเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที2
 

Imageเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจัดพิธีเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา และ ผศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงานและแนะนำภาพรวมหลักสูตร โดยมีผู้เข้าศึกษาอบรมจำนวน 80 คน ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดสัมมนาหัวข้อ “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” ครั้งที่ 2
 

Imageเมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จ.เชียงราย  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 คน
สำนักวิจัยและพัฒนานำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา ณ ประเทศญี่ปุ่น
 

Imageเมื่อวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ดร.สติธร ธนานิธิโชติ และนางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอบทความเรื่อง “Social Policy for Improvement of Standard of Living in Thailand” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (XVIII ISA World Congress of Sociology) ภายใต้หัวข้อ “Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology” ณ  ปาซิฟิโก เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น 


ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการแสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 7 ปี วันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 

Imageเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 7 ปี วันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการแสดงความยินดี โอกาสครบรอบ 13 ปี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 

Imageเมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยได้รับเกียรติจาก นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ 
ศูนย์สื่อสารองค์กรร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 

Imageเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ศูนย์สื่อสารองค์กรโดยนางสาวศิริกมล จันทรปัญญา พนักงานวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวเกวลี ศรีตลาลัย พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยในงานนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดสร้างพระพุทธรูปพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ที่จะสร้างขึ้นที่วัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา


สัมมนาปฏิรูปประเทศไทย (ครั้งที่ 3) “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ”
 

Imageเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 โดยมีกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงานกว่า 800 คน  ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถ.สนามไชย กรุงเทพฯ การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ กระทรวงกลาโหมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ” โดยมีทีมนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าร่วมอภิปรายในประเด็นดังกล่าว
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นในบริบทโลก รุ่นที่ 1
 

Imageเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นในบริบทโลก รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร กล่าวรายงานโดย ผศ.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น และได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรโดยมีผู้ได้รับมอบวุฒิบัตรจำนวน 45 คน ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
อภิปรายระดมความคิดเห็น รัฐธรรมนูญกลางแปลงกับแนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
 

Imageเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557  สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิเอเชีย จัดอภิปรายระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญกลางแปลงกับแนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย” ณ ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ,ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา และคุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้ประสานงานอาวุโสมูลนิธิเอเชีย ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว โดยมีคุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา เป็นผู้ดำเนินรายการอภิปราย
สัมมนาปฏิรูปประเทศไทย (ครั้งที่ 2) “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ”
 

Imageเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ” ครั้งที่ 2 โดยมีประชาชนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน  ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถ.สนามไชย กรุงเทพฯ  การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ กระทรวงกลาโหมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ”  โดยมีทีมนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าร่วมอภิปรายในประเด็นดังกล่าว


การศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1
 

Imageวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 ประกอบด้วย ประธานและรองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 75 คน ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อมุ่งหวังให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้รับเกียรติจากนางสุมาลี ทั่งพิทยกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
พิธีเปิดหลักสูตรการบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 27และ 28
 

Imageเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดหลักสูตรการบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 27 และรุ่นที่ 28 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด มอบนโยบายและวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพ กล่าวรายงาน โดย นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า และได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า แนะนำภาพรวมหลักสูตร ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 67 คน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า รุ่นที่ 4
 

Imageเมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ดำเนินโครงการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า  ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้ มีความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้
 

Imageเมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน 2557 นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 เดินทางศึกษาดูงานในหัวข้อ “รากเหง้าความรุนแรงและการแสวงหาทางออกด้วยกระบวนการสันติภาพ” ณ จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยในวันแรกของการศึกษาดูงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 2 ประเด็น คือ “ทำไมมีการตายที่ภาคใต้และจะมีทางออกอย่างไร” ณ ห้องสะบารัง 2 โรงแรมซีเอส ปัตตานี และประเด็น “วิถีปอเนาะ: กำเนิดและการสืบต่ออัตลักษณ์ชายแดนใต้” ณ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่ง อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง”
 

Imageเมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชุมชมพลเมืองเข้มแข็ง” ให้กับโรงเรียนพลเมืองตำบลปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กนก  โตสุรัตน์ ประธานศูนย์การเมืองภาคพลเมืองฯ และประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนพลเมืองปรือใหญ่ และเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและกระบวนการสร้างสำนึกพลเมือง ประกอบด้วย นักเรียนพลเมืองปรือใหญ่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 65 คน 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 60 จาก 646