Users Online [ Stats ]
ภาพกิจกรรมสถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน เรื่อง “ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนยุครัตนโกสินทร์”
 

Imageเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง “ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนยุครัตนโกสินทร์” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย พนักงาน และพนักงานใหม่ ร่วมทั้งนักศึกษาฝึกงาน สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนในยุครัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 


พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2557”
 

Imageเมื่อวันที่ 4-8 มิถุนายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2557” โดย นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเกียรติเข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดจำหน่ายของที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : กับการอ่าน
 

Imageเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน ปาฐกถาชุด เสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระราชสมภพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : กับการอ่าน” โดย อาจารย์ศิริน โรจนสโรช หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักบรรณาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้รับเกรียติจาก นางกาญจนา ศรีปัตถา  รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร รวมทั้งพนักงานพิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมจำหน่ายของที่ระลึก เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Imageรศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นางเบญจมาศ  วิวัฒน์ชาญกิจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐสภา และ นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
พิธีทักษิณานุประทาน และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Imageศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีทักษิณานุประทาน และวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย รศ.วุฒิสาร ตันไชย และ นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีดังกล่าวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ สถาบันพระปกเกล้า
พิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
 

Imageเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครองจัดพิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์   อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา แนะนำหลักสูตรและกิจกรรมปฐมนิเทศ : การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นผู้นำที่ดี กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.นิยม  รัฐอมฤต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย” โดย ศ.ดร.วิษณุ  เครืองาม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชาธิปก 
การศึกษาดูงานครั้งที่ 1 ว่าด้วยการอนุรักษ์และการพัฒนาตามวิถีท้องถิ่น สสสส.5
 

Imageหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5  ได้จัดการศึกษาดูงานครั้งที่ 1   ว่าด้วยการอนุรักษ์และการพัฒนาตามวิถีท้องถิ่น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์

 

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ความรู้คู่คุณธรรม"
 

Imageเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ความรู้คู่คุณธรรม” โดย รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร และพนักงานร่วมจำหน่ายของที่ระลึก เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษหัวข้อ “โรงเรียนคุณธรรม”
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี บรรยายพิเศษหัวข้อ “โรงเรียนคุณธรรม”  ณ ห้องประชุมศักดิเดชภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า โดยผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วยศิษย์เก่าและศิษย์รุ่นปัจจุบัน สถาบันพระปกเกล้าในการบรรยายท่านได้ยกตัวอย่างโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งภายหลังได้มีการนำรูปแบบ วิธีการพัฒนาไปใช้พัฒนาโรงเรียนอื่นอีก 19 โรงเรียน ทั้งนี้ ในช่วงท้ายได้สรุปสาระสำคัญในการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียนไว้ว่า จะต้องพัฒนาด้านคุณธรรมทั้งในระดับผู้บริหาร ครู และนักเรียนโดยต้องให้ความสำคัญในเรื่องวิชาความรู้กับศีลธรรมควบคู่กันไป 
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม บรรยายพิเศษ
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย” เนื่องในโอกาสเปิดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมงานวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ครบรอบ 38 ปี
 

Image เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า โดยนางสาววรรัตน์ ชัยชนะ และนางสาวเกวลี ศรีตลาลัย พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ครบรอบ 38 ปี 
ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมงานวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ 43 ปี
 

Image เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม  2557 ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า โดยนางสาวศิริกมล จันทรปัญญา พนักงานวิเทศสัมพันธ์ นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ และนางสาวเกวลี ศรีตลาลัย พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ มอบกระเช้าดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ 43 ปี ณ สำนักพิมพ์บ้านเมือง 
พิธีมอบสัมฤทธิบัตร หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนรุ่นที่ 18
 

Image เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 18 ณ ห้องสัตตมรามาธิราช ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองเป็นผู้กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับสัมฤทธิบัตรจำนวนทั้งสิ้น 56 คน  
พิธีมอบใบรับรอง หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 3
 

Image เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 3 ณ ห้องสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันพระปกเกล้า โดยนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการเป็นผู้กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ กล่าวปัจฉิมโอวาทและแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 76 คน 
  

สถาบันพระปกเกล้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง จังหวัดตรัง
 

Image วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู จาก 17 โรงเรียนในจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย” โดยมี นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วยพนักงานฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการบรรยายโครงการสร้างสำนึกพลเมือง(Project Citizen : PC) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 

Imageสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen: PC) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์(Republic of the Union of Myanmar) เมื่อวันที่ 27 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ พร้อมด้วยนักวิชาการและพนักงานฝึกอบรมฯ ลงพื้นที่กรุงย่างกุ้ง กรุงเนปิดอว์ และเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อพบปะและหารือกับเครือข่ายผู้ผ่านการฝึกอบรมในปี 2556 ทั้งนี้เพื่อหาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดโครงการ PC นอกจากทางคณะจะได้พบเครือข่ายแล้วยังได้มีโอกาสพบ นางสาวดาว วิบูลย์พานิช อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อนำเสนอโครงการและขอรับคำแนะนำในการขยายโครงการไปยังโรงเรียนรัฐอื่นๆ ของเมียนมาร์ อีกทั้งได้มีโอกาสเยี่ยมชมสำนักงานและพันธกิจของ National Democratic Institute: NDI เยี่ยมชมการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่เจ้าหน้าที่รัฐสภาของส่วนงาน Empowerment Program for Parliamentarians และเยี่ยมชมรัฐสภา (Hluttaw)ของเมียนมาร์ ณ กรุงเนปิดอว์ 
สำนักวิจัยและพัฒนานำเสนอบทความ “Thais’ Values Change” ในเวทีนานาชาติ
 

Imageดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และนางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา นำเสนอบทความเรื่อง “Thais’ Values Change” และร่วมประชุมในฐานะสมาชิกสมาคม World Value Survey ในงานสัมมนา  Global Conference and 2014 General Assembly “Values and Societies between Stability & Change” จัดโดยสมาคม World Value Survey เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยการ์ต้า เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยผู้เข้าร่วมในงานสัมมนาดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกและผู้บริหารของสมาคมฯ จากนานาประเทศ การประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลการศึกษาค่านิยมและพฤติกรรมของประชาชนในแต่ละประเทศแล้ว ยังเป็นการประชุมเพื่อตกลงแนวทางในการทำการศึกษาประเทศสมาชิกเครือข่ายในปีต่อไปด้วย
เลขาธิการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “สถานการณ์การเมืองไทย”
 
Imageศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ต้อนรับนายฮุย มัน เทย์  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ นายฮุย มัน เทย์ ได้แนะนำตัวเนื่องจากเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยและแนวโน้มในอนาคต  

พิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
 
Imageสำนักวิจัยและพัฒนาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (ปธส. 1) เมื่อวันที่ 25 – 27 เมษายน 2557 ณ เมาน์เท่นครีค กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์  จ.นครราชสีมา ในงานมีการนำเสนอเอกสารวิชาการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจาก 7 กลุ่ม ได้แก่ การบริหารจัดการมลทัศน์ การกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเขตอุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการวางแผนกลยุทธ์สู่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับกรณีสารมลพิษไดออกซิน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการนำเสนอเอกสารวิชาการดังกล่าว จากนั้นเป็นกิจกรรมบูรณาการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของพิธีปัจฉิมนิเทศได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดสัมมนา โครงการ พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง
 
Imageเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี และเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยองจัดสัมมนาโครงการ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไทยไร้ถัง” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ในการดำเนินของโครงการ โดยมีได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ วิทยากรจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส นายเดชฤทธิ์ สิมศิริ ปลัดเทศบาล ตำบลปากน้ำประแส และผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการ 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 60 จาก 609