Users Online [ Stats ]
ภาพกิจกรรมสถาบันพระปกเกล้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครองร่วมแถลงข่าว งานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า  ร่วมแถลงข่าว เรื่อง การจัดงานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน หัวข้อ “ไทย...สู่อนาคต มั่นคงยั่งยืน”  ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

รองเลขาธิการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 

Imageเมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม”  ณ ห้องประชุม 1-2 สถาบันพระปกเกล้า โดยได้รับเกียรติจากนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวต้อนรับ แนะนำสถาบันและบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงท้าย ท่านรองเลขาธิการได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะศึกษาดูงาน โดยมีนางปทุมรัตน์ พงศ์ภัสสร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นตัวแทนรับมอบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4
 

Imageเมื่อวันที่ 6- 7 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมลองบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในวันแรกของพิธีปัจฉิมนิเทศเป็นการนำเสนอรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของนักศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่มตามสายการเดินทาง  คือ 1.กลุ่มจีน-ลาว 2.กลุ่มมาเลเซีย-สิงคโปร์ 3.กลุ่มพม่า และ 4.กลุ่มกัมพูชา-เวียดนาม ส่วนในวันที่สองเป็นการรายงานการประเมินผลการศึกษาในหลักสูตรโดยอาจารย์ประเมินผลหลักสูตร  


โครงการฝึกอบรม “การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า”
 

Imageเมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2557 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่าจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสร้างเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและการควบคุมไฟป่า โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรม เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี เรื่อง กฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Imageเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “กฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม และได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร พร้อมด้วยนักวิชาการ พนักงานของสถาบันพระปกเกล้าร่วมงาน และมีการจัดจำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดชลบุรี
 

Imageเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โดย นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และ นายวัชรา ธิตินันทน์ พนักงานฝึกอบรมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดชลบุรี ภายใต้การดำเนินงานของประธานศูนย์ฯ คนใหม่ ได้แก่ ดร.อนุรักษ์  เรืองรอบ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้มีการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน และแผนขับเคลื่อนงานในอนาคต รับรู้ความแตกต่างทางความคิดที่ยังต้องอาศัยเวลาผสาน ร่วมไปถึงรูปธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดเวทีถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนพลเมืองเข้มแข็ง
 

Imageเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โดย นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการ และนายประยูร โพธิไชยรัตน์ พนักงานฝึกอบรมฯ จัดเวทีถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนพลเมืองเข้มแข็งในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยพัฒนาโครงการเยาวชนต้นแบบ ณ โรงแรมนางแลเม้าเท่นวิวรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกลียวเชือก กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มบ้านสคูล และกลุ่ม ค. คนคิดดี มาร่วมกันถอดบทเรียนในประเด็นของแรงบันดาลใจและแรงจูงใจที่ทำให้เข้าร่วมกลุ่มเยาวชน รวมไปถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและข้อท้าทาย เพื่อจะได้นำไปประมวลและพัฒนาขึ้นเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาโครงการต่างสำหรับเยาวชนที่มีประสิทธิภาพและโดนใจเยาวชนอย่างแท้จริง 
สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน เรื่อง “ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนยุครัตนโกสินทร์”
 

Imageเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง “ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนยุครัตนโกสินทร์” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย พนักงาน และพนักงานใหม่ ร่วมทั้งนักศึกษาฝึกงาน สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนในยุครัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 


พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2557”
 

Imageเมื่อวันที่ 4-8 มิถุนายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2557” โดย นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเกียรติเข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดจำหน่ายของที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : กับการอ่าน
 

Imageเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน ปาฐกถาชุด เสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระราชสมภพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : กับการอ่าน” โดย อาจารย์ศิริน โรจนสโรช หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักบรรณาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้รับเกรียติจาก นางกาญจนา ศรีปัตถา  รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร รวมทั้งพนักงานพิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมจำหน่ายของที่ระลึก เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Imageรศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นางเบญจมาศ  วิวัฒน์ชาญกิจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐสภา และ นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
พิธีทักษิณานุประทาน และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Imageศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีทักษิณานุประทาน และวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย รศ.วุฒิสาร ตันไชย และ นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีดังกล่าวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ สถาบันพระปกเกล้า
พิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
 

Imageเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครองจัดพิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์   อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา แนะนำหลักสูตรและกิจกรรมปฐมนิเทศ : การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นผู้นำที่ดี กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.นิยม  รัฐอมฤต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย” โดย ศ.ดร.วิษณุ  เครืองาม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชาธิปก 
การศึกษาดูงานครั้งที่ 1 ว่าด้วยการอนุรักษ์และการพัฒนาตามวิถีท้องถิ่น สสสส.5
 

Imageหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5  ได้จัดการศึกษาดูงานครั้งที่ 1   ว่าด้วยการอนุรักษ์และการพัฒนาตามวิถีท้องถิ่น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์

 

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ความรู้คู่คุณธรรม"
 

Imageเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ความรู้คู่คุณธรรม” โดย รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร และพนักงานร่วมจำหน่ายของที่ระลึก เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษหัวข้อ “โรงเรียนคุณธรรม”
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี บรรยายพิเศษหัวข้อ “โรงเรียนคุณธรรม”  ณ ห้องประชุมศักดิเดชภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า โดยผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วยศิษย์เก่าและศิษย์รุ่นปัจจุบัน สถาบันพระปกเกล้าในการบรรยายท่านได้ยกตัวอย่างโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งภายหลังได้มีการนำรูปแบบ วิธีการพัฒนาไปใช้พัฒนาโรงเรียนอื่นอีก 19 โรงเรียน ทั้งนี้ ในช่วงท้ายได้สรุปสาระสำคัญในการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียนไว้ว่า จะต้องพัฒนาด้านคุณธรรมทั้งในระดับผู้บริหาร ครู และนักเรียนโดยต้องให้ความสำคัญในเรื่องวิชาความรู้กับศีลธรรมควบคู่กันไป 
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม บรรยายพิเศษ
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย” เนื่องในโอกาสเปิดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมงานวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ครบรอบ 38 ปี
 

Image เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า โดยนางสาววรรัตน์ ชัยชนะ และนางสาวเกวลี ศรีตลาลัย พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ครบรอบ 38 ปี 
ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมงานวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ 43 ปี
 

Image เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม  2557 ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า โดยนางสาวศิริกมล จันทรปัญญา พนักงานวิเทศสัมพันธ์ นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ และนางสาวเกวลี ศรีตลาลัย พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ มอบกระเช้าดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ 43 ปี ณ สำนักพิมพ์บ้านเมือง 
พิธีมอบสัมฤทธิบัตร หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนรุ่นที่ 18
 

Image เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 18 ณ ห้องสัตตมรามาธิราช ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองเป็นผู้กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับสัมฤทธิบัตรจำนวนทั้งสิ้น 56 คน  
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 60 จาก 616