Users Online [ Stats ]
ภาพกิจกรรมสถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดี ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 

Imageศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก นายพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 และนายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Imageเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ โดย นายโดม  สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร และได้รับเกียรติจาก รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมงานปาฐกถา 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต จัดให้มีหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครภูเก็ตในบริบทต่างๆ และสามารถเตรียมการรองรับกับความท้าทายใหม่ๆ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยให้มีความตระหนักถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบกับพื้นที่เป็นสำคัญ 
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลตำบลพนา จ.อำนาจเจริญ
 

Imageเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายนฤตย์ เสกธีระ และนางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 16
 

Imageเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า โดยในพิธีเปิดการศึกษาได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาและแนะนำภาพรวมหลักสูตร จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจเพื่อความเป็นผู้นำที่ดี” ทั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 16 เข้าร่วมในพิธีเปิดการศึกษาและรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 135 คน


รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 

Imageเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล,  ดร.วิชัย รูปขำดี, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และนางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด    เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 

Imageเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม, พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ, นายวีระชัย ชมสาคร, นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค และนายสุเชาว์ ชยมชัย ได้เดินทางไปเทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
 

Imageเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.วิชัย รูปขำดี, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และ นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลตำบลหนองล่อง จ.ลำพูน
 

Imageเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย, ดร.ไพบูลย์ โพธิสุวรรณ, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และนางสาววิลาวัณย์ หงส์นคร ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Imageเมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาดูงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนของผู้นำไทยที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการนำ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และนิทรรศการถาวรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ทั้งนี้ กิจกรรมศึกษาดูงานดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 


สำนักวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี จัดทำแผนกิจกรรม พร้อมติดตามการดำเนินงานวิจัย
 

Imageเมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อประชุมจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ณ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Strengthening Local Authorities and Communities in the Southern Border Provinces of Thailand through Public Participation and Planning Process ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าเข้าชมงานนิทรรศการกองบัญชาการกองทัพไทย
 

Imageเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เข้าร่วมชมงาน “นิทรรศการจัดการความรู้กองบัญชาการกองทัพไทย” ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย การจัดนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในแต่ละหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กำลังพล
สถาบันพระปกเกล้า จับมือ GRIPS ประเทศญี่ปุ่นจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล
 

Imageเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น  ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษผ่านระบบ VDO Conferenceโดย ศาสตราจารย์ ดร.มาซาฮิโระ โฮริ (Prof.Dr.Masahiro Horie) Director of Executive Development Center for Global Leadership of GRIPS ในหัวข้อ “Administative Reform, Good Governance, and New Public Management : Lessons for Developed and Developing Countries.” 

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย
 

Imageเมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.วุฒิสาร ตันไชย , ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายนฤตย์ เสกธีระ และ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลตำบลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 

Imageเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2557 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง จ.สุโขทัย
 

Imageเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า


รางวัลพระปกเกล้าทองคำตำบลส้าน จ.น่าน 2557
 

Imageเมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม , ดร.ไพบูลย์ โพธิสุวรรณ, นายนฤตย์ เสกธีระ และ นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน จ.น่าน  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดอบรมโครงการพลเมืองยุคใหม่
 

Imageวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดอบรมโครงการพลเมืองยุคใหม่ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้ข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 300 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้แทนพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี”
 

Imageวันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณะผู้แทนพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2557 เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ พระรูปหน้าอาคารศาลยุติธรรม ถ.ราชดำเนินใน 
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสกรรมการสภาสถาบันได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 

Imageพลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ำ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ  เศรษฐบุตร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการสภาสถาบัน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 


ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 60 จาก 666