Users Online [ Stats ]
ภาพกิจกรรมสถาบันพระปกเกล้า
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง”
 

Imageเมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชุมชมพลเมืองเข้มแข็ง” ให้กับโรงเรียนพลเมืองตำบลปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กนก  โตสุรัตน์ ประธานศูนย์การเมืองภาคพลเมืองฯ และประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนพลเมืองปรือใหญ่ และเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและกระบวนการสร้างสำนึกพลเมือง ประกอบด้วย นักเรียนพลเมืองปรือใหญ่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 65 คน 
สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ “เส้นทางประชาธิปไตย”
 

Imageเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ศาสตราจารย์(พิเศษ)นรนิติ  เศรษฐบุตร กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าในฐานะวิทยากรพิเศษบรรยายเส้นทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทย ผู้เแต่งหนังสือเรื่อง “เหตุบ้านการเมือง” วิทยากรได้บอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของแต่ละสถานที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ด้วยสายตาและการสัมผัสผ่านการทัศนะศึกษาในโครงการ “เส้นทางประชาธิปไตย” 
วิทยาลัยการเมืองการปกครองร่วมงาน สัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 5
 

Imageเมื่อศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ไทย...สู่อนาคต มั่นคงยั่งยืน” โดยเป็นผู้แทนสถาบันฯ รับมอบโล่ที่ระลึกจากนายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา  ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การสัมมนาครั้งนี้เป็นการนำเสนอความคิดโดยผู้แทนจาก 6 หลักสูตร
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

Imageเมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) จัดทำโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น และ ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นในการสร้างนวัตกรรมการพัฒนารายได้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต 
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี เรื่อง ระเบียบระหว่างประเทศกับปัญหาอธิปไตยในการจัดการปกครองของสยาม
 

Imageเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน ปาฐกถาชุด เสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ระเบียบระหว่างประเทศกับปัญหาอธิปไตยในการจัดการปกครองของสยาม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร  ปิติพัฒน์ และ รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล  กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปาฐกถาธรรม “สมดุลงาน = สมการชีวิต” โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ถาวรบรรจบ
 

Imageเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดงานปาฐกถาธรรม ในหัวข้อ “สมดุลงาน = สมการชีวิต” โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ถาวรบรรจบ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า โดย พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท  ถาวรบรรจบ แสดงปาฐกถาธรรมและตอบปัญหาธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้า


ศูนย์สื่อสารองค์กรร่วมแสดงความยินดี วันก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 64 ปี
 

Imageเมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ศูนย์สื่อสารองค์กร โดยนางสาววรรัตน์ ชัยชนะ และนางสาวเกวลี ศรีตลาลัย พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี วันก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยมี นางสาวอุทุมพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา บรรณาธิการข่าวการเมือง ให้เกียรติรับมอบ ณ บริษัทสยามรัฐ จำกัด
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนสถาบันพระปกเกล้า จัดงานกีฬา ปรม.สัมพันธ์
 

Imageเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา ปรม.สัมพันธ์ พร้อมด้วยนายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน(ปรม.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกีฬา ปรม.สัมพันธ์ และนักศึกษาหลักสูตร ปรม.1-13 ร่วมใจจัดงานกีฬาและแข่งขันกีฬาด้วยความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในหลักสูตรฯ ณ อาคารกีฬาในร่ม บริษัท ทีโอที(TOT) จำกัด(มหาชน)
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จับมือ 25 องค์กรภาคี ขับเคลื่อนสังคมแห่งความซื่อตรง
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าเป็นหนึ่งใน 25 องค์กรภาคีที่จับมือกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความซื่อตรง  โดยจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (ฉบับทบทวน พ.ศ.2557-2559) และร่วมรณรงค์  ตลอดจนดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนงานดังกล่าว ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557  ที่ผ่านมา  สถาบันฯและองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความซื่อตรง ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนแห่งความซื่อตรง ทั้งในมุมของการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น   การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน  ตลอดจนการดำเนินชีวิตของสมาชิกชุมชนโดยใช้วิถีแห่งความซื่อตรงเป็นแนวทางโดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมาภิบาล อบต.สะอาดสมบูรณ์ จ.ร้อยเอ็ด

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งความซื่อตรง
 

Imageสำนักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในหัวข้อ “ชุมชนแห่งความซื่อตรง”  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์  ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557  เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกชุมชนร่วมกันสร้างชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านความซื่อตรง  โดยใช้กระบวนการระดมความคิดเห็นวิเคราะห์สิ่งดีที่มีในชุมชนแล้วนำมาใช้ในการวางแผนกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายมีผู้เข้าร่วมหลากหลายทั้งเยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ อบต. รวมทั้งสิ้น 89 คน
เก็บข้อมูล “การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำมิติหญิงชาย มาพิจารณาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
 

Imageเมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่อง “การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำมิติหญิงชายมาพิจารณาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า นางสาวรัชวดี  แสงมหะหมัด นักวิชาการ และนางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมหารือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้สืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำของผู้หญิงและการวางแผนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงสถานภาพหญิงชาย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิทธิมาตรฐานและแนวทางความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
วิทยาลัยการเมืองการปกครองร่วมแถลงข่าว งานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน
 

Imageเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า  ร่วมแถลงข่าว เรื่อง การจัดงานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน หัวข้อ “ไทย...สู่อนาคต มั่นคงยั่งยืน”  ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

รองเลขาธิการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 

Imageเมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม”  ณ ห้องประชุม 1-2 สถาบันพระปกเกล้า โดยได้รับเกียรติจากนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวต้อนรับ แนะนำสถาบันและบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงท้าย ท่านรองเลขาธิการได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะศึกษาดูงาน โดยมีนางปทุมรัตน์ พงศ์ภัสสร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นตัวแทนรับมอบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4
 

Imageเมื่อวันที่ 6- 7 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมลองบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในวันแรกของพิธีปัจฉิมนิเทศเป็นการนำเสนอรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของนักศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่มตามสายการเดินทาง  คือ 1.กลุ่มจีน-ลาว 2.กลุ่มมาเลเซีย-สิงคโปร์ 3.กลุ่มพม่า และ 4.กลุ่มกัมพูชา-เวียดนาม ส่วนในวันที่สองเป็นการรายงานการประเมินผลการศึกษาในหลักสูตรโดยอาจารย์ประเมินผลหลักสูตร  


โครงการฝึกอบรม “การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า”
 

Imageเมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2557 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่าจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสร้างเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและการควบคุมไฟป่า โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรม เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี เรื่อง กฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Imageเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “กฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม และได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร พร้อมด้วยนักวิชาการ พนักงานของสถาบันพระปกเกล้าร่วมงาน และมีการจัดจำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดชลบุรี
 

Imageเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โดย นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และ นายวัชรา ธิตินันทน์ พนักงานฝึกอบรมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดชลบุรี ภายใต้การดำเนินงานของประธานศูนย์ฯ คนใหม่ ได้แก่ ดร.อนุรักษ์  เรืองรอบ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้มีการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน และแผนขับเคลื่อนงานในอนาคต รับรู้ความแตกต่างทางความคิดที่ยังต้องอาศัยเวลาผสาน ร่วมไปถึงรูปธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดเวทีถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนพลเมืองเข้มแข็ง
 

Imageเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โดย นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการ และนายประยูร โพธิไชยรัตน์ พนักงานฝึกอบรมฯ จัดเวทีถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนพลเมืองเข้มแข็งในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยพัฒนาโครงการเยาวชนต้นแบบ ณ โรงแรมนางแลเม้าเท่นวิวรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกลียวเชือก กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มบ้านสคูล และกลุ่ม ค. คนคิดดี มาร่วมกันถอดบทเรียนในประเด็นของแรงบันดาลใจและแรงจูงใจที่ทำให้เข้าร่วมกลุ่มเยาวชน รวมไปถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและข้อท้าทาย เพื่อจะได้นำไปประมวลและพัฒนาขึ้นเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาโครงการต่างสำหรับเยาวชนที่มีประสิทธิภาพและโดนใจเยาวชนอย่างแท้จริง 
สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน เรื่อง “ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนยุครัตนโกสินทร์”
 

Imageเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง “ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนยุครัตนโกสินทร์” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย พนักงาน และพนักงานใหม่ ร่วมทั้งนักศึกษาฝึกงาน สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนในยุครัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 


พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2557”
 

Imageเมื่อวันที่ 4-8 มิถุนายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2557” โดย นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเกียรติเข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดจำหน่ายของที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 60 จาก 627