Users Online [ Stats ]
ภาพกิจกรรมสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 

Imageเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า  ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.วิชัย รูปขำดี, รศ.ตระกูล มีชัย, นายนฤตย์ เสกธีระ และนางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา ได้เดินทางไป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 

Imageเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ และ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง อบจ.ภูเก็ต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์, รศ.ตระกูล มีชัย ,รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, นางประภา วงศ์วิภูษณะ, นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา และนายชลิต ถาวรกิจกุล ได้เดินทางไป องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.เชียงราย
 

Imageเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.วิชัย รูปขำดี, นางประภา วงศ์วิภูษณะ, นายนฤตย์ เสกธีระ และนางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา ได้เดินทางไป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า  
สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา ปฏิรูปประเทศไทย : ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย
 

Imageเมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 2557  รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา ครั้งที่ 5 การปฏิรูปประเทศไทย : ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย  ซึ่งถือเป็นเวทีสารธารณะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น และข้อเสนอแนะ ต่อทิศทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ สื่อมวลชน  และประชาชนผู้สนใจมากมาย   ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.นนทบุรี
 

Imageเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล,นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นายชลิต ถาวรนุกิจกุล และนางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า 
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.พิษณุโลก
 

Imageเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ, นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
 

Imageเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ไพบูรณ์ โพธิ์สุวรรณ ,นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นางประภา วงศ์วิภูษณะ และนางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
 

รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.สุโขทัย
 

Imageเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.วุฒิสาร ตันไชย, ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.สุโขทัย
 

Imageเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ไพบูรณ์ โพธิ์สุวรรณ ,นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นางประภา วงศ์วิภูษณะ และนางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 

Imageเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557  ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.วุฒิสาร ตันไชย และนายวิสวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า ได้เดินทางไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  ซึ่งถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีปฏิบัติอันดีงามที่ทางสถาบันฯ ปฏิบัติสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี 
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.สุรินทร์
 

Imageเมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า  ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร และนางสาวอติพร แก้วเปีย ได้เดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์  เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า


สถาบันพระปกเกล้าจัดเวทีอภิปรายนานาชาติ “สถานการณ์ปัจจุบันของไทย” รุ่นที่ 1
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าจัดเวทีอภิปรายนานาชาติ  “สถานการณ์ปัจจุบันของไทย” (The KPI International Forum on Thailand’s Current Situation –KPIIC) ลำดับที่ 1 ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยในปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับ  ณ โรงแรมอัสสราวิลล่า แอนด์ สวีท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2557
พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
 

Imageเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภา จัดพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 3 โดยมีศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ศ.นพ.สมศักดิ์  โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา  กล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษา ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร” บรรยาย “การเลือกตั้งในบริบทท้องถิ่น”
 

Imageเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง  บรรยาย เรื่อง “การเลือกตั้งในบริบทท้องถิ่น” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้่องถิ่น รุ่น 5 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เกี่ยวกับเนื้อหาการปฏิรูปภาพรวมของประเทศ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามประกาศ คสช.,แนวคิดในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
อุปทูตนิวซีแลนด์ เข้าพบ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
 

Imageเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 Miss Shannon Austin อุปทูต ประเทศนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย (Duputy Head of Misson) เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและรองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน และบทบาทของสถาบันพระปกเกล้าฐานะเป็นองค์กรสำคัญในการนำเสนอการปฏิรูปประเทศ
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.ลำปาง
 

Imageเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ตระกูล มีชัย, นายนฤตย์ เสกธีระ, นางคณิตา ราษฏร์นุ้ย และนางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รองเลขาธิการแสดงความยินดี กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี
 

Imageเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 124 ปี และร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่าง ๆ โดยมี นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล และ นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติรับมอบ ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
รางวัลพระปกเกล้า 2557 จ.ลพบุรี
 

Imageเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า  ซึ่งประกอบไปด้วยรศ.นิยม รัฐอมฤต,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม,นางสาวอติพร แก้วเปีย และนายชลิต ถาวรนุกิจกุล ได้เดินทางไปยัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า


ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 60 จาก 720