Users Online [ Stats ]
ภาพกิจกรรมสถาบันพระปกเกล้า
พิธีปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

Imageเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีพิธีปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับ เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งประกอบได้ด้วยการนำเสนอผลงานกลุ่ม ที่เป็นการประมวลการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานในหลักสูตร ไปพัฒนาเป็นโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่เมืองภูเก็ต จำนวน 4กลุ่ม4โครงการด้วยกัน ได้แก่ 1) Phuket Rainproof: การบริหารจัดการน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 2) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเขตย่านเมืองเก่าภูเก็ต 3) เส้นทางจักรยานสวน Bike for all และ 4) โครงการสุขใจวัยเก๋าภูเก็ตนครที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
สัมมนา เรื่อง "สานพลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ"
 

Imageวันที่ 26 ธ.ค.57 ที่อาคารรัฐสภา 2  จัดสัมมนาคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สานพลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ"
คณะผู้บริหารสถาบัน เข้าพบพร้อมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประธาน กมธ ประธานและรองประธาน สนช
 

Imageเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รักษาการรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน  เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในฐานะ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คนที่ 1  ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีรนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า และนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ณ อาคารรัฐสภา


เสริมสร้างสำนึกพลเมืองในสถานศึกษาด้าน “ความซื่อตรง” ครั้งที่ 4
 

Imageเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า โดยการสนับสนุนจากมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม (ส.ป.ส. หรือ KPISE) และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสำนึกพลเมืองในสถานศึกษาด้าน “ความซื่อตรง” ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ “การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน” ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ อาคารวิชชนนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) จังหวัดนนทบุรี  
ปาฐกถา เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
 

Imageวันที่ 19  ธันวาคม 2557  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานปาฐกถา “เสาหลักของแผ่นดิน”  ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 122 เรื่อง  “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี”
“จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์” เข้าพบสัมภาษณ์ กับหลายบทบาทสำคัญ ของ “รศ.วุฒิสาร ตันไชย”
 

Imageวันที่ 18 ธันวาคม 2557 จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ จากช่อง Nation Channel  (บริษัท เนชั่น บอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC รายการ “คมชัดลึก”  เข้าพบสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ถึงบทบาทหน้าที่สำคัญหลายด้าน ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และโฆษกคณะกรรมาธิการ  รวมถึงแนวนโยบายการบริหารงานในการเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “งานสร้างคน คนสร้างงาน บ้าน ขลธ.” ประจำปี งบประมาณ 2558
 

Imageระหว่างวันที่ 13-15  ธันวาคม 2557 หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานขึ้นตรงเห็นถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานในความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของสถาบันพระปกเกล้าตามแผนกลยุทธ์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์กิตติมา บุญนาค ที่มาให้ความรู้ใหม่ๆ ในการนำมาปรับใช้ในการทำงาน รวมถึงคณะของ ขลธ. ยังได้เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความความคิดเห็น ทบทวนถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน
11 Days in Myanmar on Project Citizen สร้างสำนึกพลเมือง
 

Imageสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ผอ.ศูภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ คุณอรอุมา ภูมิบูรณ์ คุณสุพรรณี รักษาศรี เดินทางไปยังเมือง Mandalay, Myanmar เพื่อเยี่ยมโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ภายใต้โครงการ “Project Citizen กับสถาบันพระปกเกล้า” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557
เวทีเตรียมความพร้อมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ภาคอีสาน
 

Imageณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ผอ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และคณะ จัดเวทีเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยกับคณะทำงานในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยการประชาเสวนาหาทางออก โดยในช่วงเวลาตั้งแต่บัดนี้ถึงมกราคม 2558 จะเป็นช่วงเวลาที่คณะทำงานในพื้นที่ 4 จังหวัด ลงพื้นที่เชิญประชาชนเป้าหมายจำนวน 100 คนตามที่กำหนด เพื่อให้มาเข้าร่วมเวทีทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพในวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ต่อไป 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เดินทางมาศึกษาดูงาน
 

Imageเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  เดินทางมาศึกษาดูงาน ในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการปกครองท้องถิ่น  ณ  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า โดยมีผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะ วางพานพุ่ม เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
 

Imageวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย  รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ พร้อมด้วยพนักงานและตัวแทนนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา
สำนักวิจัยและพัฒนาและสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจัดการอบรม
 

Imageวันที่ 10 ธ.ค.57 สำนักวิจัยและพัฒนาและสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมผู้เอื้อกระบวนการและผู้จดบันทึกสำหรับกระบวนการประชาเสวนา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน จากนั้น ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอบรม และบรรยายในหัวข้อ "วิวัฒนาการของประชาธิปไตย" ตามด้วยการอบรมการจัดการให้เกิดเวทีประชาเสวนา
พิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 5
 

Imageเมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 5โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธาน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 120 ปี วันพระราชบรมสมภพ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
 

Imageเมื่อวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ รอบปฐมทัศน์
สถาบันพระปกเกล้า จัดงานสัมมนา "แถลงผลงานวิชาการเพื่อการปฏิรูปประเทศ"
 

Imageวันที่ 3 ธันวาคม  2557  สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดงาน “แถลงผลงานวิชาการเพื่อการปฏิรูประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้นำเสนองานวิจัย ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และมุมมองให้ได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมคณะกรรมมาธิการ 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2


ตัวแทน สถาบันพระปกเกล้า วางพานพุ่มถวายราชสักการะต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 

Imageวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และคณะ เป็นตัวแทนสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (ประจำปี 2557) ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
เวทีเตรียมความพร้อมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ “ภาคใต้”
 

Imageณ โรงแรมร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คุณอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา) และ ผอ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และคณะ จัดเวทีเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยกับคณะทำงานในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร และจ.พัทลุง เพื่อขับเคลื่อนทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยการประชาเสวนาหาทางออก ซึ่งคณะทำงานในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ได้รับทราบความเป็นมาของโครงการวิจัย ข้อมูลธรรมนูญสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัย และหน้าที่ที่คณะทำงานในพื้นที่ต้องดำเนินการต่อไป 
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ GRIPS จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ
 

Imageเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง “Research Project on Leadership and Management Development in Asian Countries” ณ ห้องประชุมย่อย 3-4 สถาบันพระปกเกล้า เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาโดย อาจารย์พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา นำเสนอกรณีศึกษาภาวะผู้นำของ “ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล” ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล นำเสนอกรณีศึกษาภาวะผู้นำของ “นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ”  รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ นำเสนอกรณีศึกษาภาวะผู้นำของ “นายแพทย์สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์” และ อาจารย์กิตติมา บุนนาค และ รศ.วุฒิสาร ตันไชย นำเสนอกรณีศึกษาการสร้างภาวะผู้นำในประเทศไทย 
เวทีเตรียมความพร้อมทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ “ภาคกลาง”
 

Imageต่อเนื่องจากเวทีพื้นที่ภาคเหนือ ในจังหวัดนครสวรรค์ มาที่เวทีภาคกลาง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มข้าวโพดฝักอ่อน จังหวัดนครปฐมกันบ้าง ประกอบด้วยคณะทำงานจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และจังหวัดนครปฐม เริ่มพูดคุยทำความเข้าใจกันตั้งแต่เช้า นำทีมโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นายชลัท ประเทืองรัตนา และนายชูศักดิ์ ปัญญามูล
คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
 

Imageเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ  นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กรชำนาญการ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 60 จาก 756