Users Online [ Stats ]
ภาพกิจกรรมสถาบันพระปกเกล้า
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Imageเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “สถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย ศ.ดร.บัณฑิต  จุลาสัย และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สันติ  ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางกาญจนา  ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาความสามารถ สมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
 

Imageเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธี กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 115 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
พิธีมอบใบรับรองการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหาร รุ่นที่ 1
 

Imageเมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีมอบใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหาร (Leadership Challenge for Successor) รุ่นที่ 1 โดยมี นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางของธนาคารออมสิน จำนวน 30 คน  ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก


สถาบันพระปกเกล้า จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริม SMEs ไทย สู่ประชาคมอาเซียน"
 

Imageเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้า โดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน(ปรม.) รุ่น 13 และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่น 4 ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริม SMEs ไทย สู่ประชาคมอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม  สมไพศิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบาย คสช. กับ SMEs” 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง
 

Imageเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดการประชุม และ นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ดำเนินการประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง ซึ่งมีผู้แทนศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองที่ดำเนินการโรงเรียนพลเมือง และนักเรียนโรงเรียนพลเมืองร่วมประชุมแลกเปลี่ยน จำนวน 30 คน การประชุมถอดบทเรียนในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนกระบวนการ แนวทาง ยุทธศาสตร์การดำเนินการโรงเรียนพลเมือง ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนพลเมืองในปี 2558 ต่อไป
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมใหญ่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
 

Imageเมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมใหญ่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 48 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของแต่ละศูนย์ฯ และกำหนดประเด็นขับเคลื่อนงานในปี 2558 ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง ตลอดจนกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนงานในปี 2558 ที่เน้นประเด็นของการขับเคลื่อนโรงเรียนพลเมืองและสภาพลเมืองในพื้นที่ทั้ง 48 ศูนย์ฯ ผ่านยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ ควบคู่กับการกระทำ ที่จะนำไปสู่การมีเหตุมีผลและสำนึกของการทำเพื่อบ้านเมือง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ประโยชน์สุขของบ้านเมืองในอนาคต 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดโครงการเยาวชนพลเมือง รุ่นที่ 3
 

Imageเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดโครงการเยาวชนพลเมือง รุ่นที่ 3 โดย นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 57 คน จาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด จังหวัดตาก และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กร
 

Imageเมื่อวันที่  2 กันยายน 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ในหัวข้อ  “ท่าอากาศยานไทยโปร่งใส ซื่อตรง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กร ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าบรรยายหัวข้อ “การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส” และนายชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการชำนาญการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายหัวข้อ “แนวทางการสร้างความซื่อตรงในองค์กร”
สำนักวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ จ.กระบี่ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม”
 

Imageเมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำมิติหญิงชายมาพิจารณาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวแนะนำที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
วันครบรอบสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า 16 ปี
 

Imageเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 สถาบันพระปกเกล้าจัดงานวันครบรอบสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า 16 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชาธิปก  สถาบันพระปกเกล้า กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และการเข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 35 หน่วยงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้รับมอบ


สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ณ เมืองโมนยวา สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 

Imageเมื่อวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วย นายอาทิตย์  ฉัตรมงคลวงศ์ จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองให้แก่พระสงฆ์ ครู จำนวน 53 คน จากประมาณ 20 โรงเรียน  ณ เมืองโมนยวา(Monyw) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งการอบรมครั้งเป็นการขยายพื้นที่ใหม่ เนื่องจากเจ้าอาวาสที่โรงเรียนนี้ไปเข้ารับการอบรมกับสถาบันฯ ที่เมือง Shwebo Myanmar และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากจึงอยากให้คนครูได้ความรู้ จึงนำมาขยายผล 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตย เพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา
 

Imageเมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจต่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นหลัก วินัย ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ เป็นสำคัญ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
พิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 1
 

Imageเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดพิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด ให้โอวาทแก่นักศึกษา และแนะนำภาพรวมหลักสูตร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ นายพิธาน  พื้นทอง ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ซึ่งกล่าวรายงานโดย นายณวัฒน์  ศรีปัดถา นักวิชาการผู้ชำนาญการ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 80 คน ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Imageเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ปกประชา ณ ขอบขัณฑสีมา : รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจากเหนือสุดถึงใต้สุดในสยาม” โดย นางฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแก้ว  ปุณทริกโกทก ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกลาง มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร และได้รับเกียรติจาก รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบของที่ระลึก และร่วมงานปาฐกถา 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานสัมมนาปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย : การต่อต้านการทุจริต”
 

Imageเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “ปฏิรูปประเทศไทย : การต่อต้านการทุจริต” ภายใต้โครงการสัมมนาสู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย ภายในงานเป็นการรวบรวมข้อเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยและมาตรการการต่อต้านการทุจริต” โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ดร.เลิศพร  อุดมพงษ์ และนางสาววรลักษณ์  สงวนแก้ว นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อเสนอ เกี่ยวกับ สถานการณ์และรูปแบบการทุจริตในประเทศไทย ทัศนคติของประชาชนต่อการทุจริต และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต : กฎหมายประสบการณ์จากนานาชาติ และมาตรการต่างๆ สำหรับประเทศไทย
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง จังหวัดกาฬสินธุ์
 

Imageเมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชุมชมพลเมืองเข้มแข็ง” ให้กับโรงเรียนพลเมืองตำบลยอดแกง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีอาจารย์สุขี  ซองศิริ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนพลเมืองปรือใหญ่ และเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและกระบวนการสร้างสำนึกพลเมือง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและทัศนคติของพลเมือง และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เข้าร่วมเปิดโรงเรียนพลเมือง จังหวัดขอนแก่น
 

Imageเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง โดย นายวัชรา  ธิตินันทน์, นายประยูร  โพธิ์ไชยรัตน์ และ นางสาวจินห์จุฑา  ลิ้มสวัสดิ์ พนักงานฝึกอบรมฯ เข้าร่วมเปิดโรงเรียนพลเมืองจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วย การกล่าววัตถุประสงค์ความเป็นมาโรงเรียนพลเมืองขอนแก่น และกล่าวรายงาน โดย นายฉัตรนพวัฒน์  วีระศักดิ์ ครูใหญ่โรงเรียนพลเมืองขอนแก่น จากนั้นเป็นการกล่าวเปิดโรงเรียน โดย นายสมพงษ์  ประทุมทอง ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่นที่ 4
 

Imageเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นางกรรณิการ์  แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา กล่าวรายงานโดย นางเบญจมาศ  วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า แนะนำภาพรวมหลักสูตร ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13
 

Imageเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาพรวมหลักสูตร และนายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการศึกษา จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจเพื่อความเป็นผู้นำที่ดี” ทั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 เข้าร่วมในพิธีเปิดหลักสูตรและรับฟังการบรรยายพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 140 คน
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดี ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 

Imageศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย รศ.วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นางกาญจนา  ศรีปัดถา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก นายพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 และนายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 60 จาก 685