งานวิจัย

เมนูย่อย

สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : ศึกษากรณีประเทศฝรั่งเศส

สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : ศึกษากรณีประเทศฝรั่งเศส

รายงานการศึกษา เรื่อง สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : ศึกษากรณีประเทศฝรั่งเศส
โดย นายเอกสิทธิ์ วินิจกุล
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

       ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย ผู้คนประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาถิ่น และวัฒนธรรม ซึ่งความแตกต่างเหล่านั้นเป็นผลิตผลทางด้านประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาช้านานในประเทศไทย ซึ่งความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้นในด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี และสวยงามทางด้านการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งหากมีประเด็นขัดแย้ง หรือประเด็นพิพาทขึ้น ความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้นมักจะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งเขาแบ่งเรา และท้ายที่สุดหากความขัดแย้งนั้นมีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง ก็จะทาให้สังคมนั้นแตกแยก หากพิจารณาปัญหาในประเทศไทยแล้ว พบว่าหลายปัญหาเกิดจากรัฐไม่สามารถบริหารจัดการความแตกต่างเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้กลายเป็นปัญหาระดับประเทศ เช่น ปัญหาการศึกษา ปัญหาความยากจน ปัญหาทางการเมือง หรือปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือปัญหาความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง