งานวิจัย

เมนูย่อย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
(People’s Participation to manage the Natural Resources and Environments in Nawa Municipality, Nawa district, Nakhon Phanom Province)
ผู้วิจัย พุฑฒจักร สิทธิ
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง