งานวิจัย

เมนูย่อย

ถอดบทเรียนความสำเร็จของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนใฝ่ดีบ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ถอดบทเรียนความสำเร็จของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนใฝ่ดีบ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนใฝ่ดีบ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ผู้วิจัย อาจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง