งานวิจัย

เมนูย่อย

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านโพธิ์สามัคคีหมู่ที่ 8 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านโพธิ์สามัคคีหมู่ที่ 8 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านโพธิ์สามัคคีหมู่ที่ 8 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ดำเนินการวิจัยโดย
1. นายสรรณ์ญา กระสังข์
2. นายทองพูน บุญประกอบ
3. นายบุญมี สุขแสน
4. นายวิทยา วิเศษชาติ
5. นายประจวบ สุขเมือง
6. นายนุกูลกิจ ทวีชาติ
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง