งานวิจัย

เมนูย่อย

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีสำหรับการจัดการภัยพิบัติ

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีสำหรับการจัดการภัยพิบัติ

รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีสำหรับการจัดการภัยพิบัติ
ดำเนินการวิจัยโดย อาจารย์ชูวงศ์ อุบาลี
                         อาจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
                         อาจารย์วงธรรม สรณะ
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง