งานวิจัย

เมนูย่อย

การศึกษาข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยโดยถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชน

การศึกษาข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยโดยถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชน

การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยโดยถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชน
รายชื่อผู้วิจัย นายวีระ สมความคิด
เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.)
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า

      เครือข่ายประชาชนต้นคอร์รัปชัน (คปต.) เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานช่วยราชการต้านภัย คอร์รัปชันมากกว่า 13 ปี เชื่อมโยงกับภาคประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประชาชนผู้ลงมือปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันด้วยตนเอง มีประสบการณ์ตรง สามารถที่จะนำประสบการณ์จริงดังกล่าวมาทาการถอดเป็นบทเรียนเพื่อให้สังคมไทยได้เรียนรู้ อันจะเกิดเป็นประโยชน์ในการช่วยกันทำให้การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยลดลงจนอยู่ในวงจำกัด ไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสังคมไทยดังเช่นในปัจจุบัน

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง