งานวิจัย

เมนูย่อย

การบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษางบประมาณเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

การบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษางบประมาณเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

การศึกษาวิจัย เรื่อง การบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษางบประมาณเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
Integration Budgetary Management between Govermeent Agencies : a Case Study of Budgeting for Participatory Democracy Development
รายชื่อคณะผู้วิจัย
อาจารย์ ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง