งานวิจัย

เมนูย่อย

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจราชการ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจราชการ

โดย สถาบันพระปกเกล้า เสนอต่อสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พฤษภาคม 2560
รายชื่อคณะผู้วิจัย

โครงการพัฒนาระบบตรวจราชการ ระยะที่ 1 (วิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจราชการ)
1. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล หัวหน้าโครงการ
3. นางสาวปัทมา สูบกำปัง นักวิจัย
4. นางสาวนิตยา โพธ์ินอก นักวิจัย
5. นางสาวนันทนัช อินทร์หม่อม ผู้ช่วยวิจัยและบริหารโครงการ

รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจราชการฉบับนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการศึกษาให้กับสำนักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยเน้นการศึกษาระบบตรวจราชการแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ
1) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลระบบการตรวจราชการในช่วงระหว่าง พ.ศ.2551- ปัจจุบัน
2) ศึกษาวิเคราะห์บริบทหรือความท้าทายสำคัญที่มีผลต่อระบบบริหารราชการแผ่นดินและระบบการตรวจราชการ
3) และนำเสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และนาไปสู่ระบบการตรวจราชการยุคใหม่

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง