รับสมัครนักวิชาการ หลายอัตรา ในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก ทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง  เปิดรับสมัคร นักวิชาการ หลายอัตรา ในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก ทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-----------------------------------

1. ตำแหน่งและขอบเขตงานของพนักงานวิชาการและวิจัย ตามหน่วยงานที่เปิดรับดังนี้

 1. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 2. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
 3. สำนักวิจัยและพัฒนา
 4. สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
 5. สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
 6. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
 7. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
3. ใบสมัคร
4. คุณสมบัติ

 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี / ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และงานวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ รัฐสภา สันติวิธี การปกครองท้องถิ่น และการเมืองภาคพลเมือง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เอกสารการสมัคร

 1. หลักฐานการศึกษา
 2. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ
 3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน
 4. ประวัติโดยย่อ
**สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงาน**
มาทางอีเมล์ :  patcharee@kpi.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
ฝ่ายบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9757 และ 02-141-9642

Share :