รับสมัครนักวิชาการ หลายอัตรา ในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก ทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง  สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัคร นักวิชาการ หลายอัตรา ในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก ทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง สถิติเชิงปริมาณ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-----------------------------------

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาด้านสถิติ การวิจัยเชิงปริมาณ และ ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ รัฐสภา สันติวิธี การปกครองท้องถิ่น และการเมืองภาคพลเมือง
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี / ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)

เอกสารการสมัคร ต้องยื่นเอกสารครบถ้วน ดังนี้

 1. ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
 2. ผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ (ดาวน์โหลดเกณฑ์ภาษาอังกฤษ)
 3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน
 4. ประวัติโดยย่อ

ตำแหน่งและขอบเขตงานของพนักงานวิชาการและวิจัย ตามหน่วยงานที่เปิดรับดังนี้

 1. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 2. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
 3. สำนักวิจัยและพัฒนา
 4. สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
 5. สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
 6. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การสมัครงาน/ การติดต่อ-สอบถาม

ผู้ประสงค์สมัครงานสามารถส่งเอกสารสมัครงาน โดยระบุตำแหน่งงาน เงินเดือนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้
มาที่
ส่วนบริหารงานบุคคล
นางสาวพัชรี แย้มโกสุม
โทรศัพท์ : 02- 141 9757 e-mail: hrkpi@kpi.ac.th

**สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงาน**
มาทางอีเมล์ :  hrkpi@kpi.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9757 และ 02-141-9642

 

Share :