ผลการสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 "การรับรู้ เกณฑ์การตัดสินใจ และการยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชน"

Capture04

Share :