รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10

     

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10

     ตามที่ สถาบันพระปกเกล้าได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10 โดยได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 และมติเห็นชอบ ในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 10 จำนวน 90 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 10 คน ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
นางสาวธิดารัตน์ เกษีสม โทรศัพท์ 02-141-9544
นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธ์ โทรศัพท์ 02-141-9538

Share :