รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 3

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 3
*รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 10 เมษายน 2561*

-----------------------------------

 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

1.เป็น“นักสื่อสารมวลชนระดับท้องถิ่นหรือนักสื่อสารมวลชนระดับชาติ” (นักสื่อสารมวลชนในที่นี้ หมายถึง นักข่าว รีไรท์เตอร์ โปรดิวเซอร์ข่าว บรรณาธิการในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์)
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และมีอายุไม่เกิน 55 ปี
3.มีประสบการณ์การท่างานด้านสื่อสารมวลชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9756 : นางสาวยะราพร เฉลยโฉม 
โทรศัพท์ 0-2141-9755 : นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์

Share :