เปิดรับสมัครผู้สนใจคัดเลือกเข้ารับทุนอบรมภาษาจีนและศึกษาดูงานสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – วันที่ 10 กรกฎาคม 2562)

     

เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจคัดเลือกเข้ารับทุนอบรมภาษาจีนและศึกษาดูงาน
สำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

หลักเกณฑ์ของผู้สมัคร

  1. เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ สัญชาติไทย
  2. ผู้ที่สนใจสมัครรับคัดเลือก ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่สมัคร
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าตามที่สถาบันการศึกษาในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือก.พ.รับรอง
  4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่ตั้งครรภ์ และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
  5. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครคัดเลือกเข้ารับทุนได้ และสามารถลาเพื่อการอบรมตามเวลาที่กำหนดได้

เอกสารดาวน์โหลดและใบสมัคร

ส่งใบสมัครได้ที่

     งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 (โซนทิศใต้) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02-141-9759 นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา, 02-141-9511 นางสาวณัฏฐ์นิดา ปิติมล
หรือส่งข้อความสอบถามที่ sirikamon@kpi.ac.th, nutnida@kpi.ac.th

ติดต่อสอบถาม
งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
โทร 02-141-9759 นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา
, 02-141-9511 นางสาวณัฏฐ์นิดา ปิติมล

Share :