รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 )

     

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9
**(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 )**

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

การยื่นใบสมัคร
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่สมบูรณ์ครบถ้วน มายังสถาบันพระปกเกล้าด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตามวัน เวลาที่กำหนด ไม่รับการสมัครทางโทรสาร หรือ E-mail

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ : 02-141-9587, 02-141-9585 (สุรีย์พร, วงศกร)

 

Share :