รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23

     

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23

           ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 โดยดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 และมติสภาสถาบันพระปกเกล้า ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 จำนวน 107 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 30 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม :
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9583-85 โทรสาร 02-143-8176

Share :