รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (บัดนี้ - 22 เมษายน 2562)

     

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23
**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562**

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเพพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9583-85 โทรสาร 02-143-8176

Share :