รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฯ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (บัดนี้ - 24 เมษายน 2561)

           

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม - อังคารที่ 24 เมษายน 2561

-----------------------------------

            ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จะจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 22 ซึ่งผู้เข้าศึกษาประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง นักบริหารระดับสูงจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ตลอดจนศิลปินและสื่อมวลชน ฯลฯ รวม 140 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม และวิถีชีวิตประชาธิปไตย

            ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม ถึงวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 และเปิดการศึกษาในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยเรียนทุกวันอังคารและวันพุธ ระหว่างเวลา 08.00-12.10 นาฬิกา รวมระยะเวลาการศึกษาประมาณ
9 เดือน (มิถุนายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9579-80, 02-141-9583
โทรสาร 02-143-8176

Share :