รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการการศึกษาอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” ประจำปี 2562

     

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการการศึกษาอบรม
หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน” ประจำปี 2562
**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2562**

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมโดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมายังสถาบันฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่สมบูรณ์ครบถ้วน มาที่
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 ด้านทิศเหนือ
เลขที่ 120 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วงเล็บมุมซอง (สมัคร PDI).
*** ไม่รับเอกสารการสมัครทางโทรสาร ***

ติดต่อสอบถาม

  1. นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ โทรศัพท์ : 0 2141 9694
    โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : phootanan@kpi.ac.th
  2. นางสาวสายรุ้ง กันทวี โทรศัพท์ : 0 2141 9717
    โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : sairung@kpi.ac.th
  3. นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ โทรศัพท์ : 0 2141 9614
    โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : narawan@kpi.ac.th

 

Share :