รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2562)

     

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร
แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4

**เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2562**
--------------------------

 รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9535, 0-2141-9536 โทรสาร 0-2143-8173

Share :