หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครผู้สนใจ เดือนพฤษภาคมนี้!!

     

หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4
**เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2562**
--------------------------

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9535, 0-2141-9536 โทรสาร 0-2143-8173

Share :