หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

คนการเมือง เล่ม 4

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คนการเมือง เล่ม 4

หัวเรื่อง : คนการเมือง เล่ม 4

ชื่อเรื่อง คนการเมือง เล่ม 4
โดย ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร

          หนังสือ “คนการเมือง” เป็นหนังสือชุดที่สถาบันพระปกเกล้าผลิตเพื่อการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง บนความมุ่งหวังว่าจะเป็น
หนังสือที่ช่วยทำให้ท่านผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยที่ผ่านมา และเกิดความรู้สึกร่วมในประวัติศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยของสังคมไทย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า.
นรนิติ เศรษฐบุตร.
คนการเมือง เล่ม 4. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
1. ไทย -- การเมืองการปกครอง. I. ชื่อเรื่อง.
226 หน้า.
320.9593
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-476-008-0

จัดพิมพ์โดย
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181
ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง