หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561

หัวเรื่อง : สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561

รางวัลพระปกเกล้า’ 61
บรรณาธิการ สุมามาลย์ ชาวนา
ISBN = 978-616-476-015-8
วปท.61-32-1000.0

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 141-9600 โทรสาร 02-143-8175
http://www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง