image image image image

เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2549

นวัตกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส
นวัตกรรมด้านความโปร่งใสของเทศบาลเมืองท่าข้าม มีหลากหลาย อาทิ โครงการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดให้มีห้องข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนสามารถขอดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ รวมถึงการจัดทำเกียรติบัตรให้แก่ผู้มาชำระภาษีเพื่อเป็นการขอบคุณแก่ผู้มาชำระภาษีตรงเวลา โดยใบประกาศจะมีรายละเอียดแจ้งว่าเงินภาษีที่ได้รับในปีที่ผ่านมาเทศบาลได้ นำไปใช้ในกิจกรรมใดบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าใด และเพื่อความสะดวกเทศบาลยังแจ้งกำหนดเวลาการเสียภาษีแต่ละประเภทในปีต่อไป ไว้ด้วย

ในด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม ได้จัดให้มีโครงการห้องสมุดเด็กและครอบครัว ซึ่งเริ่มจากประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ จึงได้บริจาคอาคารและที่ดิน เพื่อใช้เป็นห้องสมุดฯ เทศบาลได้เข้าไปสนับสนุนในส่วนของหนังสือเด็กและของเล่นสำหรับเด็ก โดยมีครูจากโรงเรียนเทศบาลเป็นอาสาสมัครทำหน้าที่ดูแลห้องสมุด เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล และชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงก็จะเข้ามาใช้บริการและช่วยดูแลรักษาห้องสมุดด้วย หรือ โครงการห้องสมุดหมู่บ้านจัดสรร ที่เริ่มต้นจากกรรมการหมู่บ้านได้บริจาคที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งห้องสมุดหมู่บ้าน และขอการรับการสนับสนุนงบประมาณเทศบาลในการจัดซื้อหนังสือสำหรับเด็ก

นอกจากนี้ เทศบาลได้ให้ความสำคัญกับโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงให้กับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการดับเพลิง โดยต่อมากลุ่มมอเตอร์ไซด์และกลุ่มเรือจ้างได้มีการประสานและต่อยอดทางความคิดว่าจะเข้ามาช่วยเทศบาลในการบรรเทาสาธารณภัย โดยกลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้างได้เสนอความคิดว่าให้มีการติดถังดับเพลิงขนาดเล็กไว้ที่มอเตอร์ไซด์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบรรเทาภัยเบื้องต้น โดยเฉพาะในที่ที่รถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง และกลุ่มเรือจ้าง ได้เสนอความคิดให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กไว้ที่เรือ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบรรเทาภัยเบื้องต้นโดยเฉพาะในบริเวณบ้านเรือนที่ติดกับริมแม่น้ำตาปี

ระดับผลกระทบจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสต่อการบริหารงาน
เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาเมือง โดยร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสเห็นได้จากประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับการดำเนินงานของเทศบาลในทุกโครงการ รวมไปถึงการให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าตลาดสดของเทศบาล เทศบาลจึงได้เชิญชวนกลุ่มต่างๆ ร่วมกิจกรรมล้างตลาดสด และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง อีกประเด็นที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมที่สำคัญ คือ เทศบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน จึงจัดโครงการตู้หนังสือบริเวณคิวรถมอเตอร์ไซด์ และป้ายรถเมล์ โดยเทศบาลเป็นผู้นำหนังสือไปใส่ตู้โดยยึดถือคติว่า "ใครอยากได้เอาไป ใครอยากให้เอสมา" ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในการมีส่วนร่วมเอาหนังสือมาบริจาค และนำไปอ่าน

การบริหารงานภายในองค์กร
เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้ให้ความสำคัญในการสร้างระบบ กลไก และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายให้การบริหารงาน มีการบริหารงานภายในองค์กร โดยนายกเทศมนตรีมีฐานะเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารงานในภาพรวม โดยได้ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็นผู้คิดริเริ่ม และดำเนินโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง โดยผ่านการนำเสนอในการประชุมทุกวันจันทร์ นอกจากนี้ ได้จัดการประชุมพนักงานประจำเดือน และจะมีการสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุกๆ 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้แต่ละส่วนงานเรียนรู้การทำงานซึ่งกันและกัน

Link Website : http://www.takhamcity.go.th/index.php?options=home

И все они были монголы, всадники-монголы, кочевники-монголы, "Скачать программу автоматического обновления драйверов"кровожадные монголы, "отказали в кредите"так гордящиеся своими лошадьми, и мечами, и кровавой "Фоны рабочего стола windows 7 скачать"резней.

Радостная и счастливая, она славила любовь и жизнь и совершенно не подходила к настроению "Книги андреев николай"Реджи.

Ты добудешь для меня "Игры стритрейсинг скачать"все тайны Мастера Синанджу.

Повреждений заметно не "Скачать программу"было, но в глазах мертвеца застыл ужас, а "Тайная жизнь пчел книга"рот раскрылся словно в беззвучном крике.

Она почувствовала, как ее охватывает сильнейшее волнение, "Список современных книг"руки и ноги становятся ватными, по телу разливается тепло.

Когда "Ребекка фильм скачать"меня принимают за Морриса, я совершенно ужасен, сказал "Бесплатные игры для ipod скачать"Василий, зная, что она не слышит его.