image image image image

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

พื้นที่ตำบลบ้านกลางเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) ที่เน้นให้มีการพัฒนาเมืองหลักและเมืองรองของภาคต่างๆ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้มีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดลำพูน ส่งผลให้พื้นที่ตำบลบ้านกลางซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่แห้งแล้งและกันดาร ขาดแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในเกษตรกรรม กลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางและพื้นที่ใกล้เคียง และยังเป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญของนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายใต้บริบทพื้นที่ดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านกลางมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอุตสาหกรรมที่ปลอดมลพิษ รวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชน ควบคู่ไปพร้อมกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและสาธารณชน เทศบาลตำบลบ้านกลางจึงบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลบ้านกลางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต" โดยได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลบ้านกลางในปี พ.ศ. 2553 - 2556 ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมใหม่ ให้เทศบาลตำบลบ้านกลางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ

อีกทั้ง ในการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละฝ่าย/กองได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหรือวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยเปิดโอกาสและกำหนดช่องทางให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ติดตามและตรวจสอบการทำงานของเทศบาลเพื่อความโปร่งใส ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการสื่อสารทางตรงระหว่างบุคคล และการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ได้มากที่สุด

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้แก่

โครงการเทศบาลใสสะอาด คิดดี ทำดี มีคุณธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นโครงการต่อยอดจากการดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่กลุ่มผู้บริหารและบุคลากร กลุ่มสมาชิกสภา กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชน และกลุ่มธุรกิจเอกชน กระทั่งให้ทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการร่วมกันเป็นเครือข่ายที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต อีกทั้งเพื่อสร้างกลไกพัฒนาระบบการตรวจสอบ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

เนื่องด้วยพื้นที่ตำบลบ้านกลางเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในพื้นที่จึงมีแรงงานต่างจังหวัดที่เป็นประชากรแฝงอาศัยอยู่ ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความแตกต่างกัน และมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับเรื่องของเวลาและปากท้องในการทำงานแบบหาเช้ากินค่ำ ล้วนส่งผลกระทบต่อการเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาล ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านกลางจึงต้องปรับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และที่สำคัญได้ใช้รูปแบบการดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

เทศบาลตำบลบ้านกลางได้จัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาลใสสะอาด คิดดี ทำดี มีคุณธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามลำดับ ดังนี้

  • จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อรับแจ้งเหตุทุจริตและการประพฤติมิชอบ
  • เสริมสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตโดยดำเนินการรวมกลุ่มและจัดทำบัญชีรายชื่อ
  • จัดอบรมสัมมนาโดยเชิญวิทยากรจากพระภิกษุสงฆ์และจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  • จัดทำปฏิญญา 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล และฝ่ายข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้มีเจตจำนงยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
  • จัดกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมใหม่ในสถานศึกษา
  • ดำเนินการโครงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  • ดำเนินโครงการเสริมสร้างและยกย่องคนดี (คนดีศรีบ้านกลาง) จากการคัดเลือกและมอบใบประกาศ

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลางจะพัฒนาขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เทศบาลเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้ประชาชนยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประกอบกับผู้ปกครองต้องการลดค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานไปเรียนยังต่างพื้นที่ รวมทั้งต้องการปลูกฝังเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ขณะที่เทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ รวมถึงการสนับสนุนให้คนรักท้องถิ่นบ้านเกิดมากยิ่งขึ้น เทศบาลจึงรับโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมพัฒนาชุมชน โดยจัดการศึกษา อบรมและฝึกฝนทักษะให้แก่เด็กในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 จากนั้นเทศบาลตำบลบ้านกลางจึงได้จัดตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาตามระบบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเปิดรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา

การบริหารงานของโรงเรียนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยคณะทำงาน 2 กลุ่ม คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน และชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ซึ่งดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของชมรม โดยมีบทบาทที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าหนังสือตามโครงการหนังสือดีที่ลูกรักเพื่อนำไปไว้ในห้องสมุด นอกจากนี้ ชุมชนและประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ แก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งยังสามารถช่วยเหลือระดมทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และจัดกิจกรรมร่วมกันในชุมชนได้ ประกอบกับเทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น การจัดการศึกษาเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งแจกชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครอง และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

การจัดตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลเพื่อจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ทำให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนพบพบว่า โรงเรียนได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ ที่สำคัญคือสามารถสร้างความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของโรงเรียนให้แก่ชุมชนและให้การสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนได้ ซึ่งผลที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม คือ จำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

โครงการชมรมเบาหวาน - ความดันโลหิต ตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น สถานีอนามัยตำบลบ้านกลาง แกนนำ และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ได้ตรวจสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วยในชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ต่อมา จึงมีการจัดตั้งชมรมคัดกรองโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูงในชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของตำบล ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนจากฐานข้อมูลโดยมีเป้าหมายเป็นโครงการเชิงรุกเพื่อลดภาวะความเสี่ยงของการได้รับโรคแทรกซ้อน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมกับสถานีอนามัยตำบลบ้านกลางและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเห็นควรให้ผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองและอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรับยา สมควรได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงนำกระบวนการกลุ่มมาใช้เป็นกลยุทธ์เสริม ซึ่งได้มีการนัดหมายสมาชิกให้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน ณ ที่ตั้งชมรม (สถานีอนามัยตำบลบ้านกลาง) มีการตรวจประเมินระดับน้ำตาลในเลือด/ระดับความดันโลหิต และมีการจัดยาให้นำกลับไปรับประทาน อีกทั้งชมรมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ สุขศึกษา การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการอารมณ์ ฯลฯ แก่ผู้ป่วยทั้งรายเก่าและรายใหม่มีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และมีเป้าหมายขยายโครงการไปยังหมู่บ้านนำร่องโดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยเดินทางมารับยาที่สถานีอนามัยตำบลบ้านกลางหรือโรงพยาบาลลำพูน ในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ เทศบาลตำบลบ้านกลางได้อาศัยหลักการ 5 ร่วม ได้แก่ ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมเฝ้าระวัง และร่วมตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมเกิดความยั่งยืน เพราะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยบางรายเป็นโรคประจำตัวไปตลอดชีวิต

Отсюда, мне, "ЕГЭ за 30 дней Обществознание Экспр.-репет." кажется, следует, что упражнение своих "Абатта" способностей в подобного рода занятиях должно быть шагом в "Белларион" правильном направлении действие в соответствии с "От динозавра до человека" идеалом Бога, если вам так нравится.

На "Сальто-мортале" этот раз повсюду было полно патрульных, "Десерты для микроволновой печи" некоторые из них ходили парами.

В центре "Русская история" круга стоял большой "Паломничество в страну Востока" поросший мхом валун и слабо светился.

Это "Оружие самоловы трофеи" было существо с северо-запада.

Он поднял правую "Серебряный хвост" руку, посмотрел на нее, опустил.

Оказалось, что это даже очень просто, потому что я немедленно перевернулся.

Наверное, в "Суперавтомобили комплект открыток" этом есть смысл для мастера хингу, ответил Стиллер.

Представь "Живая вода Секреты клеточного омоложения и похудения" себе, что все, кто когда-либо родился, живут и по "Adobe After Effects 7.0" сей день.

Он продолжал держать дверь "Седьмой уровень" под сорок пять градусов, так что "Пилатес управление телом" По пришло в голову, что дальше "Гордость Шанур" она просто не открывается.

На фоне золотистого отблеска солнечного диска район "Холодный огонь" вокруг пятен побелел до серебристого цвета.

Мне чего-то "Unix" недостает, и если я обнаружу этот недостаток, "Короткая проза" возможно я подойду к "Атомный Сталинград Священная война 2017" смыслу существования, чего я так искренне жажду.

За убийство отца отомстил его сын Орест.