image image image image

เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2553

เทศบาลตำบลปริก มีความเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม ที่เปี่ยมไปด้วยสันติสุข ภายใต้แนวคิด แตกต่าง มิใช่ความแตกแยก เป็นทุนทางสังคม และมีความชัดเจนในความมุ่งหมายที่จะก้าวไปสู่ความเป็น เทศบาลตำบลสุขภาวะ โดยมีที่มาจากความร่วมมือของประชาชน ทั้งนี้ โดยอาศัยเครื่องมือที่ชื่อว่า สมัชชา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการกับทุกกลุ่ม ทุกชุมชน ตามความเหมาะสม โดยมีความมุ่งหมายว่า จะดำเนินการยกระดับการสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ จากความเป็นประชาชนให้ก้าวไปสู่ความเป็นพลเมืองของเมืองปริก

นวัตกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส

โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ

เทศบาลตำบลปริก มีแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ จากวิสัยทัศน์ที่ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข คือคนในเทศบาลจะต้องมีสัมมาชีพที่ปลอดภัยต่อตนเองและสังคม พึ่งตนเองได้ มีความพอประมาณ อยู่กินกันอย่างเรียบง่ายบนพื้นฐานความเป็นชุมชนบ้าน ดำรงวิถีแห่งชุมชนอันมีศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติและการจัดการความรู้อย่างง่าย ๆ แบบชาวบ้านที่ผ่านการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อเป็นทางเลือกแห่งพฤติกรรมพึงประสงค์ในชุมชนและสังคม ต้องการเห็นคนในสังคมมีความเมตตา การุณย์ เอื้ออาทรต่อกันและกัน

ทั้งนี้ การพัฒนาในทุก ๆ มิติ จะต้องตอบสนองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและการพัฒนานั้นต้องเป็นเรื่องที่มาจากประชาชนเองด้วยและเป็นเรื่องที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ดังนั้นการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจทุกมิติของเทศบาลตำบลปริกจึงมุ่งสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น (Active Citizens) ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มคน มีระบบการบริหารจัดการตำบลที่มีการสร้างผู้นำ การวางแผนที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และจัดระบบการทำงานในลักษณะพหุภาคี เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของประชาสังคม ซึ่งฐานคิดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะของปริก มีดังนี้

1. ปลูกฝังแนวคิดตำบลสุขภาวะ โดยมุ่งให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพอนามัยดี เกิดความสมดุลแห่งกาย จิต สังคม อุดมปัญญา มีที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาสังคมที่เอื้ออาทร โดยการทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะต้องยืนอยู่บนฐานของการพึ่งพากันเองของคนในตำบล มีการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ที่ร่วมคิด ร่วมทำอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การสร้างให้เกิดการทำงานที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลปริก มี 4 จังหวะของการก้าวเดิน คือ อนุวัตร (Adaptation) ปริวรรต (Exchange) พลวัตร (Dynamics) และ ปฏิวัติ (Revolution) ส่งผลต่อการพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ปรับวิธีการทำงานจากรูปแบบเดิมๆ ไปเป็นการทำงานแบบเชิงรุกและบูรณาการมากขึ้นเป็นลำดับ โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน(Plan) การปฏิบัติจริง(Do) การสังเคราะห์ ติดตามตรวจสอบ(Check) การทำกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่เกิดจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทตนเอง (Act) และการทำงานเชิงระบบ ความรู้เรื่องการทำงานเพื่อพัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะเกิดขึ้นทั้งในระหว่างการทดลอง การลองผิดลองถูก การเรียนรู้ผ่านปฏิบัติจริง ของคนทำงาน จนทำให้เกิดการพัฒนางานในระบบต่างๆ มาดำเนินการในปริก อันได้แก่ ระบบการเรียนรู้และการศึกษา ระบบการบริหารจัดการตำบล ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพลังงานทดแทน และระบบเศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการและเกษตรปลอดภัย และระบบสนับสนุนอีก 2 ระบบ คือ ระบบอาสาเพื่อการดูแลสุขภาพ และระบบการสื่อสาร

3. สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง การที่จะทำงานเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้ตำบลปริกเป็นตำบลสุขภาวะนั้น จำเป็นต้องมีผู้นำด้านต่างๆ เกิดขึ้นในตำบล เช่น นักคิดเชิงระบบ นักบริหารจัดการ นักปฏิบัติการ นักประสานงานภายใน นักประสานหน่วยงานสนับสนุน นักถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ และนักสื่อสารชุมชน โดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นคนในชุมชนที่มีความรักในท้องถิ่น ใส่ใจ ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อเป็นการตอบแทนท้องถิ่นบ้านเกิด โดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ในทุกหน่วยของสังคมเทศบาลตำบลปริก

การขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะผ่านแนวคิดเชิงระบบของเทศบาล

จากการขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะของเทศบาลตำบลปริก นำไปสู่การออกแบบกิจกรรมการสร้างสุขภาวะของตำบลโดยมี ระบบการเรียนรู้และการศึกษาของคนทุกช่วงวัยเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนงานและเชื่อมโยงไปสู่ระบบอื่นๆ โดยพบว่ามีการพัฒนาใน 4 ระบบหลัก ได้แก่

1) ระบบการบริหารจัดการตำบล - ภายใต้ระบบนี้ทำให้เกิดกิจกรรมโครงการมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การจัดการสิ่งแวดล้อม การมีอาสาเพื่อการดูแลสุขภาพ การสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน จึงทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การที่คนในตำบลปริกอยู่กันแบบพี่น้อง มีคนอาสาทำงานเพื่อตำบลมากมาย เช่น อาสาดูแลคนพิการ อาสากู้ชีพ อสม.น้อย เป็นต้น จึงทำให้ตำบลปริกเป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน

2) ระบบการเรียนรู้และการศึกษา – ปริกเน้นการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนบนพื้นฐานความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น การเรียนรู้มนระบบ การเรียนรู้ตามความสนใจ และการเรียนรู้จากต้นแบบ ซึ่งทั้ง 3 การเรียนรู้ก่อให้เกิดชุดความรู้ต่างๆ ขึ้นในชุมชนมากมาย และมีการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนำไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

3) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพลังงานทดแทน - ผลการเรียนรู้ทำให้เกิดรูปแบบการจัดการด้วยวิธีการต่างๆ และก่อให้เกิดกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการจัดการปัญหาด้วยตนเอง โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดที่มองว่า เรื่องบางเรื่อง ปัญหาบางปัญหา เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นหรือส่วนราชการเป็นเรื่องทุกเรื่อง ปัญหาแต่ละปัญหา ชุมชนสามารถจัดการแก้ไขได้

4) ระบบเศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการและเกษตรปลอดภัย - ถือเป็นระบบหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนทั้งในส่วนของการประกอบอาชีพ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสร้างความสุขและสร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทร ดังนโยบายของเทศบาลที่ว่า เทศบาลตำบลปริกมีการจัดการขยะฐานศูนย์ ความต้องการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำเอง ใช้เอง พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน เสริมการเก็บออม ไม่ต้องการให้กลุ่มออมทรัพย์มีเงินไว้กู้ยืมเพื่อกำไรมากนัก จัดสวัสดิการแบบครบวงจร

ในขณะเดียวกันยังมีระบบสนับสนุน 2 ระบบ คือ

1) ระบบอาสาสมัครเพื่อการดูแลสุขภาพ - เทศบาลตำบลปริกเน้นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม ให้ประชาชนเกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะ ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาล สถานีอนามัย ภาคประชาชน โดยมีอาสาเพื่อการดูแลสุขภาพ เช่น กลุ่มอสม. แม่อาสา อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อสม.น้อย อาสากู้ชีพ เป็นต้น เป็นตัวขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะของตำบล ทำให้เทศบาลมีกิจกรรมการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรเป้าหมาย

2) ระบบการสื่อสาร – มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารหลากหลาย ได้แก่ วิทยุชุมชน ต้นปริกเรดิโอ” FM 101.50 MHz เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว CD จดหมายข่าย วารสารของเทศบาล ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ “www.tonprik.org” ตลอดจนการสื่อสารแบบ ปากต่อปาก ทำให้ประชาชนในตำบลปริกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว น้อยครั้งที่จะเกิดกรณี ตกข่าว และนอกจากนี้เทศบาลตำบลปริกยังเปิดโอกาสให้มีเวทีประชาคม ซึ่งเป็นเสมือนรัฐสภาย่อส่วนให้แกนนำชุมชนต่าง ๆ ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย

กิจกรรมสร้างสุขภาวะของเทศบาลตำบลปริกสู่การพัฒนาเป็น แหล่งเรียนรู้

จากแนวคิดและระบบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้แต่ละชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างแรงหนุนเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน ซึ่งทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้หลากหลายประเด็นและกระจายตัวอยู่ในทุกชุมชน มีการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่และภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวคน ชุมชนในการขับเคลื่อนงานตำบล โดยใช้กระบวนการสื่อสารเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดประสบการณ์บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง และมีวิทยากรประจำกลุ่มในแต่ละฐานกิจกรรมที่สามารถถ่ายทอดชุดความรู้ในชุมชนแก่ผู้ที่สนใจ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเรียนรู้และสามารถขยายให้ตำบลอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของพื้นที่ตนเองได้อย่างเหมาะสม

พัฒนาการของเทศบาลตำบลปริก ที่ผ่านมา เป็นเครื่องมือทำให้เกิดการยกระดับการทำงานในลักษณะปัจเจกสู่สาธารณะได้เป็นอย่างดี หมายถึง การที่เทศบาลตำบลปริก ได้ขับเคลื่อนกิจรรมต่าง ๆ โดยตัวเองที่มีความต่อเนื่องและเกิดความชัดเจนพอประมาณแล้วยังสามารถต่อยอดขยายผลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่เพื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายท้องที่ และองค์กรชุมชนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่เทศบาลตำบลปริกอีกจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน อาทิ ฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฐานการส่งเสริมอาชีพ ฐานเศรษฐกิจชุมชน ฐานออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชน ฐานแม่อาสาและการดูแลสุขภาพ ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 24 ฐาน

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่มาร่วมเรียนรู้สามารถเข้าพักอยู่กับชาวบ้าน ณ โฮมสเตย์ในชุมชน (หรือ ที่เรียกว่าบ้าน BB – Bed & Breakfast) ในขณะที่พักอยู่กับบ้านของชาวบ้านในชุมชนนั้น ผู้มาเยือนยังมีโอกาสเรียนรู้ผ่านการสนทนากับเจ้าของบ้าน และเรียนรู้ผ่านการสังเกตวิถีชีวิตชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับครัวเรือน ความเป็นอยู่ที่พอเพียงของชาวบ้านในแต่ละบ้านที่ได้เข้าพักด้วย จากการสะท้อนให้ฟังก่อนเดินทางกลับในแต่ละกลุ่มที่มาเรียนรู้ร่วมกันนั้น ต่างบอกว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งและส่งผลต่อการนำไปคิดขยายผลต่อของกลุ่มที่มาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ชาวบ้านบางส่วนมีโอกาสร่วมทำอาหารเพื่อบริการแก่กลุ่มผู้มาเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมโฮมสเตย์และฐานการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับเทศบาล ฯลฯ นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการเสริมเศรษฐกิจฐานล่าง เท่ากับได้ตอบโจทย์ความเป็นอยู่แบบพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชนไปด้วย เพราะชุมชนทั้งเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถมีรายได้บางส่วนจากกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นหนึ่งในนวัตกรรมท้องถิ่นที่ใช้องค์ความรู้เป็นเครื่องมือในการทำงานและสร้างเครือข่ายปฏิบัติการท้องถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมสุขภาวะ

Мы ехали не слишком быстро, километров пятьдесят "Русификатор для 3d sexvilla 2"в час, не больше, электричества в кабине не было, а "Скачать игру кс 1 6 через торрент"спичка освещала лишь "Скачать сканер на телефон"темную гладь стекла и металла никаких указателей, приборов, часов, даже руля я не "Психологическое айкидо скачать"обнаружил.

Что касается меня, то "Прошивка нокиа 6700"я вернулся в Голливуд.

Они с удивлением смотрели друг на друга.

Охрани "Книги бесплатно скачать в формате doc"бедного, одинокого грешника ведь кругом него только духи и привидения.

А вот это пригодится, чтобы поддержать "Скачать просмотрщик djvu бесплатно"огонь, прибавил он, вытаскивая из "Скачать аську 2012"скоб дубовый брус, которым закладывали дверь, и бросая его в "Скачать колыбельную беллы"очаг, откуда его тотчас же выхватила взбешенная миссис Бэйби.

В Липнице жандармский "Скачать фильм островского гроза"вахмистр жил под самым замком, квартировал прямо в жандармском отделении.