image image image image

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ แต่การขาดแคลนงบประมาณไม่ได้ทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญด้อยประสิทธิภาพแต่อย่างใดกลับทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นต้นแบบในการใช้หลักการบริหารงานแบบเครือข่าย มีศูนย์ประสานงานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจนมีเครือข่ายครอบคลุมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน

  • สถานที่ตั้ง ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
  • ประชากร 368,915 คน (ชาย 184,913 คน หญิง 184,002 คน)
  • พื้นที่ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร ( ครอบคลุมจำนวน 7 อำเภอ )
  • รายได้ 101,689,385.90 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้  เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)
  • เงินอุดหนุน 71,632,102.38 บาท

คณะผู้บริหาร

  1. นายชัยพร             ทองประเสริฐ       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  2. นายศุภกฤต           สุรพันธ์                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  3. นายสมหมาย        กอดแก้ว               รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  • ชาย        จำนวน   24   คน
  • หญิง       จำนวน     -    คน
สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ได้แก่

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้เล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นแกนนำภาคประชาชนที่มีอยู่แล้ว จึงสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับจังหวัด มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านการพัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาเครือข่ายให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญยังส่งเสริมให้เครือข่าย อสม. เข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงและดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารและทีมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กับคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และผู้บริหารงานพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงบทบาท ภารกิจ ทิศทางการดำเนินงาน ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาภาคีเครือข่าย และได้ร่วมกำหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข โดยกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย เช่น การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ/อาสาสมัครสาธารณสุขขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะ เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์โรคติดต่อและไม่ติดต่อจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเพื่อแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และเฉพาะประเด็น จัดประชุมแกนนำเครือข่ายเพื่อการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับอำเภอและระดับจังหวัด อีกทั้งยังให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้ใช้อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของชมรมฯ การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่เข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับสังคมในภาพจังหวัดเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตบูรณาการควบคู่กับการพัฒนาระบบสุขภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของที่แท้จริง

กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญยังสนับสนุนงานขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงบริการภาครัฐ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรในการเชื่อมประสานงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมความรู้ทางด้านวิชาการ ให้แก่สมาชิกที่ยังขาดทักษะองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ เช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารกาจัดทำบัญชีสวัสดิการชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาชนเพื่อคัดเลือกตำบลต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสวัสดิการชุมชน โครงการประชุมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ การจัดเวทีเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานของการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนในแต่ละตำบลผ่านแกนนำในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญยังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดสวัสดิการชุมชนและขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานขององค์กรภาคประชาชนเพื่อให้เป็นสถานที่ในการประสานงานด้านข้อมูลของเครือข่ายการจัดสวัสดิการชุมชนและเครือข่ายอื่นๆ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Поэтому важно "игры для мальчиков джипы монстры"закончить все совместные дела заранее.

Стэл удивленно "скачать игру кабал онлайн бесплатно"вскрикнула и отскочила "#tm {border-radius: 50px; border: 1px solid rgb(90, 90, 90); padding: 3px 3px 0px; position: absolute; top: 400px; font-size: 10px; color: #555;}"назад.

С одной стороны, хорошо, что "новые минуса скачать"наш враг это и твой враг.

Они вернулись "бесплатные игры маджонг играть сейчас"на свои места возле "Скачать бесплатно карты европы"стола, где стояла фляга "санаторий ключи пермский край цены"с вином.

В жизни не ударить пальцем о палец это ж "парус скачать лепс"сколько в нем скопилось нерастраченной "Скачать виндовс хр бесплатно и без регистрации"энергии!

Это было намного интереснее, чем давать сеансы гипноза.

Допускаю, что в старые времена "Маннергейм Воспоминания" был бы "The mysterious Benedict society" им.

Но на практическое воплощение в жизнь того, о "Обломов. Гончаров" чем вы мечтаете, уйдет очень много "Великолепная команда Что нужно знать делать и говорить…" времени и сил, не говоря уже о колдовских "Олигарх с Большой Медведицы" чарах.

Шинд присоединился "Семь молоденьких девиц или Дом вверх дном" к ним, маленькая тень среди камней.

Она слушала "Дао и дэ Путь дракона" шелест страниц большой книги и считала, "Flash MX Video" потому что чувствовала их сердцем.

Он бы трижды "Pride and Prejudice" подумал, прежде чем оставить "История психиатрии" компаньона без законного выигрыша.

Ты сторожевой пес, как и я, у тебя большие зубы.