image image image image

เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2551

ข้อมูลพื้นฐาน

 • สถานที่ตั้ง             ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัส 84130
 • โทรศัพท์               0-7731-1074 โทรสาร 0-7731-2207
 • ประชาชน              20,154  คน 5,243 ครัวเรือน
 • พื้นที่                      14.10 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 22 ชุมชน)
 • รายได้                    58,341,302.75 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน , เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)
 • เงินอุดหนุน            77,351,780 บาท

คณะผู้บริหาร

 1. นายทะนงศักดิ์  ทวีทอง            นายกฯ
 2. นายอนุวัตร์  รจิตานนท์             ประธานสภาฯ
 3. นางจารุพรรณ  สีรยาภรณ์         ปลัดฯ

สัดส่วนสมาชิกสภาฯ

 • ชาย       จำนวน 14   คน
 • หญิง      จำนวน   4   คน

ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้มีวิธีการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคราชการ เอกชน และประชาชน หลายรูปแบบ เป็นต้นว่า การมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเวทีประชาคม และการเป็นคณะกรรมการดำเนินการหรือจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับงาน นอกจากกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลเมืองท่าข้าม มีนวัตกรรมในการดำเนินงานด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

นวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเทศบาลได้จัดให้มีการแข่งขันเด็กและเยาวชนทั้งในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเขตจังหวัดภาคใต้ อาทิ "โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้" โครงการนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในด้านต่างๆ ทั้งในระดับปฐมวัย ปฐมศึกษา และมัธยมศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ คือ กระตุ้นให้เยาวชนมีการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจกับชัยชนะและรางวัลที่ตนได้รับ " โครงการวชิรวิชาการ "  เป็นการดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองท่าข้ามกับหน่วยราชการต่างๆ เพื่อสอบแข่งขันทักษะความรู้ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 15,000 คน ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคม กลุ่มชุมชน และผู้ปกครอง ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินงานกว่า 800 คน โครงการนี้เริ่มเมื่อปี 2547 ในช่วงแรกเป็นลักษณะการมอบรางวัลชนะเลิศ ต่อมาพัฒนาเป็นการให้รางวัลเป็นระดับคะแนน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสวัดความรู้ของตนเองและมีโอกาสได้รับรางวัลกันทุกคน ทั้งนี้เขตพื้นที่การศึกษาจะหยุดเรียนในวันดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการนี้ "โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องของทักษะการเรียน" (Learning Disorder : LD) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้เรียนรู้และอยู่ร่วมในสังคมอย่างเกื้อกูล โดยมีการจัดครูที่มีประสบการณ์ตรงการในการสอนเด็ก LD อีกทั้งมีการจัดทำแผนการเรียนเฉพาะบุคคล (IEP) และ "โครงการชมรมเปาบุ้นจิ้นจิ๋ว" ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งการเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนในเขตเทศบาล โดยมีข้อปฏิบัติ 9 ประการที่สำคัญ ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนมีความกตัญญู ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อครอบครัว และประเทศชาติ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคต

นวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ  " โครงการการจัดการขยะ" ซึ่งเกิดจากการที่เทศบาลขาดแคลนพื้นที่ทิ้งขยะจึงหาวิธีการเพื่อลดปริมาณขยะโดยริเริ่มทำโครงการจากชุมชนเจริญลาภและชุมชนดรุโณทัยและร่วมกับโรงเรียนพุนพินพิทยาคมและโรงเรียนดรุโณทัยพุนพินและส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักในชุมชนเจริญลาภ ชุมชนท่าล้อน ชุมชนธารทิพย์ และชุมชนท้ายควน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมาก นำไปสู่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่เทศบาลส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ว่างในชุมชน ที่เรียกว่า "โครงการเกษตรเมือง" และนำปุ๋ยชีวภาพมาใช้ในการบำรุงพืชผักเหล่านั้น

นวัตกรรมด้านการป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลได้จัดให้โครงการฝึกอบรมประชาชนทั่วไป การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยร่วมมือกับกลุ่มเรือจ้างและกลุ่มมอเตอร์รับจ้างในการป้องกันรัรกษาความปลอดภัย โครงการนี้เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันภัยให้กับชุมชนของตนเอง ปัจจุบันเทศบาลได้ขยายเครือขายมอเตอร์ไซต์รับจ้างเพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัยได้เพิ่มจำนวนมากถึง 12 ชุน

นอกจากนี้ เทศบาลยังมีนโยบายการดำเนินงานในการใช้ประโยชน์จากสถานที่ที่มีอยู่ในเขตเทศบาล อาทิ "การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล" โดยการขอใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ในบริเวณต่างๆ ที่ไม่ได้มีการใช้งาน เพื่อสร้างสวนสาธารณะให้กับประชาชนในเขตเทศบาล หรือ "การสร้างความภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดยเทศบาลได้ดำเนินการการขอพื้นที่ของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการซึ่งเป็นอาคารร้าง เป็นพื้นที่จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงและราชินีในครั้งเสด็จประพาส ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันเทศบาลได้สานต่อโครงการนี้ โดยขอความร่วมมือกับช่างภาพมืออาชีพนำผลงานภาพถ่ายสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันมาร่วมแสดงด้วย และ "โครงการเล่าเรื่องเมืองท่าข้ามที่ป้ายรถเมล์" ที่แต่เดิมป้ายรถเมล์มักจะมีการติดโฆษณาสินค้าหรือบริการทั่วไป เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่และเพื่อให้คนพุนพินเกิดความรู้สึกผูกพันกับชุมชนของตน เทศบาลจึงได้ปรับโฉมป้ายรถเมล์แบบเดิม เป็นการเล่าเรื่องสถานที่สำคัญต่างๆ ในอำเภอพุนพิน ว่าในอดีตพื้นที่บริเวณที่เราเห็นในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญใดบ้าง โดยมีรูปเปรียบเทียบสถานที่ดังกล่าว ในอดีตและปัจจุบันว่ามีความเปลี่ยนแปลงเช่นใด

ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสในการบริหารงาน

เทศบาลเมืองท่าข้าม มีวิธีการเพื่อความโปร่งใสหลายประการ ได้แก่ การเข้าถึงชุมชนซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ และผู้รับเหมา ความตั้งใจจริงของผู้นำเป็นแบบอย่างในความโปร่งใสโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (การเข้าไปมีผลประโยชน์) การมีคณะกรรมการที่มาจากชุมชนร่วมในโครงการ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง/ตรวจรับงาน การจัดทำบัญชีตามระเบียบกระทรวงการคลังและ สตง. และการมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองท่าข้ามได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้การดำเนินงานของเทศบาลและการมีช่องทางเพื่อร้องทุกข์/ร้องเรียนการกระทำทุจริต เช่น เว็ปไซด์ของเทศบาล เสียงตามสาย วิทยุชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่เทศบาลและชุมชนต่างๆ การแจ้งเป็นหนังสือและการทำรายงานประจำเดือน/ประจำปี เป็นต้น

Итак, я пришел "Скачать muse black black heart"к Фрэнку со своей находкой, Фрэнк сообщил Полу о таком обороте "образец претензии скачать"дела, и тот, забеспокоившись, отправился, пока все на станции "бесплатные мини игры алавар скачать"спали, убедиться, что его добро "переводчики текста скачать"по-прежнему там, где он и предполагал.

Все, что следует знать, "скачать учебник арабского языка"я знаю.

Джек улегся на спину и принялся рассматривать темный шар, загородивший звезды посреди неба.

Простите "скачать игру василий иванович и петька"за непрошеное вмешательство, но, услышав, что ваша нежная любовная беседа вдруг "скачать новую игру на компьютер"перешла в ссору, я счел "Скачать минусовку кадышева"своим долгом вмешаться.

У меня такое чувство, сказала она, что тебе грозят "скачать песню с днем рождения любимому"какие-то опасности.

Гассан, припав к стене справа от двери, курил трубку "скачать даун хаус"с длинным черенком и крохотной головкой.