image image image image

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2551

ข้อมูลพื้นฐาน

 • สถานที่ตั้ง             ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัส 32000
 • โทรศัพท์               0-4451-1975
 • โทรสาร 0-4451-1975
 • ประชาชน             1,372,672 คน
 • พื้นที่                      8,124.056 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 17 อำเภอ)
 • รายได้                    306,036,916.61 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน , เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)
 • เงินอุดหนุน          81,740,015.00 บาท

คณะผู้บริหาร

 1. นายธงชัย         มุ่งเจริญพร           นายกฯ
 2. นายตั้งจดิษฐ์    สภารัตน์              ประธานสภาฯ
 3. นางปริมพร     อ่ำพันธุ์                  ปลัดฯ

สัดส่วนสมาชิกสภาฯ

 • ชาย       จำนวน 24 คน
 • หญิง      จำนวน 12 คน

นวัตกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน แนวทางการพัฒนาจังหวัดจึงเน้นไปที่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยผ่านโครงการมายมาย โครงการที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการดึงให้ทุกภาคส่วนทั่วทั้งจังหวัดมามีส่วนร่วม คือ โครงการช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาบ้านเกิด  เนื่องจากประชาชนทั้งหลายตระหนักดีว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์ โครงการนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำช้างที่เร่ร่อนไปทั่วประเทศได้กลับมาสู่จังหวัดบ้านเกิด โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพ ได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์โครงการขึ้น เป็นผลให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านช้างและศูนย์คชศึกษาโดยมีคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านช้างดูแล ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน โครงการนี้ได้สร้างงานให้กับควาญช้าง ทำให้ไม่ต้องนำช้างออกไปเร่ร่อน และโครงการช้างคืนถิ่นนี้เกิดผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ นอกจากควาญช้างมีงานทำ ชาวบ้านมาทำการค้าขายในหมู่บ้านช้างและศูนย์คชศึกษา ต้องออกไปทำงานทำต่างถิ่น เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและเข้าใจวิถีชีวิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เช่น ภาษาส่วย ซึ่งเป็นภาษาของควาญช้าง พิธีกรรมไหว้ศาลปะกำก่อนออกคล้องช้าง ได้ศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของช้าง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเกิดกิจกรรมต่างๆ ที่ผนวกช้างเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิต ทำให้ประชาชนทั้งจังหวัดได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม เช่น งานปีใหม่ช้าง งานเลี้ยงบุฟเฟต์ช้าง ที่สร้างชื่อเสียงและความภูมิใจให้กับประชาชนจังหวัดสุรินทร์ เกิดเป็นความผูกพันและสำนึกรักในท้องถิ่นที่อยู่

โครงการที่มีความโดดเด่นและถือเป็นนวัตกรรมในการดำเนินงานที่น่าจะเรียกว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยอีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการสภาปราชญ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2550 มีการรวบรวมปราชญ์ชาวบ้านสาขาต่างๆ จำนวน 9 สาขา โดยจัดทำเป็นทำเนียบรายชื่อ และความเชี่ยวชาญ และได้มีการดำเนินงานก้าวหน้าต่อมาโดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ปราชญ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าอยากจะดำเนินการสภาปราชญ์ไปในทิศทางใด และร่วมกันเสนอกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์นำองค์ความรู้ที่ได้จากสภาปราชญ์ 3 สาขา มาถอดบทเรียนจัดทำเป็นหลักสูตรวิชาเลือก และให้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรพิเศษ หลักสูตรที่ได้จัดทำขึ้นแล้วและพร้อมที่จะขยายผลไป คือ หลักสูตรเกษตรอินทรีย์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของจังหวัดสุรินทร์ ทำให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นไม่สูญหายและได้รับการสืบทอดต่อไป ปราชญ์ชาวบ้านมีงานทำ ได้รับการยกย่องจากคนรุ่นหลังเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความรักความผูกพันธ์ต่อท้องถิ่น

ระดับผลกระทบจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสต่อการบริหารงาน

ระดับการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น และเสนอความต้องการสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านผู้แทนประชาคม ผู้บริหารเทศบาลหรือ องค์การบริหารส่วนตำบล โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดโครงการนายกพบนายก (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรี) เป็นประจำทุกเดือน และผ่านการประชุม "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์" หรือ "โครงข่ายสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มภาคประชาชนเอง ทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่างๆ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุน

การบริหารงานภายในองค์กร

ระดับการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น และเสนอความต้องการสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านผู้แทนประชาคม ผู้บริหารเทศบาลหรือ องค์การบริหารส่วนตำบล โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดโครงการนายกพบนายก (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายเทศมนตรี) เป็นประจำทุกเดือน และผ่านการประชุม "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์" หรือ "โครงข่ายสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มภาคประชาชนเอง ทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่างๆ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุน

การบริหารงานภายในองค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มุ่งเน้นการทำงานที่โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยกระตุ้นให้ข้าราชการและพนักงานในองค์กรตระหนักถึงอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเน้นการทำงานแบบประสานงานกับเครือข่ายต่างๆ สนับสนุนให้กลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ได้ริเริ่มกิจกรรม โดยที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินทุน เทคนิค รวมทั้งให้ข้าราชการหรือพนักงานเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการของกลุ่มต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงาน หรือนำปัญหามาเสนอแก่ผู้บริหาร จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีเป้าหมายที่จะสร้างงานให้ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ รักและหวงแหนในท้องถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่คนรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตน อันจะนำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างยั่งยืน

 

Лишь узкий краешек окаймлял эту сверкающую емкость, наполненную неподвижной "Ранние овощи на вашем участке. Советы по выращиванию и уходу"жидкостью.

Ле Бон ждал "скачать бесплатно программу stdu viewer"около лошадей, вглядываясь вдаль.

После обеда я устроился "Крутой маршрут. Хроника времен культа личности"в маленькую "Снеговик"гостиницу, заказал выпивку и пошел под "приложения на телефон скачать на нокиа"душ.

Он протянул руку и прикоснулся к стволу дерева.

Это то, "Война на море. Всемирная история"за что тебе платят, донесся в наушники голос "Скачать торрент недетские сказки"мистера Колдуэлла.

Следы птиц за "скачать google maps на телефон"стенами, освещенными Луной.

Хватит того, "Роль и значение бухгалтерского финансового учета на предприятии Саргатского района Омской области СПК 'Форма'"что многоножка проползла это "Роль и значение бухгалтерского баланса в учете"может быть смертельно.

Чуть ли не каждый второй человек, "Роль и назначение международных стандартов учета (финансовой) отчетности"с которым "Роль и функции главного бухгалтера"я встречался, заключал пари на "Роль и факторы развития международных стандартов аудита в современном мире"исход президентских выборов, и даже не одно, "Роль издержек производства и формирования себестоимости продукции в хозяйствовании предприятия"а множество.

На той и другой "Роль носителя в эволюции документирования информации"стороне был левый фланг, "Роль обліку в управлінні підприємством"центр и правый фланг.

Но "Роль международных стандартов финансовой отчетности в развитии учета"в это утро его надежды рухнули.

Я "Роль пояснительной записки в бухгалтерской отчетности"перескочил через изгородь, д'Отвиль последовал за мной.

На ее лице было выражение глубокого отчаяния.