ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี 2560

logo_kpi_web

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี 2560

               วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 19 จัดงานแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจการให้การสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี 2560 เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนต่อการทำงานของรัฐ และนำรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นฯส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสาธารณะเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

DOWNLOAD
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี 2560

ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า
วรรัตน์ ชัยชนะ (02 141 9752, 096 859 1134)
ชยานิษฐ์ ไกรจิรารุลักษณ์ (02 141 9753, 092 524 0995)

 

 

Share :