หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

KPI YEARBOOK 2558 : ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


KPI YEARBOOK 2558 : ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย

หัวเรื่อง : KPI YEARBOOK 2558 : ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย

หนังสือ KPI YEARBOOK 2558 “ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย”
          เป็นการรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง และปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2558 ซึ่งในช่วงปีดังกล่าวเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาพการณ์และบรรยากาศแห่ง “การปฏิรูป” และ “การยกร่างรัฐธรรมนูญ” ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสภาพบริบทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว สถาบันพระปกเกล้าจึงรวบรวมบทความทางวิชาการจำนวน 8 เรื่อง ซึ่งเป็นมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สันติศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนักสื่อสารมวลชน และเพื่อให้หนังสือเล่มนี้ตีแผ่แง่มุมเรื่องดุลอำนาจได้อย่างครบถ้วน จึงได้มีการแยกเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. ดุลอำนาจ : การพัฒนาประชาธิปไตย
2. ดุลอำนาจ : การรวมศูนย์และการกระจายอำนาจ
3. ดุลอำนาจ : การขับเคลื่อนการปฏิรูปสังคม

          เนื้อหาของบทความในทั้ง 3 ส่วนนี้ล้วนเป็นการสำรวจสถานะ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทแวดล้อมทางการเมือง และเป็นการฉายภาพปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาหากแต่ที่สำคัญไปกว่าคือ เนื้อหาเหล่านี้สามารถช่วยชี้ทางข้างหน้าของสังคมไทยได้เป็นอย่างดีว่า “เราจะก้าวเดินอย่างไร”

ISBN : 9789744498267
พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 284 หน้า

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 141-9600 โทรสาร 02-143-8174
http://www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง