สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

         

สถาบันพระปกเกล้า
ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
-----------------------------------

          สำนักวิจัยและพัฒนำ สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงกรให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย 

         โดยในปีงบประมาณ 2562 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2561) ทางสำนักวิจัย ฯ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

งบประมาณที่สนับสนุน

  • สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
  • สนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดการขอรับทุน

ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 2 ครั้งต่อปี (หรือจนกว่างบประมำณสนับสนุนจะหมดลง)
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2562

ที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1419598 / 087-0303452 (ทวิติยา)
หมายเลขโทรสาร : 02-1438177
E-mail : tweetya@hotmail.com; tawitiya@kpi.ac.th
Website : http://www.kpi.ac.th

 

 

Share :