งานวิจัย

เมนูย่อย

ผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดปัตตานี

ผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดปัตตานี

ชื่อเรื่อง ผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดปัตตานี
(A Peace Movement by Buddhist Women in Pattani Provinces) สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561
โดย นางสาวเพ็ญนภา พัทรชนม์

      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพ ด้านคุณภาพชีวิตใน 4 มิติขององค์การอนามัยโลก คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อศึกษาปัญหาการสร้างสันติภาพของผู้หญิงไทยพุทธในด้านคุณภาพชีวิต ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยาย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นหญิงไทยพุทธที่ทำงานด้านสันติภาพในจังหวัดปัตตานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงที่นับถือศาสนาพุทธที่ไม่สังกัดหน่วยงานใดที่ทำงานสันติภาพด้านคุณภาพชีวิต จำนวน 19 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - มีนาคม 2561

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง