งานวิจัย

เมนูย่อย

การนำแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย

การนำแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย

ชื่อเรื่อง การนำแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย
โดย นางสาววลัยพร ชิณศรี
หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสังเคราะห์สถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) 2) เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบที่เสริมสร้างความสำเร็จของประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการนำแนวคิดการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย โดยใช้วิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ด้วยการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อสังเคราะห์วิธีวิทยา สังเคราะห์ทฤษฎีและสังเคราะห์ข้อมูล และการลงพื้นที่เพื่อสารวจข้อมูลจากองค์กรปกครองท้องถิ่น 5 แห่ง และการสัมภาษณ์บุคลากรส่วนกลางและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครอง รวมจำนวน 32 คน การสนทนากลุ่ม จานวน 3 กลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง