งานวิจัย

เมนูย่อย

การนำเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : ศึกษากรณีพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต

การนำเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : ศึกษากรณีพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต

รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง “การนำเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : ศึกษากรณีพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต”
โดย ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการถือครองที่ดินและถอดบทเรียนกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต รวมถึงนำเสนอตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นการถอดบทเรียนและเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลจากภาคประชาชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวม 24 คน ร่วมกับการสังเกตการณ์ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ในพื้นที่ บันทึกข้อมูลและภาพถ่ายการดำเนินการกิจกรรมทุกขั้นตอน นำข้อมูลมารวบรวมและเรียบเรียงโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง