งานวิจัย

เมนูย่อย

ตัวแบบทำนายผลการเลือกตั้งของไทย : การวิเคราะห์ระดับเขตเลือกตั้งและระดับบุคคล

ตัวแบบทำนายผลการเลือกตั้งของไทย : การวิเคราะห์ระดับเขตเลือกตั้งและระดับบุคคล

ชื่อเรื่อง ตัวแบบทำนายผลการเลือกตั้งของไทย : การวิเคราะห์ระดับเขตเลือกตั้งและระดับบุคคล
Models Predicting Thailand’s Election Results:Electorate and Individual Level analysis
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีพร จันทร์สา, นายวศิน แก้วชาญค้า, นายดนุพล ทองคำ, นายสุพัฒน์ วงศ์สุขุมอมร, นายวีระวัฒน์ พิศฐาน, นางสาวสุทธสินี ลำภาษี
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า 2561

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง