รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤษภาคม 2561)

           

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤษภาคม 2561 (วันเวลาราชการ)
-----------------------------------

                      สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลัก  ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนส่งเสริมการบริหารงานในองค์กรที่ยึดหลักธรรมภิบาล ได้จัดให้มี “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง” ซึ่งหลักสูตรมีรูปแบบการศึกษาอบรมทั้ง ภาคทฤษฎีซึ่งเป็นการบรรยายในชั้นเรียนโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิและภาคปฏิบัติที่เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศึกษากรณีศึกษาจากปัญหาในสถานการณ์จริง การร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานภาคสนาม ทั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพทางการบริหารอย่างแท้จริง ซึ่งมีความพร้อมทั้งแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9538, 02-141-9545, 02-141-9537
โทรสาร 02-143-8173

Share :