รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22

           

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22
-----------------------------------

         ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 และได้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 จำนวน 140 คน และรายชื่อลำดับสำรองจำนวน 15 คน ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-141-9579-80, 02-141-9583-5
โทรสาร 02-143-8176

Share :