รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 23 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม - 31 มกราคม 2562)

         

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 23 (People’s Audit )
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม - 31 มกราคม 2562
-----------------------------------

        ความแตกต่างนำมาซึ่งความหลากหลาย ประสบการณ์ที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อความคิดพฤติกรรม และความต้องการที่ต่างกัน หากคุณเป็นผู้ปฏิบัติหรือผู้บริหารขององค์กรไม่ว่าภาครัฐ หรือเอกชน ที่กำลังค้นหาเทคนิคการมีส่วนร่วมและการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตร “People’s Audit” การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันพระปกเกล้า คือ คำตอบ

 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

 ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ประสานเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร (การชำระค่าลงทะเบียน-การเดินทาง-ห้องพัก)
โทร. 02-141-9591 : จันทรา
02-141-9583 : นฤมล
02-141-9580 : คมกฤช

ประสานเรื่องรายละเอียดหลักสูตร (การเรียนการสอนที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท)
โทร. 02-141-9609 : วลัยพร
02-141- 9611: วิศิษฏ

Share :