เปิดรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นประกอบการแก้ไข พ.ร.บ. สถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562

     

สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการแก้ไข พ.ร.บ. สถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
--------------------------

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

       

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายกฎหมาย สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9640, 0-2141-9509

Share :