เวทีเสวนา “เปล่งเสียงเพื่อประเทศไทย” (Voices for Thailand)

   

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง
เวทีเสวนา “เปล่งเสียงเพื่อประเทศไทย” (Voices for Thailand)

         กิจกรรมภายใต้โครงการจับตาการเลือกตั้ง 2562 (KPI Election’62 Watch) ประกอบไปด้วยกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการจัดเวทีเสวนา “เปล่งเสียงเพื่อประเทศไทย” (Voices for Thailand) โดยในส่วนของการจัดเสวนา กำหนดจัดเวทีเสวนา รวม 5 ครั้ง อันเป็นเวทีที่จะสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิชาการ นักขับเคลื่อน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 5 ประเด็น ได้แก่ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาธิปไตยตั้งมั่น การเสริมสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังคมคุณภาพ และ ความเป็นพลเมือง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะต่อพรรคการเมืองและรัฐบาลในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมต่อไป และการจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่อไป

  • รายละเอียดโครงการ Download
  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Download

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามชมผ่าน Facebook Live ที่ Facebook "KPI-corner" ตามวันที่และเวลา ที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Share :