รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21 (รับสมัครวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562)

     

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21
**รับสมัครระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ**

-----------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9537, 02-141-9545 , 02-141-9538 (สุนิศา / สฤษฎ์ / ศุภมาส)
โทรสาร 02-143-8173

Share :