รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

         

สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
-----------------------------------

 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติม

 ติดต่อสอบถาม
นายน่านนที บัวอิ่น 0-2141-9618
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ 0-2141-9621
นายธีระพงศ์ ยังเหล็ก 089-890-0990
นางสาวปริมาส ป้องเจริญ 084-321-3111
นางสาวอัมพร ศรีเคลือบ 062-001-1554

 

 

Share :