เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

      มีหน้าที่และรับผิดชอบส่งเสริมนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์โดยศึกษาวิจัย ออกแบบ พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล ตลอดจนการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง การร่างกฎหมาย ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ ให้คำปรึกษาเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการบูรณาการองค์ความรู้ และผลักดันให้นำผลงานและเครื่องมือต่างๆ ไปปฏิบัติเพื่อจัดการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และพัฒนาประชาธิปไตย เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการและผู้มีส่วนเกียวข้องทุกระดับสู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคคลากรในสำนัก

  1. ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (รักษาการผู้อำนวยการ)
  2. นายทศพล กลิ่นหอม (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
  3. นางสาวณัฐปภัสร์ รัตนพรบุญ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  4. นางสาวสุนิสา แก้วทอง (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  5. นางสาวสุธาสินี วิจิตรอินทรามาศ (พ.บริหารงานทั่วไป)
  6. นายสมเกียรติ นากระโทก (นักวิชาการ)
  7. นายณพจักร สนธิเณร (นักวิชาการ)
  8. นางสาวขวัญข้าว คงเดชา  (นักวิชาการ)