เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

      มีหน้าที่และรับผิดชอบส่งเสริมนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์โดยศึกษาวิจัย ออกแบบ พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล ตลอดจนการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง การร่างกฎหมาย ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ ให้คำปรึกษาเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการบูรณาการองค์ความรู้ และผลักดันให้นำผลงานและเครื่องมือต่างๆ ไปปฏิบัติเพื่อจัดการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และพัฒนาประชาธิปไตย เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการและผู้มีส่วนเกียวข้องทุกระดับสู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคคลากรในสำนัก

  1. ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (รักษาการผู้อำนวยการ)
  2. นายทศพล กลิ่นหอม (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  3. นางสาวณัฐปภัสร์ รัตนพรบุญ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  4. นางสาวสุธาสินี วิจิตรอินทรามาศ (พ.บริหารงานทั่วไป)
  5. นายสมเกียรติ นากระโทก (นักวิชาการ)
  6. นายณพจักร สนธิเณร (นักวิชาการ)