รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนฯ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (บัดนี้ - พฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 61)

           

สถาบันพระปกเกล้า
โครงการ “Environmental Sustainability Professional Fellowship Program” (Fall 2018)
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ร่วมกับ The International City/County Management Association (ICMA)
** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 นี้เท่านั้น**

-----------------------------------

               เปิดรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านท้องถิ่น เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความสัมพันธ์ร่วมกับผู้แทนจากประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 5-6 สัปดาห์ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดทั้งการศึกษาอบรม 

คุณสมบัติ

  1. มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  2. เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคม และบุคคลทั่วไป ฯลฯ
  3. มีความสนใจด้านการพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความสนใจเพื่อการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและประเทศสหรัฐอเมริกา
  4. มีอายุระหว่าง 25-35 ปี 
  5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า (ไม่จำกัดสาขา)
  6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  7. หากมีต้นสังกัดสามารถขออนุมัติลาเข้าร่วมโครงการได้เป็นระยะเวลา 5-6 สัปดาห์
  8. ไม่มีการสอบข้อเขียนเพื่อการคัดเลือก (พิจารณาจากใบสมัครทางออนไลน์เป็นหลัก)
  9. ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษใดๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการฯ
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
โทร: 02-141-9576 Email: apiwan@kpi.ac.th

2. คุณไอรีน ฟุง (Ms. Irene Fung)
INTERNATIONAL PROGRAM COORDINATOR
LG Professionals Australia
Email: coordinator@lgprofessionalsaustralia.org.au

Share :