รับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพ และปฏิบัติการทั่วไปในสถาบันพระปกเกล้า (ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 19 เมษายน 2562)

     

รับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพ
และปฏิบัติการทั่วไปในสถาบันพระปกเกล้า
 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562

     ด้วย สถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไปในสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา
     ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันพระปกเกล้ากำหนด จึงประกาศรับสมัครบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.1 พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ    จำนวน 4 อัตรา
1.2 พนักงานสารสนเทศ                        จำนวน 1 อัตรา
1.3 พนักงานโสตทัศนศึกษา                   จำนวน 2 อัตรา
1.4 พนักงานพัสดุ                               จำนวน 1 อัตรา
1.5 พนักงานบริหารงานบุคคล                 จำนวน 2 อัตรา
1.6 พนักงานบริหารงานทั่วไป                  จำนวน 5 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

การรับสมัครสอบ :  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ hrkpi@kpi.ac.th ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562

ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง : รับสมัครนักวิชาการ หลายอัตรา ในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก ทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9757 และ 02-141-9642

 

ผู้เข้าชมขณะนี้ : free web counter  ครั้ง
Share :