รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 18 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.62)

     

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.62

 

รายละเอียดการรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติม

การรับสมัคร

  1. เปิดรับสมัครระหว่าง 13 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
  2. ในการสมัคร ผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่กำหนด โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครที่มีหลักฐานไม่ครบตามที่กำหนด
  3. ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร สำหรับวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ปิดรับใบสมัคร ภายในเวลา 16.30 น.(เท่านั้น) / สำหรับการส่งไปรษณีย์ถือตราประทับวันส่งจากที่ทำการไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
หรือ นางสาวสายรุ้ง กันทวี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9717
นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9698
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8179

Share :