งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 เรื่อง ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562

 

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
เรื่อง ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย
Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy
วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากที่นั่งเต็ม
---------------------------------------------------------------------------------

        ตลอดระยะเวลาเกือบ 88 ปีที่ผ่านมาบนเส้นทางประชาธิปไตยของไทย ได้มีความพยายามอย่างยิ่ง ที่จะเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข อย่างไรก็ตามบนความพยายามก่อร่างประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ เพื่อสร้างให้สังคมประเทศเกิดความเท่าเทียม โดยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของประชาชน ที่ยังไม่ได้รับสิทธิและความเป็นธรรมให้มีโอกาสได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ และทรัพยากรในประเทศ ได้อย่างทั่วถึง โดยพบว่าความพยายามดังกล่าวสะท้อนผ่านทั้งการวางรากฐานประชาธิปไตยโดยยึด หลักธรรมาภิบาล การออกแบบรัฐธรรมนูญ การปรับโครงสร้างอำนาจ การสถาปนาองค์กรอิสระขึ้นเพื่อสร้างดุลยภาพที่เหมาะสม การส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีทางการเมือง และการสร้างเสริมการเมืองภาคพลเมือง ให้เข้มแข็งด้วยการส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง โดยประเทศไทยได้บัญญัติเรื่องการขจัด ความเหลื่อมล้ำไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 257 และมาตรา 258 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กำหนดให้ความเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข หากแต่ความพยายามลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างพื้นที่ประชาธิปไตยขึ้นมานั้น ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทำให้ประเทศไทยยังคงมีความท้าทาย ที่ยิ่งใหญ่ในบริบทที่ต้องสร้างประชาธิปไตยคุณภาพให้มีความเข้มแข็ง

      ในขณะเดียวกันความเหลื่อมล้ำที่ดำรงอยู่ส่งผลเสียต่อประชาธิปไตยของประเทศ อันแสดงออกมา ในรูปแบบโครงสร้างทางกฎหมาย กระบวนการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ รวมไปถึงการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนที่ยังติดกับดักความเหลื่อมล้ำอยู่ รายงานข้อเท็จริงสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ ได้เปิดเผยข้อมูลว่าประเทศไทยติดอันดับต้นของโลกด้านความเหลื่อมล้ำของการถือครองที่ดินและทรัพย์สิน โดยนัยยะของความเหลื่อมล้ำ มิใช่เพียงความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของคนในประเทศเท่านั้น แต่ยังมีนัยยะสำคัญรวมไปถึงความเหลื่อมล้ำในกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งทางการเมือง ระบบกฎหมาย เทคโนโลยี สังคมวัฒนธรรม และการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นในเรื่องทรัพยากร การศึกษา และการบริการสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าวส่งผลต่อดุลยภาพของประชาธิปไตยในประเทศด้วย

     ในวาระที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยอีกวาระหนึ่ง สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการด้านการเมืองการปกครองของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนำประสบการณ์ของประเทศไทยและนานาชาติมาทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาคิดหาทางออกร่วมกันในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพในอนาคต จึงได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีนี้ขึ้น

ผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความวิชาการ (Call for Papers)
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนสำเร็จ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาวปภาวรินทร์ วิวัฒน์ศิลป์ชัย 02-141-9566
นางสาวอติพร แก้วเปีย 02-141-9567
นางสาวพัชรา เสริมตระกูล 02-141-9540
นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล 02-141-9563

 

 

 

 

 

 

Share :